HF HOBOJ Hra na hoboj
Název anglicky: Oboe playing
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hdech:N Hra na dechové nástroje

  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40082HOzDějiny a literatura nástroje I J. Likinz 1/0/11 1P
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/2/02 1Z
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H60102HOzHra na nástroj I J. Likinkz 0/2/2815 1P
HF:H60152ZzInterpretační seminář I R. Novozámskýz 0/2/01 1Z
HF:H60185NDzKomorní hra I V. Spilkaz 0/2/43 1P
HF:H602433zOrchestrální hra I J. Zbavitelz 0/2/22 1P
HF:H60340NAzStudium repertoáru s klavírem I J. Ryšánkováz 0/2/22 1P
28 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40082HOlDějiny a literatura nástroje I J. Likinzk 1/0/11 2P
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 2Z
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H60102HOlHra na nástroj I J. Likinkz 0/2/2815 2P
HF:H60152ZlInterpretační seminář I R. Novozámskýz 0/2/01 2Z
HF:H60185NDlKomorní hra I V. Spilkakz 0/2/64 2P
HF:H602433lOrchestrální hra I J. Zbavitelz 0/2/22 2P
HF:H60340NAlStudium repertoáru s klavírem I J. Ryšánkováz 0/2/22 2P
HF:H70028Diplomní seminář J. Bártováz 1/0/12 2Z
32 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40088HOzDějiny a literatura nástroje II -z 1/01 3P
HF:H60071zDějiny umění II -z 0/22 3Z
HF:H60105AzHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 3P
HF:H60105HOzHra na nástroj II - abs. projekt -z 0/215 3P
HF:H60153ZzInterpretační seminář II -z 2/01 3Z
HF:H60187NDzKomorní hra II -z 0/23 3P
HF:H60221zDiplomová práce -z 0/110 3Z
HF:H60343NAzStudium repertoáru s klavírem II -z 2/0/02 3Z
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 3Z
45 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40088HOlDějiny a literatura nástroje II -z 1/01 4P
HF:H60071lDějiny umění II -z 0/23 4Z
HF:H60105AlHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 4P
HF:H60105HOlHra na nástroj II - abs. projekt -z 0/215 4P
HF:H60153ZlInterpretační seminář II -z 2/01 4Z
HF:H60187NDlKomorní hra II -z 0/23 4P
HF:H60221lDiplomová práce -z 0/010 4Z
HF:H60343NAlStudium repertoáru s klavírem II -z 2/0/02 4Z
45 kreditů

Povinně volitelné

Volitelné