Představení studijního programu

Studijní program je realizován Katedrou kompozice, dirigování a operní režie. Vzdělává odborníky, kteří jsou schopni – díky šíři záběru výuky - uplatnit se v rámci kulturního průmyslu jako univerzální dirigenti s výrazným vlastním uměleckým pojetím realizovaného díla. I magisterský stupeň tohoto studijního oboru postupně během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny jak teoretické, tak praktické, aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Příprava vysoce kvalifikovaných hudebních umělců s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií).

  Cílem studia je připravit absolventa:

  • s vysokým stupněm dovedností práce s komorními ansámbly, symfonickými orchestry a sbory

  • s hlubokou znalostí repertoáru oboru

  • s vlastním uměleckým názorem na interpretaci skladeb nejrůznějších slohových období

  • s orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů

  • s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem

  v zahraničí

  • s výbornou znalostí jednoho cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii a dostatečnou znalostí jazyka dalšího

  • se základními schopnostmi vědecké práce.

  Absolvent se během studia setkával se zahraničními odborníky v oblasti dirigování a dějin a literatury oboru

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • má široké znalosti v oblasti symfonického a operního repertoáru a repertoáru komorních ansámblů
  • je seznámen s principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky daného studijního oboru, orientuje se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů
  • má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury oboru, hudební historie, estetiky a vývoje uměleckých směrů včetně orientace v zahraniční literatuře
  • orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie
  • je obeznámen se základní problematikou autorských práv a jejich užití
  • prokazuje vysoce profilované dovednosti v oblasti dirigentské techniky včetně znalostí soudobých technik
  • prokazuje dovednosti v interpretaci náročných skladeb repertoáru daného oboru včetně aplikace moderních interpretačních principů (v rámci tzv. poučené interpretace staré hudby nebo dle principů moderních interpretačních technik soudobé hudby)
  • uvědomuje si etický a sociální rozměr uměleckého poznávání a umí jej zohlednit ve své práci
  • je schopen abstraktního myšlení, analýzy a syntézy
  • je schopen sebereflexe, je otevřený k názorům svého okolí a zná principy demokratického jednání
  • kreativním způsobem pracuje s nabytými znalostmi a dovednostmi
  • ovládá základní principy odborného textu
  • je schopen sledovat aktuální trendy v daném studijním oboru a umí je začlenit do svého profesního rozvoje
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

  • dirigent komorního, symfonického, divadelního orchestru, či jiného nástrojového uskupení, sbormistr

  • hudební režisér při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.

  • možnost práce v médiích (hudební redakce, recenze...)

  • pedagog ZUŠ, konzervatoří, vysokých uměleckých škol.

  Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

  • pozice uměleckého šéfa hudebního divadla, orchestru a sboru

  • manažerská činnost (organizace hudebních festivalů, agentážní činnost apod.)

  • hudební dramaturg uměleckého souboru, umělecké agentury, hudebního festivalu, v divadlech všech typů atd.
 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent může pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu.

Základní údaje

Zkratka
DirOrch
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Hudební fakulta
Program zajišťuje