DIFA AUDIOV Audiovizuální tvorba a divadlo
Název anglicky: Audiovisual Media and Theatre
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Dra_Tvo:N Dramatická tvorba a média

Úvodní informace / Pokyny

Obor Audiovizuální tvorba a divadlo reaguje na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímaného jako živé interaktivní umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby

 

Cílem oboru Audiovizuální tvorba a divadlo je vybavit studenty odbornými technickými a technologickými dovednostmi i teoretickými znalostmi nezbytnými pro rozvoj jejich budoucí audiovizuální a strukturované multimediální tvorby v propojení s dramatickými uměními. Současně obor vytváří prostor k rozvíjení uměleckých a tvůrčích schopností studentů v oblasti, kde se propojují audiovizuální média a dramatická scénická umění.

Obor je v zásadě profilován do čtyř specifických, přitom však navzájem se doplňujících oblastí mezi audiovizí a divadlem:

1. audiovizuální tvorba a technologie jako integrální součást divadelní akce (scénografie, performance, light designu),

2. umění a technologie fotografie, tedy práce se statickým obrazem, jako nezbytným výtvarným předpokladem dramatické a filmové tvorby,

3. tvorba audiovizuální dokumentace divadla v rozpětí od divadelní publicistiky, přes žánry dokumentu, až po problematiku různých typů divadelního záznamu,

4. umění adaptace divadelního díla do filmu a naopak.

Vstupem elektronických audiovizuálních výrazových prostředků do divadelní tvorby se otevřel prostor pro nové specifické umělecké disciplíny, od živých multimediálních produkcí s audiovizuálními prvky, přes adaptace původně divadelních forem, až po přímý přenos divadelních představení a dramatických aktivit. Takto vzniklé umělecké formy mají v současné době hned několik využití. Stávají se například součástí programové nabídky masmédií a ve své audiovizuální podobě se obracejí k nejširšímu publiku. Zásadně se tak rozšiřuje možnost mapování divadelního potenciálu v celém průběhu zrodu divadelního tvaru. Jsou-li výstupy kvalitní, získávají takto vzniklé záznamy navíc rozměr dokumentu, umožňujícího zpětnou reflexi jinak těžko přenositelného a prchavého divadelního prožitku. Zvyšuje se tak možnost komplexněji sledovat vývoj dramatických, performativních umění a zásadně se proměňují podmínky odborné teoretické dokumentace a výzkumu této sféry.

Krédem ateliéru je připravit tvůrce schopné orientovat se v novém uměleckém intermediálním prostoru, vzdělané, kreativní, umělecky i technologicky způsobilé k vytváření vlastních audiovizuálně-divadelních projektů. Ideálním předpokladem je kultivace budoucích tvůrců k odpovídající reflexi vývoje divadla a scénických forem jak na rovině osobní tvorby, tak v historickém kontextu.

Student absolvuje teoretickou přípravu v oblasti divadelní a audiovizuální tvorby, praktická cvičení a absolventský projekt, během kterých rozvíjí svůj tvůrčí talent, schopnosti uměleckého vyjádření, získává technické a technologické dovednosti. Závěrem studia je odborně připraven v oblasti elektronických a digitálních záznamů k vytváření, zpracování a šíření audiovizuálních děl a pro aplikaci interaktivních médií v divadelních projektech.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Divadlo a audiovize II

Obhajoba magisterské diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského projektu
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX18Typologie filmové tvorby a adaptace H. Slavíkovákz 2/2/23 1Z
DIFA:DAAZX57Principy režie a dramaturgie III J. Šotkovskýzk 1/0/12 1-
DIFA:DAAZX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsoběz 2/0/22 1Z
DIFA:DATZ407Grafika na PC II P. Francánz 0/2/22 1-
DIFA:DATZ409Scénický audiovizuální projekt P. Francánz 0/2/43 1-
DIFA:DATZ410AV záznam divadelního představení II P. Francánz 0/4/44 1-
DIFA:DATZ411Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I P. Francánz 1/1/22 1-
DIFA:DATZ413Práce se světlem P. Francánz 0/2/22 1-
DIFA:DATZ416Praktikum AV technologií a TV praxe P. Francánz 0/2/22 1-
DIFA:DATZ419Montáž v divadle a ve filmu P. Francánz 2/0/22 1-
DIFA:DRTZY01Kurz profesní připravenosti II P. Vodičkováz 24/0/01 1Z
25 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX18Typologie filmové tvorby a adaptace H. Slavíkovákz 2/2/23 2Z
DIFA:DAALX57Principy režie a dramaturgie IV J. Šotkovskýzk 1/0/12 2-
DIFA:DAALX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsobězk 2/0/22 2Z
DIFA:DATL407Grafika na PC II P. Francánz 0/2/22 2-
DIFA:DATL409Scénický audiovizuální projekt P. Francánz 0/2/43 2-
DIFA:DATL410AV záznam divadelního představení II P. Francánz 0/4/44 2-
DIFA:DATL411Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I P. Francánz 1/1/22 2-
DIFA:DATL412Encounter/Setkání P. Francánz 0/2/01 2-
DIFA:DATL413Práce se světlem P. Francánz 0/2/22 2-
DIFA:DATL416Praktikum AV technologií a TV praxe P. Francánz 0/2/22 2-
DIFA:DATL420Deset filmů pro divadlo P. Francánz 2/0/22 2-
25 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX92Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER B. Chládkováz 0/2/21 3-
DIFA:DATZ503Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle II P. Francánzk 1/1/22 3-
DIFA:DRTZ501Magisterský projekt J. Gogolaz 0/0/168 3P
DIFA:DRTZ502Seminář k magisterskému projektu J. Gogolaz 0/2/106 3Z
DIFA:DRTZ503Magisterská diplomová práce J. Gogolaz 0/0/84 3Z
DIFA:DRTZ504Seminář k magisterské práci J. Gogolaz 0/2/43 3Z
24 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX92Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER B. Chládkováz 0/6/61 4-
DIFA:DATL503Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle II P. Francánzk 1/1/22 4-
DIFA:DRTL501Magisterský projekt J. Gogolaz 0/0/168 4P
DIFA:DRTL502Seminář k magisterskému projektu J. Gogolaz 0/2/106 4Z
DIFA:DRTL503Magisterská diplomová práce J. Gogolaz 0/0/3216 4Z
DIFA:DRTL504Seminář k magisterské práci J. Gogolaz 0/2/43 4Z
36 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1-
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III P. Trtílekzk 2/0/43 3-
DIFA:DAAZX95Scénická hudba H. Kovaříkováz 2/0/01 1-
DIFA:DATZ408Divadelní dokumentární fotografie II P. Francánz 0/2/22 1-
9 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2-
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV P. Trtílekzk 2/0/43 4-
DIFA:DAALX95Scénická hudba H. Kovaříkováz 2/0/01 2-
DIFA:DATL408Divadelní dokumentární fotografie II P. Francánz 0/2/22 2-
9 kreditů