DATL410 AV záznam divadelního představení II

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
0/4/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Úspěšné absolvování předmětů základu oboru v předcházejícím semestrech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Audiovizuální záznamy divadelních představení, performativních umění včetně autorského zpracování a prezentace.
Cílem výuky je rozvoj komplexní umělecké osobnosti schopné se vyjadřovat elektronickými audiovizuálními prostředky jako integrované součásti divadelní tvorby.
Výstupy z učení
Odborné znalosti:
Absolventi prokazují kvalifikované znalosti a kritické porozumění teorii, historii, metodám, uměleckým postupům a formám.
Nabytím komplexních znalostí jsou připraveni k jejich originálnímu využívání a rozvíjení myšlenek, postojů a tvůrčích aktivit.
Jsou připraveni osvojené poznatky originálně užívat, rozvíjet, uplatňovat postupy tvořivého myšlení i emočního zaujetí ve prospěch uměleckého tvaru a prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti.
Uvědomují si možnosti vzájemného kreativního přesahu dalších souvisejících umění a vhodným způsobem tvořivě integrují principy z ostatních oborů lidského poznání Ovládají základní problematiku vyplývající z dynamiky vztahů vzájemné, týmové umělecké tvorby.
Dovednosti:
Absolventi jsou schopni samostatné umělecké tvorby, uměleckého výkonu včetně kritické reflexe a sebereflexe, jsou schopni vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem předmětu zájmu.
Dovedou vytvořit původní umělecké dílo nebo výrazným autorským způsobem spolupracovat.
Jsou schopni nejen koncipovat vlastní umělecký výkon, ale také vést skupinu v procesu umělecké tvorby, flexibilně přizpůsobovat dramaturgicko-režijní koncepci, technologické řešení, realizaci včetně produkce a postprodukce možnostem, podmínkám, uměleckému záměru, tak i konkrétní situaci.
Při řešení praktických problémů předmětu zájmu využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální umělecky i eticky odpovědná řešení.
Způsobilosti:
Absolventi jsou schopni se samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí umělecké tvorby. V umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni poznání.
Vyhledávají, vyhodnocují, rozvíjejí a interpretují nové poznatky a postupy, integrují vědomosti z různých oborů do originální autorské tvorby.
Osnova
 • 1. Pravidelná realizace jednokamerových optimalizovaných záznamů divadelních představení, dramatických aktivit s invenčním využitím dosavadních znalostí, uměleckých zkušeností a dostupných technologických řetězců.
 • 2. Pravidelná realizace vícekamerových optimalizovaných i autorských záznamů divadelních představení, dramatických aktivit. Zvládnutí rolí na různých pozicích televizního štábu, skupinového uměleckého výkonu.
 • 3. Vedení minimálně jednoho vícekamerového autorského záznamu divadelního představení včetně kompletní postprodukce s uměleckým přínosem. Vše realizováno na doporučených technologických řetězcích.
 • 4. Zpracování uměleckého výkonu do autorského dokumentu pro prezentaci (projekci) i archivaci.
 • 5. Rozvoj schopností integrovat uměleckou invenci, teoretické znalosti i technické dovednosti a zastávat jakoukoli roli štábu výše deklarovaných úkolů.
 • 6. Směřovat ke skupinovému (vzájemnému) uměleckému výkonu srovnatelnému s veřejně dostupnou uměleckou tvorbou.
Literatura
 • Scénáře k uměleckým výkonům, dramatickým dílům. info
 • Baran L. Úvod do filmového obrazu, St. pedagog. nakl., Praha, 1987. info
 • Josef Valušiak: Základy střihové skladby. info
 • Josef Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi. info
 • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
 • Ivo Bláha: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. info
 • Václav Vlachý: Praxe zvukové techniky. info
 • Další učebnice filmového jazyka, střihové skladby, kompozice filmového obrazu, barevné kompozice, zvuku ve filmu, prostředků a specifik elektronické audiovizuální tvorby. info
 • Uživatelské manuály k užitým technologickým řetězcům. info
Výukové metody
Projektové metody, diskusní metody, heuristické metody, řešení problémů, brainstorming, učení v životních situacích - tvorba různých foram divadelního záznamu, skupinová a kooperativní výuka, samostatná práce studentů. Problémově orientovaná kontaktní a interaktivní výuka s orientací na autorskou tvorbu.
Metody hodnocení
Heuristické metody, skupinová reflexe konceptu, řešení a uměleckého výkonu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2022/DATL410