Představení studijního programu

Do navazujícího magisterského studia se mohou hlásit uchazeči, kteří mají úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání v oboru nebo příbuzném studijním oboru. Ti, kteří ví, jak se chtějí studijně a profesně profilovat a tuto představu jsou schopni jasně a srozumitelně formulovat. Kromě toho, že ví, co chtějí, mají i jasnou představu, co mohou Ateliéru přinést. Mají produkční zkušenosti z realizace uměleckých projektů a jsou schopni uvažovat v širších souvislostech.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2022 navazující magisterské obory - Divadelní produkce
Termín podání do půlnoci 28. 8. 2022

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení 2022 navazující magisterské obory - Divadelní produkce

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Předpoklady pro přijetí ke studiu

  Úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání dosažené v příslušném oboru studijního programu „Dramatická umění“ nebo v příbuzném studijním programu.

  pozn.: za příbuznou specializaci bakalářského stupně studia je považována taková specializace, jejíž výstupy (získané znalosti a dovednosti studenta, jeho profesní vybavenost a zaměření) odpovídají výstupům bakalářského stupně studia stejného oboru; pro posuzování příbuzného oboru slouží akreditace MŠMT (popis oboru studia) nebo „Dodatek k diplomu“ (Diploma Supplement); fakulta si může vyžádat další materiály (studijní kartu, výkaz o studiu, anotace předmětů studia, ...).

  Tvůrčí a intelektuální předpoklady (schopnost samostatného úsudku, dobrá úroveň všeobecných vědomostí, vyhraněný zájem o zvolený studijní obor[specializaci]); dobrá zdravotní fyzická i psychická dispozice.

  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky)

  Při přijímání cizinců ke studiu v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

  V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti – cizinci tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF JAMU (zkouška je zpoplatněna částkou 3 000 Kč) a předložit potvrzení o vykonání požadované zkoušky z českého jazyka dle stanovených podmínek nejpozději v den přijímací zkoušky na DF JAMU. Uznány mohou být téžzkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), a rovněž maturitní zkouška z českého jazyka složená v ČR. Požadována je úroveň B1 podle SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

  Průběh přijímacího řízení Přijímací řízení na dvouleté magisterské navazující studium na Divadelní fakultu JAMU je jednokolové. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru nad zaslanými a předloženými materiály; v pohovoru jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvolené specializace.

  Termíny přijímacího řízení

  Přijímací řízení do dvouletého magisterského navazujícího studia se koná v termínu: 13. – 17. června 2022.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Všechny dílčí části přijímací zkoušky se hodnotí bodovým systémem. Maximální celkový počet bodů je 100, bodová hranice pro přijetí je stanovena na 60 bodů. Podle dosažených bodů je zpracováno pořadí uchazečů, které je následně zveřejněno na www stránkách JAMU (bližší informace obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce).

  Po vykonání přijímací zkoušky dostávají uchazeči rozhodnutí děkana DF o přijetí ke studiu do aplikace E-přihláška nebo doporučeně na adresu trvalého bydliště, rozhodnutí děkana DF o nepřijetí ke studiu doporučeně na adresu trvalého bydliště.

  Výsledky zveřejněné na webových stránkách fakulty (http://is.jamu.cz) mají jen informativní charakter. PROTI VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÉMU PŘEDBĚŽNĚ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU JAMU A NA WEBU DIVADELNÍ FAKULTY SE TEDY NELZE ODVOLAT!!!

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je rozvinout osobnost studenta tak, aby se po ukončení školy orientoval v historii a současnosti divadla a umělecké tvorby, rozuměl divadelnímu provozu, divadelním technologiím, profesionálnímu slovníku (včetně toho mezinárodního) a uměl využít právní, ekonomické, psychologické a sociologické znalosti ve své profesní praxi. Student by měl také umět projektově myslet, plánovat, řídit, komunikovat a hodnotit. A samozřejmě i kriticky myslet a převzít odpovědnost za své úkoly a úkoly členů tvůrčího týmu.

 • Uplatnění absolventa

  Absolventi navazujícího magisterského studia mohou být navíc přímo řediteli divadel či jiných uměleckých institucí, vedoucími marketingu v divadlech či vedoucími na odborech kultury ve státní správě a samosprávě.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  MgA. Karolína Koubová (primátorka města Jihlava)

  MgA. Magdalena Lišková, (institut advisor, Centre for Fine Arts, BOZAR Brussels),

  MgA. Jitka Honsová (manažerka a zástupkyně ředitele ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti)

  MgA. Pavel Plešák (výkonný producent Tvůrčí producentské skupiny dokumentu a nových formátů, Česká televize Brno)

  MgA. Andrea Kseničová (Česká televize Brno)

 • Další informace
  Cílem bakalářského a navazujícího magisterského studia Divadelní produkce je vzdělávat odborníky pro umělecko-provozní složky divadel, uměleckých a kulturních institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů s prioritním důrazem na tzv. bývalou divadelní síť ČR ve smyslu procesu její transformace. V bakalářském studiu je zásadní projektové řízení- divadelní inscenace jako projekt v uměleckém programu divadla. Hlavním výstupem je pak realizace festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

  https://studujdf.jamu.cz/divadelni-produkce

Základní údaje

Zkratka
Div_Pro:N
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

6
odhadovaný počet přijatých
4
počet aktivních studentů

Divadelní fakulta
Program zajišťuje