DIFA DIVMAN Divadelní produkce
Název anglicky: Theatre Management
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Div_Pro:N Divadelní produkce a jevištní technologie

Úvodní informace / Pokyny

Cílem studia je rozvinout osobnost studenta tak, aby se po ukončení školy orientoval v historii a současnosti divadla a umělecké tvorby, rozuměl divadelnímu provozu, divadelním technologiím, profesionálnímu slovníku (včetně toho mezinárodního) a uměl využít právní, ekonomické, psychologické a sociologické znalosti ve své profesní praxi

Student by měl také umět projektově myslet, plánovat, řídit, komunikovat a hodnotit. A samozřejmě i kriticky myslet a převzít odpovědnost za své úkoly a úkoly členů tvůrčího týmu.

 

Absolventi navazujícího magisterského studia mohou být navíc přímo řediteli divadel či jiných uměleckých institucí, vedoucími marketingu v divadlech či vedoucími na odborech kultury ve státní správě a samosprávě.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

MgA. Karolína Koubová (primátorka města Jihlava)

MgA. Magdalena Lišková, (institut advisor, Centre for Fine Arts, BOZAR Brussels),

MgA. Jitka Honsová (manažerka a zástupkyně ředitele ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti)

MgA. Pavel Plešák (výkonný producent Tvůrčí producentské skupiny dokumentu a nových formátů, Česká televize Brno)

MgA. Andrea Kseničová (Česká televize Brno)

 


Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDMZ402Stáž v divadle nebo studium – praxe v zahraničí B. Chládkovákz 0/0/10219 1-
DIFA:DDMZ403Seminář ke stáži,studiu,praxi B. Chládkováz 0/1/11 1-
20 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDML401Projektový management v instituci či programu H. Průchovákz 1/1/42 2Z
DIFA:DDML405Marketingové komunikace H. Průchovákz 1/1/42 2-
DIFA:DDML406Tvorba a recepce scénického artefaktu - modulární výuka J. Šotkovskýz 0/8/16 modulární výuka.2 2Z
DIFA:DDML407Personalistika – modulární výuka H. Průchováz 0/24/122 2-
DIFA:DDML408Management – strategické řízení B. Chládkovákz 1/1/64 2Z
DIFA:DDML409Samostatná produkce v divadle – projektová výuka B. Chládkovákz 0/46/468 2-
DIFA:DDML410Úvod do mezinárodní kulturní politiky B. Chládkovákz 1/1/22 2-
DIFA:DDML411Seminář práva I H. Průchovákz 0/2/22 2P
DIFA:DDML412Proseminář k diplomové práci B. Chládkovákz 1/1/22 2Z
DIFA:DDML413Pracovní psychologie B. Chládkováz 1/1/22 2-
DIFA:DDML414Finanční řízení z hlediska účetní evidence H. Průchováz 1/1/22 2P
DIFA:DDML415Public Relations – modulární výuka H. Průchováz 0/24/122 2-
DIFA:DDML416Mezinárodní divadelní festival IV – produkční praxe B. Chládkováz 0/56/02 2-
DIFA:DDML417Kulturní a kreativní průmysly – mapování, plánování, urbánní rozvoj B. Chládkovákz 1/1/22 2-
DIFA:DDMLY03Spolupráce tvůrčích týmů v divadelní instituci B. Chládkovákz 1/1/32 2-
38 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDMZ502Producentský seminář (management divadla a umění) B. Chládkovákz 0/2/84 3P
DIFA:DDMZ503Aktuální problémy divadelní tvorby J. Šotkovskýz 0/1/11 3Z
DIFA:DDMZ504Marketing v umění H. Průchovákz 1/1/32 3-
DIFA:DDMZ505Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu B. Chládkováz 1/1/11 3Z
DIFA:DDMZ506Magisterská diplomová práce B. Chládkováz 0/0/84 3Z
DIFA:DDMZ507Dotační management H. Průchovákz 1/1/2 termín kurzu bude stanoven na začátku semestru po domluvě se studenty.2 3P
DIFA:DDMZ508Management – organizační chování B. Chládkovákz 1/1/43 3Z
DIFA:DDMZ509Absolventský výkon a jeho dokumentace B. Chládkováz 0/115/11510 3P
DIFA:DDMZ510Management – řízení a hodnocení kvality a dopadu uměleckých institucí B. Chládkovákz 1/1/22 3P
DIFA:DDMZ511Seminář práva II H. Průchovákz 0/2/22 3P
DIFA:DDMZ512Řízení vícesouborového divadla B. Chládkováz 1/1/12 3-
DIFA:DDMZ513Vybrané kapitoly ze sociologie B. Chládkovákz 1/1/12 3-
DIFA:DDMZ514Veřejné zakázky a výběrová řízení H. Průchováz 1/1/22 3-
37 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DDML502Producentský seminář (management divadla a umění) B. Chládkovákz 0/2/84 4P
DIFA:DDML505Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu B. Chládkováz 1/1/11 4Z
DIFA:DDML506Magisterská diplomová práce B. Chládkováz 0/0/3216 4Z
DIFA:DDML513Vybrané kapitoly ze sociologie B. Chládkovákz 1/1/11 4-
DIFA:DDML515Dějiny kultury a současnost B. Chládkovákz 1/1/22 4P
DIFA:DDMLY05Mezinárodní divadelní festival V – produkční praxe B. Chládkováz 0/56/02 4-
26 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsoběz 2/0/22 3-
DIFA:DAAZX32Angličtina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX33Němčina J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX34Francouzština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX35Španělština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX36Ruština J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsoběz 2/0/22 3-
DIFA:DDMZY01Samostatný projekt – projektová výuka B. Chládkováz 0/0/131 3-
15 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX16Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství P. Osolsobězk 2/0/22 4-
DIFA:DAALX32Angličtina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX33Němčina J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX34Francouzština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX35Španělština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX36Ruština J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX62Kořeny evropské kultury - Shakespeare P. Osolsobězk 2/0/22 4-
14 kreditů