HF KOMPOZ Kompozice
Název anglicky: Composition
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF KompM:M5 Kompozice

Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných hudebních umělců - skladatelů pro samostatnou tvůrčí činnost především v oblasti autonomní tzv

vážné hudby (akustické i elektroakustické), ale také hudby užitkové (tzn. scénické v oblasti divadla, filmu, počítačových her atd.) a částečně i v oblasti hudby non-artificiální (rocková a populární hudba); absolventi jsou navíc díky svému kulturnímu rozhledu schopni pracovat na nejrůznějších postech v rámci kulturních a uměleckých institucí, eventuálně jako hudební dramaturgové v oblasti kreativního průmyslu. Absolvent je navíc schopen pracovat v oblasti kreativních průmyslů, je schopen iniciovat, naplánovat, realizovat a řídit samostatné umělecké projekty. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií).

 

Profil uchazeče:

základním předpokladem pro přijetí do navazujícího stupně studia je – ještě ve větší míře, než u stupně bakalářského - talent, schopnost tvůrčí představivosti, kreativního uplatňování nabitých znalostí a dovedností. Uchazečem je absolvent bakalářského programu oboru Kompozice HF JAMU nebo příbuzného bakalářského programu JAMU či jiné VŠ, jehož bakalářská diplomová práce, bakalářský projekt a portfolio realizovaných kompozic vykazuje vynikající úroveň a jehož předložený záměr dalšího studia (téma diplomové práce a záměr absolventského projektu) dokazují vysokou úroveň kompozičního myšlení v národním a mezinárodním kontextu, s předpokladem schopnosti teoretické reflexe kompozičních postupů. Zájemce o studium prokáže znalost látky bakalářského stupně studia, bude prezentovat záměr studia, anotaci diplomové magisterské práce a záměr absolventského projektu, dále schopnost strukturovaného verbálního projevu a prezentační a komunikační dovednosti. Má zjevnou motivaci pro studium/obor a představu budoucího profesního uplatnění. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni s důrazem na hudební terminologii. Znalost informačních technologií výrazně přesahuje rámec běžných uživatelských kompetencí (schopnost pracovat s hudebními programy, s freeware a prezentačními programy, schopnost spravovat webové stránky, užívat internetové prostředí pro týmovou spolupráci).

 

Absolvent disponuje:

- komplexním přehledem o problematice oboru Kompozice v celé své škále v detailní úrovni,

- hlubokými znalostmi historie oboru,

- orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů,

- praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí,

- základními schopnostmi tvorby,

- znalostí uměleckého prostředí a respektem k procesu umělecké tvorby,

- vysokým stupněm počítačové gramotnosti,

- podnikatelským přístupem,

- výbornou znalostí jednoho cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii a dostatečnou znalostí jazyka dalšího,

- určitým stupněm právního vědomí,

- upevněnými návyky pro orientaci a reflexi prostředí, v němž působí, vč. schopnosti analýzy a komunikace s různými zainteresovanými osobami

 

Absolvent se během studia setkává se zahraničními odborníky v oblasti hry na nástroj, komorní hry a dějin a literatury nástroje.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Teorie kompozice II., Filosofie umění
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121895
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60089DzHra na klavír I P. Kratochvílz 0/1/32 1-
HF:H60143zInstrumentace I D. Dlouhýz 1/1/22 1P
HF:H60195zKompozice I D. Dlouhýkz 0/2/1810 1-
HF:H60314zSeminář kompozice I M. Smolkaz 0/1/11 1-
HF:H60324zSluchová analýza I G. Rovňákz 0/2/22 1-
HF:H60354zTeorie kompozice I M. Smolkaz 2/2/02 1P
HF:H60382zZáklady dirigování I G. Rovňákz 1/1/01 1-
HF:H70080Základy hudební akustiky L. Přikrylz 2/0/22 1Z
HF:H73022zInformační kurz J. Goliášováz 2/0/0- 1Z
HF:HF0006zEA hudba I M. Indrákz 2/0/22 1P
HF:HF0008zExkurze na festival soudobého hudebního a multimediálního umění D. Dlouhýz 0/13/01 1Z
25 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60089DlHra na klavír I P. Kratochvílkz 0/1/32 2-
HF:H60143lInstrumentace I D. Dlouhýkz 1/1/2.52 2P
HF:H60195lKompozice I D. Dlouhýkz 0/2/1810 2-
HF:H60211Kurz klasické a počítačové notografie -z 0/01 2P
HF:H60314lSeminář kompozice I M. Smolkaz 0/1/11 2-
HF:H60324lSluchová analýza I G. Rovňákzk 0/2/2.52 2-
HF:H60354lTeorie kompozice I M. Smolkazk 2/2/23 2P
HF:H60382lZáklady dirigování I G. Rovňákz 1/1/01 2-
HF:H70081Zvukové aspekty interpretace O. Jirásekz 2/0/22 2Z
HF:HF0006lEA hudba I M. Indrákzk 2/0/2.52 2P
26 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60091DzHra na klavír II P. Kratochvílz 0/1/32 3-
HF:H60145zInstrumentace II M. Smolkaz 1/1/22 3P
HF:H60197zKompozice II D. Dlouhýkz 0/2/1810 3-
HF:H60201zKompozice scénické a filmové hudby I Z. Matějůz 1/1/22 3-
HF:H60315zSeminář kompozice II M. Smolkaz 0/1/11 3-
HF:H60356zTeorie kompozice II I. Medekz 2/2/02 3P
HF:H60371zVybavení EA studia I O. Jirásekz 0/1/11 3P
HF:HF0007zEA hudba II M. Indrákz 2/0/22 3P
22 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60091DlHra na klavír II P. Kratochvílkz 0/1/32 4-
HF:H60145lInstrumentace II M. Smolkakz 1/1/2.52 4P
HF:H60197lKompozice II D. Dlouhýkz 0/2/1810 4-
HF:H60201lKompozice scénické a filmové hudby I Z. Matějůzk 1/1/2.52 4-
HF:H60236Metodika I V. Chmelováz 2/0/22 4Z
HF:H60315lSeminář kompozice II M. Smolkaz 0/1/11 4-
HF:H60356lTeorie kompozice II I. Medekzk 2/2/23 4P
HF:H60371lVybavení EA studia I O. Jirásekz 0/1/11 4P
HF:HF0007lEA hudba II M. Indrákzk 2/0/2.52 4P
25 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60199zKompozice III abs. projekt -z 0/214 5-
HF:H60235zMetodika výuky hudebně teoretických disciplín II -z 0/2/01 5Z
HF:H60259zPedagogika -z 1/12 5Z
HF:H60288zPsychologie I A. Mikotováz 1/1/01 5Z
HF:H60316zSeminář kompozice III -z 1/01 5-
HF:H60358zTeorie kompozice III -z 2/22 5Z
HF:H60372zVybavení EA studia II -z 1/21 5P
HF:H70082zTvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I D. Dlouhýz 1/1/22 5-
HF:HF0005zZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerováz 2/0/22 5Z
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60199lKompozice III abs. projekt -z 0/214 6-
HF:H60259lPedagogika -z 1/12 6Z
HF:H60288lPsychologie II A. Mikotováz 1/1/01 6Z
HF:H60316lSeminář kompozice III -z 0/11 6-
HF:H60358lTeorie kompozice III -z 2/22 6Z
HF:H60372lVybavení EA studia II -zk 1/21 6P
HF:H70082lTvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I D. Dlouhýzk 1/1/2.52 6-
HF:H81013lMetodika kompozice -z 2/01 6-
HF:HF0005lZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerovázk 2/0/43 6Z
27 kreditů

4 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H51173zSeminář kompozice I -z 0/11 7-
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 7Z
HF:H60122zHudební režie I -z 0/21 7P
HF:H60196zKompozice I -kz 0/215 7-
HF:H60289zRealizace EAH I -z 2/01 7-
HF:H60354NzTeorie kompozice I -zk 2/22 7P
HF:HF0001zZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerováz 0/2/22 7Z
HF:HF0002zAlgoritmická kompozice I D. Dlouhýz 1/1/22 7P
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H51173lSeminář kompozice I -z 0/11 8-
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 8Z
HF:H60122lHudební režie I -z 0/21 8P
HF:H60196lKompozice I -kz 0/215 8-
HF:H60289lRealizace EAH I -zk 2/02 8-
HF:H60354NlTeorie kompozice I -zk 2/22 8P
HF:H70028Diplomní seminář J. Bártováz 1/0/12 8Z
HF:HF0001lZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerovázk 0/2/43 8Z
HF:HF0002lAlgoritmická kompozice I D. Dlouhýzk 1/1/2.52 8P
31 kreditů

5 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H51174zSeminář kompozice II -z 0/11 9-
HF:H60071zDějiny umění II -z 0/22 9Z
HF:H60198CzKompozice - abs. projekt D. Dlouhýz 0/2/2413 9P
HF:H60198zKompozice II abs. projekt -z 0/2/015 9-
HF:H60221zDiplomová práce -z 0/110 9Z
HF:H60356NzTeorie kompozice II -z 2/23 9P
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 9Z
HF:H75013zČetba textů k teorii multimédií -zk 2/01 9P
46 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H51174lSeminář kompozice II -z 0/11 10-
HF:H60071lDějiny umění II -z 0/23 10Z
HF:H60198ClKompozice - abs. projekt D. Dlouhýz 0/2/2413 10P
HF:H60198lKompozice II abs. projekt -z 0/2/015 10-
HF:H60221lDiplomová práce -z 0/010 10Z
HF:H60356NlTeorie kompozice II -z 2/23 10P
HF:H75013lČetba textů k teorii multimédií -z 2/02 10P
47 kreditů

Povinně volitelné

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 4-
6 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H41542zChrámová hudba 18. - 20. století -z 1/01 --
HF:H60030zDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 --
HF:H60032zDějiny hudby II (18 a 19 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 --
HF:H60034zDějiny hudby III (20 st) -z 2/1/02 --
HF:H60095DzHra na klavír III -z 1/0/01 --
HF:H60147zInstrumentace III E. Mojdlz 1/1/22 5-
HF:H60148AInteraktivní počítačová hudba -z 1/1/01 7-
HF:H60148CPokročilá hudební algoritmizace -z 1/1/01 9-
HF:H60200zKompozice multimediálních děl I D. Dlouhýz 1/1/22 7-
HF:H60290zRealizace EAH II -z 2/0/01 9-
HF:H60308zScénické využití videa I T. Hrůzazk 2/0/22 3-
HF:H60326zSluchová analýza II G. Rovňákz 1/1/22 --
HF:H60350zTaneční hudba I M. Bártekz 1/1/22 5-
HF:H60368Úvod do hry na bicí nástroje I -z 1/11 1-
HF:H61542zSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 --
HF:H70079zAlternativní ladění a intonace -z 1/11 --
HF:H75005zEtnomuzikologie E. Mojdlz 1/1/22 5-
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 1-
HF:H81011zPhysical Computing (Interaktivní systémy) J. Suchánekz 1/1/22 3-
HF:HF0003zAlgoritmická kompozice II D. Dlouhýz 1/1/22 9-
32 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H41542lChrámová hudba 18. - 20. století -z 1/01 --
HF:H60030lDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 --
HF:H60032lDějiny hudby II (18 a 19 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 --
HF:H60034lDějiny hudby III (20 st) -zk 2/1/03 --
HF:H60095DlHra na klavír III -zk 1/0/02 --
HF:H60147lInstrumentace III E. Mojdlkz 1/1/22 6-
HF:H60148BHudební algoritmizace -zk 0/0/02 8-
HF:H60148DTvorba interaktivního hudebního díla -zk 0/0/02 10-
HF:H60200lKompozice multimediálních děl I D. Dlouhýzk 1/1/22 8-
HF:H60290lRealizace EAH II -z 2/0/01 10-
HF:H60326lSluchová analýza II G. Rovňákzk 1/1/22 --
HF:H60350lTaneční hudba I M. Bártekzk 1/1/22 6-
HF:H61542lSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 --
HF:H70079lAlternativní ladění a intonace -zk 1/11 --
HF:H60308lScénické využití videa I T. Hrůzazk 2/0/22 4-
HF:H75005lEtnomuzikologie E. Mojdlzk 1/1/22 6-
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 2-
HF:H81011lPhysical Computing (Interaktivní systémy) J. Suchánekzk 1/1/22 4-
HF:HF0003lAlgoritmická kompozice II D. Dlouhýzk 1/1/2.52 10-
37 kreditů