DIFA DIVVYCH Divadlo a výchova
Název anglicky: Theatre and Education
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: DIFA Div_vych:N Divadlo a výchova

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX19Filozofie S. Mackováz 1/1/22 1-
DIFA:DAAZX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsoběz 2/0/22 1-
DIFA:DDVZ407Teorie autorského divadla I S. Mackovázk 1/1/22 1-
DIFA:DDVZ410Management pro DaV I S. Mackovákz 1/1/22 1-
DIFA:DDVZ419Audiovizuální výchova S. Mackováz 1/1/22 1-
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti P. Vodičkováz 24/0/01 1Z
DIFA:DVDZY03Divadelní projekt I – performance S. Mackováz 0/6/13 1-
DIFA:DVDZY04Divadelní projekt II - dokumentární divadlo S. Mackováz 40/0/02 1-
DIFA:DVDZY05Divadelní projekt III - práce s publikem S. Mackováz 0/2/22 1-
DIFA:DVDZY07Praxe IV V. Broulíkováz 0/0/42 1P
DIFA:DVDZY09Režijně dramaturgický seminář I V. Broulíkováz 0/4/12 1Z
DIFA:DVDZY10Ročníkový projekt I V. Broulíkováz 0/0/63 1P
DIFA:DVDZY12Seminář k praxi IV V. Broulíkováz 0/2/01 1Z
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX19Filozofie S. Mackovázk 1/1/22 2-
DIFA:DAALX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsobězk 2/0/22 2-
DIFA:DDVL407Teorie autorského divadla I S. Mackovázk 1/1/22 2-
DIFA:DDVL410Management pro DaV I S. Mackovákz 1/1/22 2-
DIFA:DDVL413Lektorská a organizační činnost na festivalu Sítko S. Mackováz 40/0/0 1 týden.1 2-
DIFA:DDVL419Audiovizuální výchova S. Mackováz 1/1/22 2-
DIFA:DDVL502Seminář k diplomové práci I V. Broulíkováz 0/2/11 2Z
DIFA:DDVL504Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II V. Broulíkováz 0/2/11 2Z
DIFA:DDVLX12Mezinárodní festival Soukání S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 2-
DIFA:DVDLY03Divadelní projekt I – performance S. Mackováz 40/0/02 2-
DIFA:DVDLY04Divadelní projekt II - dokumentární divadlo S. Mackováz 0/6/13 2-
DIFA:DVDLY05Divadelní projekt III - práce s publikem S. Mackovákz 0/2/22 2-
DIFA:DVDLY07Praxe IV V. Broulíkováz 0/0/42 2P
DIFA:DVDLY09Režijně - dramaturgický seminář V. Broulíkováz 0/4/12 2Z
DIFA:DVDLY10Ročníkový projekt I V. Broulíkováz 0/0/63 2P
DIFA:DVDLY12Seminář k praxi IV V. Broulíkováz 0/2/01 2Z
30 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDVZ501Diplomová práce V. Broulíkováz 0/0/126 3Z
DIFA:DDVZ502Seminář k diplomové práci II V. Broulíkováz 0/2/11 3Z
DIFA:DDVZ503Magisterský absolventský výkon V. Broulíkováz 0/0/84 3P
DIFA:DDVZ504Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II V. Broulíkováz 0/2/11 3Z
DIFA:DDVZ505Teorie divadla a výchovy II S. Mackováz 1/1/22 3-
DIFA:DDVZ506Management pro DaV II S. Mackovákz 1/1/22 3-
DIFA:DDVZ507Teorie autorského divadla II S. Mackovázk 1/1/22 3-
DIFA:DDVZY01Kulturní tradice světa S. Mackovázk 1/1/22 3-
DIFA:DVDZY06Divadelní projekt IV - autorské divadlo S. Mackováz 0/6/13 3-
DIFA:DVDZY08Praxe V V. Broulíkováz 0/0/42 3P
DIFA:DVDZY11Ročníkový projekt II V. Broulíkováz 0/0/63 3P
DIFA:DVDZY13Seminář k praxi V V. Broulíkováz 0/2/01 3Z
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDVL501Diplomová práce V. Broulíkováz 0/0/2814 4Z
DIFA:DDVL503Magisterský absolventský výkon V. Broulíkováz 0/0/147 4P
DIFA:DDVL505Teorie divadla a výchovy S. Mackováz 1/1/22 4-
DIFA:DVDLY06Divadelní projekt IV - autorské divadlo S. Mackováz 40/0/02 4-
DIFA:DVDLY08Praxe V V. Broulíkováz 0/0/42 4P
DIFA:DVDLY11Ročníkový projekt II V. Broulíkovákz 0/0/63 4P
DIFA:DVDLY13Seminář k praxi V V. Broulíkováz 0/2/01 4Z
31 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX01Sborový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX02Sólový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX03Divadelní soubor S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVZX04Přednes, individuální herecký výstup S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX05Interpretační seminář S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX08Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVZX09Vlastní praxe S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX20Projekty práce s publikem S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX21Organizace a realizace divadelní přehlídky S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX22Organizace a realizace recitační přehlídky S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DTDZX01Pohybová složka divadelní inscenace H. Halberstadtkz 10/5/353 --
27 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX46Salon původní tvorby S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DAALX54Podpora festivalu Sítko – 2 dny S. Mackováz 16/0/0 2 dny.1 --
DIFA:DDMLY04Kurz studijní připravenosti D. Strnadz 0/0/11 --
DIFA:DDVLX01Sborový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX02Sólový zpěv K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX03Divadelní soubor S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVLX04Přednes, individuální herecký výstup S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX05Interpretační seminář S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX08Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX09Vlastní praxe S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX18Divadelní projekt - krajina, místo, historie S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX20Projekty práce s publikem S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX21Organizace a realizace divadelní přehlídky S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX22Organizace a realizace recitační přehlídky S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DTDLX01Pohybová složka divadelní inscenace H. Halberstadtkz 10/5/353 --
34 kreditů