HF ZPEV Zpěv
Název anglicky: Vocal studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: HF Zpev Zpěv

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/0/02 1Z
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H60138NzInscenační seminář I -z 1/08 1P
HF:H601655NzInterpretační seminář I -z 2/02 1P
HF:H60241zDějiny operního divadla I -z 1/1/02 1Z
HF:H60262MzPohybová výchova I -z 2/01 1P
HF:H60339NzStudium repertoáru s klavírem I -z 2/01 1P
HF:H60378NzVytváření postav I -z 1/12 1P
HF:H60387zZpěv I -kz 0/212 1P
HF:H61411zPedagogická praxe II -z 1/2/01 1P
HF:H75011zStudium operních ansámblů a recitativů -z 0/22 1P
35 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 2Z
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H60138NlInscenační seminář I -z 1/08 2P
HF:H601655NlInterpretační seminář I -z 2/02 2P
HF:H60241lDějiny operního divadla I -zk 1/1/03 2Z
HF:H60262MlPohybová výchova I -z 2/01 2P
HF:H60339NlStudium repertoáru s klavírem I -z 2/01 2P
HF:H60378NlVytváření postav I -zk 1/13 2P
HF:H60387lZpěv I -kz 0/212 2P
HF:H61411lPedagogická praxe II -z 1/21 2P
HF:H75011lStudium operních ansámblů a recitativů -z 0/22 2P
38 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 3Z
HF:H60141NzInscenační seminář II -z 1/08 3P
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 3Z
HF:H60242zDějiny operního divadla II -z 1/12 3Z
HF:H603434NzStudium repertoáru s klavírem II -z 2/02 3P
HF:H60388NzZpěv II - abs. projekt -z 0/2/014 3P
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 3Z
HF:H75011zStudium operních ansámblů a recitativů -z 0/22 3P
42 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 4Z
HF:H60141NlInscenační seminář II -z 1/08 4P
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 4Z
HF:H60242lDějiny operního divadla II -z 1/1/03 4Z
HF:H603434NlStudium repertoáru s klavírem II -z 2/02 4P
HF:H60388NlZpěv II - abs. projekt -z 0/214 4P
HF:H70125BMagisterský diplomní seminář P. Lykoz 0/0/01 4Z
HF:H75011lStudium operních ansámblů a recitativů -z 0/22 4P
42 kreditů

Volitelné

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601685zInterpretační seminář II -z 2/02 3-
HF:H603791zVytváření postav II -z 1/12 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601685lInterpretační seminář II -z 2/02 4-
HF:H603791lVytváření postav II -z 1/12 4-
4 kredity