DIFA SCENOGR Scénografie
Název anglicky: Set and Costume Design
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: DIFA Sce_Sd:N Scénografie

Úvodní informace / Pokyny

Ateliér scénografie je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření, která propojuje tvorbu v prostoru, čase a situaci

Je tedy řízenou cestou koncepčního myšlení a tvorby, sdružující současné dramatické, výtvarné a technologické prostředky. Smyslem syntézy je vizuální rozvíjení tematicky vázaných literárně dramatických i volných myšlenkových obsahů. Struktura výuky zahrnuje postupy směřující:

k získání všeobecných znalostí v oblasti hmotné kultury, výtvarného umění, filosofie a divadla jako profilujícího předmětu,

ke zvládnutí výtvarných výrazových prostředků (kresba, malba, grafika, plastika, instalace, akční - umění, foto, video, light design a práce na PC),

k analýze a vizuální transformaci zadaného tématu metodou asociačních řad, k volnému zpracování témat neinterpretační cestou, za použití svébytných forem

k získání potřebných technologických základů jevištní, kostýmní, výstavní a výtvarné tvorby a světelného designu

 

Syntézou těchto postupů a tvůrčím zaměřením pedagogů se profiluje ateliér zaměřený nejen na klasickou scénografii a kostýmní tvorbu, ale i na tvorbu experimentální, módu a design. Souběžně se zabývá performancí, instalací, grafikou, novými médii a výstavnictvím.

Studium scénografie probíhá na dvou stupních. Během tříletého bakalářského studia student získá základní dovednosti samostatné práce při zrodu představení, je schopen rozebrat text či téma a tvůrčím způsobem zpracovat zadané úkoly při přípravě a realizaci inscenace. Studium obhajuje bakalářskou diplomovou prací a bakalářským uměleckým výkonem.

V navazujícím dvouletém magisterském studiu student samostatně pracuje na osobních tématech a spolupracuje na inscenacích realizovaných ve školním studiu Marta. V magisterském studiu se profiluje osobnost studenta jako samostatného tvůrce i člena tvůrčích realizačních týmů.

Ateliér scénografie usiluje o propojení určitých výukových programů s jinými školami uměleckého zaměření (FAVU Brno, VUT Brno), diversifikuje potřebné předměty a spolupracuje s pedagogy dalších oborů, kteří obohacují výuku. Účastní se tuzemských a mezinárodních festivalů a výstav.

Vedle plnění akademických úkolů se studenti Ateliéru scénografie pravidelně účastní:

programů v rámci ateliéru: Dny otevřených dveří, Dny scénografie, PQ, ateliérové výstavy a akce, nezávislé projekty a dílny,

programů v rámci školy: předváděčky, představení v divadle Marta, Mezinárodní festival Setkání / Encounter, pouliční divadlo, Slavnost masek, meziateliérové dílny,

programů nad rámec školy : semináře a stáže, spolupráce s jinými fakultami.

 

Charakter studia v ateliéru scénografie a jeho strukturu a vývoj určuje výběr odborníků vyučujících profilové předměty ve svých ateliérech a zaměření jejich odborné činnosti.
 


Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Podmínky pro řádné ukončení studia

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Dějiny scénografie 20. století

Obhajoba magisterské diplomové práce

Obhajoba magisterského absolventského projektu
 Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSCZ401Scénografie I M. Jiráskovázk 1/1/43 1-
DIFA:DSCZ402Kostým I M. Jiráskovázk 1/1/43 1-
DIFA:DSCZ404Výstavnictví, design a instalace M. Jiráskováz 0/2/22 1-
DIFA:DSCZ405Scénografie TV a filmu M. Jiráskováz 0/2/22 1-
DIFA:DSCZ509Světelný koncept M. Jiráskovázk 1/1/22 1-
DIFA:DSDZ400From Page to Stage P. Beranovákz 2/0/22 1-
DIFA:DSDZY01Praktický projekt v divadle -z 0/0/84 1P
DIFA:DSDZY02Proseminář k diplomové práci -z 2/0/22 1P
DIFA:DSDZ405Dějiny moderní scénografie I J. Prekovázk 2/0/22 1Z
DIFA:DSDZY03Reflexe současné scénografie M. Jiráskováz 1/1/22 1Z
DIFA:DSDZY04Kurz profesní připravenosti P. Vodičkováz 24/0/01 1-
25 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSCL401Scénografie I M. Jiráskovázk 1/1/43 2-
DIFA:DSCL402Kostým I M. Jiráskovázk 1/1/43 2-
DIFA:DSCL404Výstavnictví, design a instalace M. Jiráskováz 0/2/22 2-
DIFA:DSCL405Scénografie TV a filmu M. Jiráskováz 0/2/22 2-
DIFA:DSCL509Světelný koncept M. Jiráskovázk 1/1/22 2-
DIFA:DSDLY02Proseminář k diplomové práci -z 2/0/22 2P
DIFA:DSDL405Dějiny moderní scénografie I J. Prekovázk 2/0/22 2Z
DIFA:DSDLY03Reflexe současné scénografie M. Jiráskováz 1/1/22 2Z
18 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSCZ501Scénografie II M. Jiráskovázk 1/4/43 3-
DIFA:DSCZ502Kostým II M. Jiráskovázk 1/4/43 3-
DIFA:DSDZ502Dějiny moderní scénografie II J. Prekovázk 2/0/22 3Z
DIFA:DSDZ506Magisterská diplomová práce M. Jiráskováz 0/0/84 3Z
DIFA:DSDZ507Seminář k diplomové práci M. Jiráskováz 2/0/62 3Z
DIFA:DSDZY07Kreativní video -kz 1/1/22 3-
16 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DSDL502Dějiny moderní scénografie II J. Prekovázk 2/0/22 4Z
DIFA:DSDL506Magisterská diplomová práce M. Jiráskováz 0/0/3216 4Z
DIFA:DSDL507Seminář k diplomové práci M. Jiráskováz 2/0/62 4Z
DIFA:DSDL508Absolventský výkon M. Jiráskováz 0/0/88 4P
DIFA:DSDLY01Praktický projekt v divadle -z 0/0/84 4P
DIFA:DSDLY07Kreativní video -kz 1/1/22 4-
34 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAAZX29Multimediální zpracování projektů T. Grunaz 0/2/22 1-
DIFA:DAAZX58Současná inscenační tvorba M. Horoščákz 1/3/02 1-
DIFA:DAAZX82Obraz a hudba K. Bláhováz 2/0/01 3-
DIFA:DAAZX95Scénická hudba H. Kovaříkováz 2/0/01 1-
DIFA:DSCZ211Audiovizuální projekt M. Jiráskováz 1/1/11 1-
DIFA:DSCZ403Technologie projektu I M. Jiráskováz 0/1/11 1-
DIFA:DSCZ504Technologie projektu II M. Jiráskováz 0/1/11 1-
DIFA:DSDZ4113D grafika P. Beranováz 0/2/22 3-
DIFA:DSDZ516Estetika a filozofie světla II P. Beranovázk 2/2/23 3-
DIFA:DSDZX02Pracovní stáž M. Jiráskováz 0/0/42 1-
DIFA:DSDZ401Estetika a filosofie světla I P. Beranovázk 2/2/23 1-
DIFA:DSDZY10Nové technologie a materiály -z 2/0/21 1-
20 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
DIFA:DAALX29Multimediální zpracování projektů T. Grunaz 0/2/22 2-
DIFA:DAALX59Principy dokumentárního divadla B. Herčíkováz 1/1/22 4-
DIFA:DAALX83Architektonický prostor P. Beranováz 0/2/01 2-
DIFA:DAALX95Scénická hudba H. Kovaříkováz 2/0/01 2-
DIFA:DSCL211Audiovizuální projekt M. Jiráskováz 1/1/11 2-
DIFA:DSCL403Technologie projektu I M. Jiráskováz 0/1/11 2-
DIFA:DSDLX02Pracovní stáž M. Jiráskováz 0/0/42 2-
DIFA:DSDL401Estetika a filosofie světla I P. Beranovázk 2/2/23 2-
DIFA:DSDLY10Nové technologie a materiály -z 2/0/21 2-
DIFA:DSDLY16Independent activities/prezentace -z 0/2/01 --
15 kreditů