Představení studijního programu

DIVADLO A VÝCHOVA

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium probíhají formou rozhovoru nad zaslanými a předloženými materiály. Uchazeči, kteří studovali příbuzné bakalářské studijní programy, musí v ústní zkoušce prokázat dobrou znalost oboru divadlo a výchova.

DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

Na magisterské studium jsou přijímáni studenti s úplným vysokoškolským bakalářským vzděláním z Dramatických umění. Uchazeči, kteří studovali příbuzné studijní programy, musí v ústní zkoušce prokázat znalost oboru. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru nad zaslanými materiály, tedy nad návrhem a anotací diplomové práce a magisterského absolventského projektu.

TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

Na magisterské studium se mohou hlásit i absolventi jiných škol po dosažení bakalářského vzdělání, u ústní zkoušky ale musí prokázat dobrou znalost oboru. Zkouška probíhá formou rozhovoru nad zaslanými a předloženými materiály.

Studium je uskutečňováno v kombinované formě, výuka probíhá v pravidelných víkendových blocích jednou za měsíc desetkrát v akademickém roce a to vždy od pátku odpoledne do neděle odpoledne. Samozřejmostí je komunikace s jednotlivými studenty i mimo stanovené termíny konzultací a přednášek.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  DIVADLO A VÝCHOVA

  Cílem je připravovat tvůrčí osobnosti s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby základního uměleckého vzdělání, pro postupné zavádění doplňujícího oboru dramatická výchova na základní školy a dramatického oboru na gymnázia a pro rozsáhlou oblast volnočasových aktivit, zejména amatérského divadla všech věkových skupin, pro oblast divadelních aktivit skupin se speciálními potřebami a pro různé typy divadelního vzdělávání, formálního i neformálního včetně dalšího vzdělávání pedagogů. Smyslem studia je také zaměření na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména v oblasti divadla ve výchově.

  DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

  Cílem studia je připravit odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním.

  TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

  Cílem studia je vychovat pedagoga-tvůrce, který nejen dokáže aplikovat a vyučovat taneční či pohybovou techniku, ale i samostatně tvořit. Magisterské studium prohlubuje předchozí znalosti, hledá nové tvůrčí přístupy k práci pedagoga-tvůrce a obohacuje jeho znalosti o nahlížení na jednotlivé taneční techniky a pohybové disciplíny z hlediska pedagogicko-tvůrčího, na přístupy k tvorbě z hlediska dramaturgicky-režijního. Z pohledu teoretického je cílem vést studenta k samostatnému uvažování, zkoumání problematiky výuky tance a pohybu a hledání vlastních tvůrčích přístupů. Z hlediska využití pedagogických přístupů k výuce tance je student veden k hledání souvislostí a zákonitostí principů pohybu a jejich průsečíky v jednotlivých speciálních tanečních technikách a podmínkách. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova cílí k tomu, aby její absolventi byli schopni zkoumat tanec a pohyb z nejrůznějších úhlů pohledu a v případě vlastní tvorby se opřít o hluboké znalosti a dovednosti. Jsou proto schopni vést skupinu tanečního a pohybového divadla, vyučovat tanec a pohyb na ZUŠ, konzervatořích, vyučovat taneční a pohybovou výchovu na ZŠ i SŠ, soukromých tanečních školách či studiích, nabízejících výuku tanečních či pohybových disciplín.

 • Uplatnění absolventa

  DIVADLO A VÝCHOVA

  Magisterské studium znalosti dále rozšiřuje, prohlubuje a posouvá. Jeho absolventi jsou schopni samostatně vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem oboru, včetně kritické reflexe, například koncipovat kurikulární dokument pro konkrétní skupinu či instituci. Dovedou se skupinou amatérů vytvořit původní autorské divadelní dílo většího rozsahu s výrazným tvůrčím vkladem skupiny. Absolventi jsou samostatné tvůrčí osobnosti schopné působit jako učitelé na základních školách, gymnáziích, základních uměleckých školách, středních pedagogických školách, vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměření, jako divadelní lektoři a lektoři v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Konrád Heczko

  Marek Jovanovski

  Milan Rožtek

  Daniela von Vorst

  Tereza Strmisková

  DIVADLO A VÝCHOVA PRO NESLYŠÍCÍ

  Absolventi magisterského studia nacházejí uplatnění ve sféře školství i kultury, jako lektoři volnočasových aktivit, potvrzuje se totiž, že názornost a vlastní prožitek jsou nezastupitelnými principy ve výuce neslyšících dětí a mládeže. Absolventi umí volit a spoluvytvářet metodiku oboru pro pedagogický proces, jsou schopní přesvědčivě a profesionálně prezentovat odborníkům i veřejnosti odborné názory, kritické postoje i specifické přístupy v českém, českém znakovém i mezinárodním znakovém systému. Jsou nositeli kultury Neslyšících a stávají se identifikačními vzory hodnými následování.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Divadlo Neslyšících

  Divadlo Tiché Iskry (Slovensko)

  Skupina Hands Dance

  Divadelní spolek OUKEJ

  TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO A VÝCHOVA

  V magisterském studiu se znalosti a dovednosti studentů dále rozšiřují směrem k individuálnímu přístupu, a to buď v pedagogické tvorbě, nebo v samostatné tvorbě v oboru tanečního a pohybového divadla. Absolventi jsou tak schopní samostatné kvalifikované pedagogické a umělecké práce. Mohou samostatně a nezávisle vyučovat taneční a pohybovou výchovu na všech stupních základního a středního školství, uplatnit se v oblasti volnočasových aktivit ve sféře tanečního a pohybového divadla, spolupracovat s tvůrci a režisérem konkrétní divadelní inscenace, obecně akcentovat a rozvíjet témata spjatá s tanečním a pohybovým uměním dle vlastního vnímání a cítění.

Základní údaje

Zkratka
Div_vych:N
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

21
počet aktivních studentů
29
počet závěrečných prací

Divadelní fakulta
Program zajišťuje