DIFA RTDS Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
Název anglicky: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Dra_Tvo:N Dramatická tvorba a média

Úvodní informace / Pokyny

Koncepce oboru vychází z předpokladu, že profese televizního a rozhlasového dramaturga a scénáristy vyžaduje jak specializovanou průpravu, tak širší erudici v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů

Cílem této mnohostranné výuky je výchova dramaturgů a scénáristů, kteří jsou technicky zruční a zároveň přemýšliví a umělecky tvořiví.

Studijní program proto zahrnuje kromě přednášek o tvorbě rozhlasových a televizních žánrů (včetně praktických cvičení s audiovizuální technikou) také výuku zaměřenou na sociologii masových médií a kultury vůbec, na typologii filmu, na uměleckou kritiku, na dějiny českého a světového divadla a na vybrané kapitoly z poetiky a literární historie. Umožňuje tak posluchačům, aby rozvíjeli svou schopnost reflektovat specifické nároky televize a rozhlasu z širšího kulturního hlediska.

V seminářích autorské tvorby (creative writing) a při výuce o rozmanitých mediálních žánrech jsou studenti podněcováni k samostatným pokusům o kratší publicistické, prozaické a dramatické útvary. Pozornost je věnována také rozhlasovým a televizním adaptacím literárních děl. Právě s ohledem na úlohu, jakou může mít v médiích popularizace divadla, literatury a filmy, klademe důraz na to, aby se posluchači dokázali v těchto oborech orientovat a poznávali různé přístupy výkladové a realizační.

Studium RTDS v rámci DIFA umožňuje posluchačům kontakt s řadou jiných oborů dramatických umění, s jejich akcemi a projekty. Mohou tak získat představu o možnostech herecké práce nejen na jevišti, ale také před kamerou a mikrofonem. Mají příležitost psát své texty pro konkrétní interprety a ověřit si svou autorskou představu v praxi.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Rozhlasová a televizní dramaturgie II

Obhajoba magisterského projektu

Obhajoba magisterské práce
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX18Typologie filmové tvorby a adaptace H. Slavíkovákz 2/2/23 1Z
DIFA:DAAZX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsoběz 2/0/22 1Z
DIFA:DATZ411Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I P. Francánz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZ309Praktická dramaturgie J. Gogolaz 2/0/22 1-
DIFA:DRTZ401Dílna magisterské práce J. Gogolakz 0/2/43 1Z
DIFA:DRTZ402Dílna magisterského projektu J. Gogolakz 0/2/43 1Z
DIFA:DRTZ403Rozhlasová dramaturgická dílna J. Gogolakz 0/2/22 1-
DIFA:DRTZ405Současná audiovizuální dramatická tvorba J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZ406Audiovizuální projekt III J. Gogolakz 0/4/23 1-
DIFA:DRTZ408Vývoj televizní dramatické tvorby II J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZ409Současná evropská rozhlasová hra J. Gogolakz 2/0/22 1-
DIFA:DRTZ412Audiovizuální propaganda J. Gogolaz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZX11Literárně kritický seminář J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZX12Rozhlasová režie J. Gogolaz 0/2/22 1-
DIFA:DRTZY01Kurz profesní připravenosti II -z 24/0/01 1Z
33 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX18Typologie filmové tvorby a adaptace H. Slavíkovákz 2/2/23 2Z
DIFA:DAALX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsobězk 2/0/22 2Z
DIFA:DATL411Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I P. Francánz 1/1/22 2-
DIFA:DATL412Encounter/Setkání P. Francánz 0/2/01 2-
DIFA:DRTL309Praktická dramaturgie J. Gogolaz 2/0/22 2-
DIFA:DRTL401Dílna magisterské práce J. Gogolakz 0/2/43 2Z
DIFA:DRTL402Dílna magisterského projektu J. Gogolakz 0/2/43 2Z
DIFA:DRTL403Rozhlasová dramaturgická dílna J. Gogolaz 0/2/22 2-
DIFA:DRTL406Audiovizuální projekt III J. Gogolakz 0/4/23 2-
DIFA:DRTL407Současná audiovizuální dramatická tvorba J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTL408Vývoj televizní dramatické tvorby II J. Gogolaz 1/1/22 2-
DIFA:DRTL409Současná evropská rozhlasová hra J. Gogolakz 2/0/22 2-
DIFA:DRTL412Audiovizuální propaganda J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTLX11Literárně kritický seminář J. Gogolaz 1/1/22 2-
DIFA:DRTLX12Rozhlasová režie J. Gogolaz 0/2/22 2-
33 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX92Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER B. Chládkováz 0/2/21 3-
DIFA:DATZ503Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle II P. Francánzk 1/1/22 3-
DIFA:DRTZ501Magisterský projekt J. Gogolaz 0/0/168 3P
DIFA:DRTZ502Seminář k magisterskému projektu J. Gogolaz 0/2/106 3Z
DIFA:DRTZ503Magisterská diplomová práce J. Gogolaz 0/0/84 3Z
DIFA:DRTZ504Seminář k magisterské práci J. Gogolaz 0/2/43 3Z
24 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX92Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER B. Chládkováz 0/6/61 4-
DIFA:DATL503Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle II P. Francánzk 1/1/22 4-
DIFA:DRTL501Magisterský projekt J. Gogolaz 0/0/168 4P
DIFA:DRTL502Seminář k magisterskému projektu J. Gogolaz 0/2/106 4Z
DIFA:DRTL503Magisterská diplomová práce J. Gogolaz 0/0/3216 4Z
DIFA:DRTL504Seminář k magisterské práci J. Gogolaz 0/2/43 4Z
36 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX01Dějiny světového divadla I V. Cejpekzk 2/0/43 1-
DIFA:DAAZX03Dějiny světového divadla III V. Cejpekzk 2/0/43 3-
DIFA:DAAZX21Filozofická východiska umění J. Motalkz 1/1/22 1-
DIFA:DAAZX37Umělecké překládání: umění překladu v teorii i praxi J. Glombíčkováz 1/1/22 1-
DIFA:DATZ408Divadelní dokumentární fotografie II P. Francánz 0/2/22 1-
DIFA:DRTZX20Dílna audiovize J. Gogolaz 0/2/22 1-
DIFA:DRTZ105Rozhlasové praktikum J. Gogolakz 0/2/22 1-
DIFA:DRTZ208Audiovizuální praktikum J. Gogolakz 0/2/22 1-
DIFA:DRTZ415Proměny literatury J. Gogolakz 1/1/22 1-
DIFA:DRTZX23Redakce RTDS - Tvorba internetového magazínu J. Gogolaz 0/1/32 1-
22 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX02Dějiny světového divadla II V. Cejpekzk 2/0/43 2-
DIFA:DAALX04Dějiny světového divadla IV V. Cejpekzk 2/0/43 4-
DIFA:DAALX21Filozofická východiska umění J. Motalkz 1/1/22 2-
DIFA:DATL408Divadelní dokumentární fotografie II P. Francánz 0/2/22 2-
DIFA:DRTLX20Dílna audiovize J. Gogolaz 0/2/22 2-
DIFA:DRTL105Rozhlasové praktikum J. Gogolakz 0/2/22 2-
DIFA:DRTL208Audiovizuální praktikum J. Gogolakz 0/2/22 2-
DIFA:DRTL415Proměny literatury J. Gogolakz 1/1/22 2-
DIFA:DRTLX23Redakce RTDS - Tvorba internetového magazínu J. Gogolaz 0/1/32 2-
20 kreditů