DIFA RTDS Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
Název anglicky: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Dra_Tvo:B Dramatická tvorba a média

Úvodní informace / Pokyny

Koncepce oboru vychází z předpokladu, že profese televizního a rozhlasového dramaturga a scénáristy vyžaduje jak specializovanou průpravu, tak širší erudici v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů

Cílem této mnohostranné výuky je výchova dramaturgů a scénáristů, kteří jsou technicky zruční a zároveň přemýšliví a umělecky tvořiví.

Studijní program proto zahrnuje kromě přednášek o tvorbě rozhlasových a televizních žánrů (včetně praktických cvičení s audiovizuální technikou) také výuku zaměřenou na sociologii masových médií a kultury vůbec, na typologii filmu, na uměleckou kritiku, na dějiny českého a světového divadla a na vybrané kapitoly z poetiky a literární historie. Umožňuje tak posluchačům, aby rozvíjeli svou schopnost reflektovat specifické nároky televize a rozhlasu z širšího kulturního hlediska.

V seminářích autorské tvorby (creative writing) a při výuce o rozmanitých mediálních žánrech jsou studenti podněcováni k samostatným pokusům o kratší publicistické, prozaické a dramatické útvary. Pozornost je věnována také rozhlasovým a televizním adaptacím literárních děl. Právě s ohledem na úlohu, jakou může mít v médiích popularizace divadla, literatury a filmy, klademe důraz na to, aby se posluchači dokázali v těchto oborech orientovat a poznávali různé přístupy výkladové a realizační.

Studium RTDS v rámci DIFA umožňuje posluchačům kontakt s řadou jiných oborů dramatických umění, s jejich akcemi a projekty. Mohou tak získat představu o možnostech herecké práce nejen na jevišti, ale také před kamerou a mikrofonem. Mají příležitost psát své texty pro konkrétní interprety a ověřit si svou autorskou představu v praxi.


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Rozhlasová a televizní dramaturgie II

Obhajoba magisterského projektu

Obhajoba magisterské práceSkladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121584
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1Z
DIFA:DAAZX18Typologie filmové tvorby a adaptace H. Slavíkovákz 2/2/23 1P
DIFA:DRTZ101Scenáristická tvorba I J. Gogolaz 0/4/23 1-
DIFA:DRTZ102Rozhlasové žánry I J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZ103Televizní žánry J. Gogolakz 0/2/11 1-
DIFA:DRTZ106Média a společnost J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZ107Literární tvorba J. Gogolaz 0/2/22 1-
DIFA:DRTZ108Teorie dramatu J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZ109Proměny literatury J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZX04Rozhlasové praktikum J. Gogolaz 0/2/32 1P
DIFA:DRTZX24Kapitoly z dějin světového filmu I P. Aujezdskýzk 2/0/22 1Z
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti P. Vodičkováz 24/0/01 1Z
25 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2Z
DIFA:DAALX18Typologie filmové tvorby a adaptace H. Slavíkovákz 2/2/23 2P
DIFA:DAALX22Internetový rozhlasový projekt Black Box S. Mackováz 0/2/22 2-
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 2-
DIFA:DRTL101Scenáristická tvorba I J. Gogolaz 0/4/23 2-
DIFA:DRTL102Rozhlasové žánry I J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTL103Televizní žánry J. Gogolakz 0/2/11 2-
DIFA:DRTL106Média a společnost J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTL107Literární tvorba J. Gogolaz 0/2/22 2-
DIFA:DRTL109Proměny literatury J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTL116Specifika analýzy uměleckého díla J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTLX04Rozhlasové praktikum J. Gogolaz 0/2/32 2P
DIFA:DRTLX24Kapitoly z dějin světového filmu II P. Aujezdskýzk 2/0/22 2Z
27 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III P. Trtílekzk 2/0/43 3Z
DIFA:DRTZ201Scenáristická tvorba II J. Gogolaz 0/4/33 3-
DIFA:DRTZ202Dramaturgie scénáře J. Gogolakz 0/2/22 3-
DIFA:DRTZ206Vývoj televizní dramatické tvorby I J. Gogolakz 1/1/12 3-
DIFA:DRTZ207Tvorba rozhlasové hry J. Gogolakz 0/2/22 3-
DIFA:DRTZ209Internetový rozhlasový projekt Black Box J. Gogolaz 0/2/22 3-
DIFA:DRTZ210Audiovizuální projekt I J. Gogolakz 0/3/22 3-
DIFA:DRTZ211Kapitoly z české rozhlasové hry po roce 1989 J. Gogolakz 1/1/22 3-
DIFA:DRTZ212Rozhlasové žánry 2 J. Gogolakz 0/2/32 3-
DIFA:DRTZ308Kapitoly z dějin českého filmu II P. Aujezdskýzk 2/0/22 3Z
DIFA:DRTZX14Audiovizuální praktikum J. Gogolakz 0/2/22 3-
24 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV P. Trtílekzk 2/0/43 4Z
DIFA:DATL304Seminář k bakalářské práci P. Francánz 0/2/22 4-
DIFA:DRTL201Scenáristická tvorba II J. Gogolaz 0/4/33 4-
DIFA:DRTL202Dramaturgie scénáře J. Gogolakz 0/2/22 4-
DIFA:DRTL203Kapitoly z dějin českého filmu I P. Aujezdskýzk 2/0/22 4Z
DIFA:DRTL206Vývoj televizní dramatické tvorby 1 J. Gogolakz 1/1/12 4-
DIFA:DRTL207Tvorba rozhlasové hry J. Gogolakz 0/2/22 4-
DIFA:DRTL209Internetový rozhlasový projekt Black Box J. Gogolaz 0/2/22 4-
DIFA:DRTL210Audiovizuální projekt I J. Gogolakz 0/3/22 4-
DIFA:DRTL211Kapitoly z české rozhlasové hry po roce 1989 J. Gogolakz 1/1/22 4-
DIFA:DRTL212Rozhlasové žánry 2 J. Gogolakz 0/2/32 4-
DIFA:DRTLX14Audiovizuální praktikum J. Gogolakz 0/2/22 4-
26 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 5Z
DIFA:DAAZX22Internetový rozhlasový projekt Black Box S. Mackováz 0/2/22 5-
DIFA:DAAZX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsoběz 2/0/22 5Z
DIFA:DATZ304Seminář k bakalářské práci P. Francánz 0/2/22 5-
DIFA:DATZ305Seminář k bakalářskému výkonu P. Francánz 0/2/22 5-
DIFA:DATZ306Bakalářský absolventský výkon P. Francánz 0/2/64 5P
DIFA:DATZ307Bakalářská diplomová práce P. Francánz 0/2/22 5Z
DIFA:DRTZ203Kapitoly z dějin světového filmu III P. Aujezdskýzk 2/2/22 5Z
DIFA:DRTZ304Rozhlasový projekt J. Gogolaz 0/2/86 5-
DIFA:DRTZ305Rozhlasový dokument J. Gogolakz 0/2/22 5-
DIFA:DRTZ306Audiovizuální projekt II J. Gogolakz 0/2/22 5-
DIFA:DRTZ307Umění epiky J. Gogolakz 0/2/22 5-
DIFA:DRTZ309Praktická dramaturgie J. Gogolaz 2/0/22 5-
32 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX05Dějiny českého divadla A. Jochmanovázk 2/0/22 6Z
DIFA:DAALX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsobězk 2/0/22 6Z
DIFA:DATL305Seminář k bakalářskému výkonu P. Francánz 0/2/22 6-
DIFA:DATL306Bakalářský absolventský výkon P. Francánz 0/2/64 6P
DIFA:DATL307Bakalářská diplomová práce P. Francánz 0/2/148 6Z
DIFA:DRTL306Audiovizuální projekt II J. Gogolakz 0/2/22 6-
DIFA:DRTL307Umění epiky J. Gogolakz 0/2/22 6-
DIFA:DRTL309Praktická dramaturgie J. Gogolaz 2/0/22 6-
24 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

CIzí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX66Angličtina J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX67Němčina J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX68Francouzština J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX69Španělština J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
DIFA:DAAZX70Ruština J. Glombíčkovákz 0/4/23 1-
15 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX66Angličtina J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX67Němčina J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX68Francouzština J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX69Španělština J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
DIFA:DAALX70Ruština J. Glombíčkovázk 0/4/23 2-
15 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX66Angličtina J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX67Němčina J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX68Francouzština J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX69Španělština J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
DIFA:DAAZX70Ruština J. Glombíčkovákz 0/4/23 3-
15 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX66Angličtina J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX67Němčina J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX68Francouzština J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX69Španělština J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
DIFA:DAALX70Ruština J. Glombíčkovázk 0/4/23 4-
15 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DRTZX07Současná televizní tvorba J. Gogolakz 0/2/22 5-
DIFA:DRTZX11Literárně kritický seminář J. Gogolakz 1/1/22 3-
DIFA:DRTZ214Principy tvůrčího psaní J. Gogolakz 0/2/22 3-
DIFA:DRTZX12Rozhlasová režie J. Gogolaz 0/2/22 3-
DIFA:DRTZX15Studijní pobyt/ Pracovní stáž J. Gogolaz 0/20/010 5-
DIFA:DRTZX20Dílna audiovize J. Gogolaz 0/2/22 --
20 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DRTLX07Současná televizní tvorba J. Gogolakz 0/2/22 6-
DIFA:DRTLX11Literárně kritický seminář J. Gogolaz 1/1/22 4-
DIFA:DRTLX12Rozhlasová režie J. Gogolaz 0/2/22 4-
DIFA:DRTLX20Dílna audiovize J. Gogolaz 0/2/22 --
8 kreditů