DATL413 Práce se světlem

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jakub Mareš (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem projektu, dílny je seznámit posluchače se základy scénického a televizního svícení, a to jak v rovině odboré, teoretické, tak také praktické, autorské. V průběhu dílny jsou posluchači seznámeni i s problematikou tektoniky scénického prostoru, úlohou světla v divadelní, televizní inscenaci jako nosným prvkem kompozice.

Odborné znalosti: Absolventi prokazují kvalifikované znalosti a kritické porozumění teorii, historii, metodám, uměleckým postupům a formám. Nabytím komplexních znalostí jsou připraveni k jejich originálnímu využívání a rozvíjení myšlenek, postojů a tvůrčích aktivit. Jsou připraveni osvojené poznatky originálně užívat, rozvíjet, uplatňovat postupy tvořivého myšlení i emočního zaujetí ve prospěch uměleckého tvaru a prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti. Ovládají základní problematiku vyplývající z dynamiky vztahů vzájemné, týmové umělecké tvorby. Dovednosti: Absolventi jsou schopni samostatné umělecké tvorby, uměleckého výkonu včetně kritické reflexe a sebereflexe, jsou schopni vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem předmětu zájmu. Dovedou vytvořit původní umělecké dílo nebo výrazným autorským způsobem spolupracovat. Jsou schopni nejen koncipovat vlastní umělecký výkon, ale také vést skupinu v procesu umělecké tvorby, flexibilně přizpůsobovat dramaturgicko-režijní koncepci, technologické řešení, realizaci včetně produkce a postprodukce možnostem, podmínkám, uměleckému záměru, tak i konkrétní situaci. Při řešení praktických problémů předmětu zájmu využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální umělecky i eticky odpovědná řešení. Způsobilosti: V umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni poznání. Vyhledávají, vyhodnocují, rozvíjejí a interpretují nové poznatky a postupy, integrují vědomosti z různých oborů do originální autorské tvorby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

- porozumět a využít nejnovější světelné technologie;
- samostatně přichystat a odbavit nejrůznější světelné instalace;
- vytvořit technickou dokumentaci k jednotlivým inscenacím;
Osnova
 • Druhy svítidel, užívané řídící protokoly, praktické cvičení.

  - konvenční svítidla,
  - inteligentní svítidla,
  - speciální svítidla,
  - řídící protokoly,
  - tvorba technické dokumentace.
Literatura
  doporučená literatura
 • Habel, Jiří, et al. 1995 Světelná technika a osvětlování : FCC PUBLIC. info
 • McCandless, Stanley 1958 A Method of Lighting the Stage. 4th edition : Theatre Arts Books. info
  neurčeno
 • Cadena, Richard 2010 Automated Lighting: The Art and Science of Moving Light in Theatre, Live Performance, and Etertainment - Seconf Edition. :Focal Press. info
 • Čáp, Vladislav 1984 Světlo ve výtvarných disciplínách : Státní pedagogické nakladatelství. info
 • Černý, Jiří: Základy architektonického a scénického svícení 1, 2. DAMU, Praha 2002, 2007. info
 • Hons Šuškleb, Jan 2010 Aplikovaný lighting design - vhled do oboru světelného designu : Janáčkova akademie múzických umění v Brně. info
 • Keller, Max 2006 Light Fantastic : Prestel. info
 • MORAN, Nick. 2010 Světelný design pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce : Divadelní ústav. info
 • Shelley, Steven Louis 1999 A Practical Guide to Stage Lighting :Focal Press. info
Výukové metody
* Jednorázová výuka
Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 30
Celkový počet hodin samostatné práce studenta: 6
Metody hodnocení
* Letní semestr
Zápočet na základě docházky a praktické zkoušky
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2022/DATL413