HF DIRORCH Dirigování orchestru
Název anglicky: Orchestral conducting
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: HF DirOrch Dirigování orchestru

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H51477OzDirigování I -kz 2/0/015 1P
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/0/02 1Z
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H60116NzHra partitur I -z 1/0/01 1P
HF:H60164NzInterpretační seminář I -z 1/0/01 1P
HF:H60291NOzRepertoár oboru I -z 0/2/01 1P
HF:H60325NzSluchová analýza I -z 2/0/01 1P
HF:H700831zOperní seminář -z 1/12 1Z
HF:H75008zSoudobá hudba z hlediska dirigování P. Šnajdrz 1/1/11 1Z
HF:H80030zHistorická ornamentika -z 0/0/01 1Z
HF:H81004zCvičný orchestr I -z 0/0/02 1P
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H51477OlDirigování I -kz 2/0/015 2P
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 2Z
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H60116NlHra partitur I -kz 1/0/02 2P
HF:H60164NlInterpretační seminář I -z 1/0/01 2P
HF:H60291NOlRepertoár oboru I -zk 0/2/02 2P
HF:H60325NlSluchová analýza I -kz 2/0/02 2P
HF:H700831lOperní seminář -z 0/22 2Z
HF:H75008lSoudobá hudba z hlediska dirigování P. Šnajdrzk 1/1/22 2Z
HF:H80030lHistorická ornamentika -kz 0/0/01 2Z
HF:H81004lCvičný orchestr I R. Hališkaz 0/0/02 2P
34 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60063OzDirigování II - abs. projekt -z 0/2/015 3P
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 3Z
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 3Z
HF:H60293OzRepertoár oboru II -z 0/23 3P
HF:H700831zOperní seminář -z 1/12 3Z
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 3Z
HF:H81005zCvičný orchestr II -z 0/02 3P
HF:H85029zOperní ansámbly a recitativy – dirigování opery II -z 2/2/02 3P
HF:H85031zDirigování opery II -z 2/2/02 3P
40 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60063OlDirigování II - abs. projekt -z 0/2/015 4P
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 4Z
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 4Z
HF:H60293OlRepertoár oboru II -z 0/23 4P
HF:H700831lOperní seminář -z 0/22 4Z
HF:H70125BMagisterský diplomní seminář P. Lykoz 0/0/01 4Z
HF:H81005lCvičný orchestr II -z 0/02 4P
HF:H85029lOperní ansámbly a recitativy – dirigování opery II -zk 2/2/02 4P
HF:H85031lDirigování opery II -zk 2/2/02 4P
39 kreditů

Volitelné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50303zDětský sbor I -z 2/0/01 1-
HF:H60081HzHlasová výchova I -z 1/01 1-
HF:H60082zHlasová výchova II -z 1/01 1-
HF:H60089DzHra na klavír I P. Kratochvílz 0/1/32 1-
HF:H60122zHudební režie I T. Řezníčekz 1/1/22 1-
HF:H60146zInstrumentace E. Mojdlz 1/1/01 1-
HF:H61542zSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 1-
HF:H70079zAlternativní ladění a intonace P. Pařízekz 1/1/01 1-
HF:H75006zMuzikálová tvorba z hlediska dirigování I -z 0/12 1-
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 1-
HF:H81006zCvičný sbor -z 0/3/02 1-
16 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50303lDětský sbor I -z 2/0/01 2-
HF:H60081HlHlasová výchova I -z 1/01 2-
HF:H60082lHlasová výchova II -z 1/01 2-
HF:H60089DlHra na klavír I P. Kratochvílkz 0/1/32 2-
HF:H60122lHudební režie I T. Řezníčekzk 1/1/2.52 2-
HF:H60146lInstrumentace E. Mojdlkz 1/1/01 2-
HF:H61542lSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 2-
HF:H70079lAlternativní ladění a intonace P. Pařízekzk 1/1/01 2-
HF:H75006lMuzikálová tvorba z hlediska dirigování I -zk 0/12 2-
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 2-
HF:H81006lCvičný sbor -z 0/3/02 2-
16 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50303zDětský sbor I -z 2/0/01 3-
HF:H60081HzHlasová výchova I -z 1/01 3-
HF:H60082zHlasová výchova II -z 1/01 3-
HF:H60091DzHra na klavír II P. Kratochvílz 0/1/32 3-
HF:H60122zHudební režie I T. Řezníčekz 1/1/22 3-
HF:H60146zInstrumentace E. Mojdlz 1/1/01 3-
HF:H60167NzInterpretační seminář II -z 1/0/01 3-
HF:H61542zSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 3-
HF:H70079zAlternativní ladění a intonace P. Pařízekz 1/1/01 3-
HF:H75007zMuzikálová tvorba z hlediska dirigování II -z 0/12 3-
HF:H75009zSoudobá hudba z hlediska dirigování II -z 0/1/02 3-
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 3-
HF:H81006zCvičný sbor -z 0/3/02 3-
19 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50303lDětský sbor I -z 2/0/01 4-
HF:H60081HlHlasová výchova I -z 1/01 4-
HF:H60082lHlasová výchova II -z 1/01 4-
HF:H60091DlHra na klavír II P. Kratochvílkz 0/1/32 4-
HF:H60122lHudební režie I T. Řezníčekzk 1/1/2.52 4-
HF:H60146lInstrumentace E. Mojdlkz 1/1/01 4-
HF:H60167NlInterpretační seminář II -z 0/2/01 4-
HF:H61542lSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 4-
HF:H70079lAlternativní ladění a intonace P. Pařízekzk 1/1/01 4-
HF:H75007lMuzikálová tvorba z hlediska dirigování II -zk 0/12 4-
HF:H75009lSoudobá hudba z hlediska dirigování II -z 0/12 4-
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 4-
HF:H81006lCvičný sbor -z 0/3/02 4-
19 kreditů