Představení studijního programu

SCÉNOGRAFIE

Přijetí do navazujícího magisterského studia vyžaduje především řádně ukončené bakalářské studium, prezentaci portfolia, předložení záměru dalšího studia, anotaci diplomové magisterské práce a záměr absolventského projektu. V prvním kole je na základě zaslaných materiálů posuzována osobnostní a umělecká zralost a provázanost v týmu. Ve druhém kole se pak v hovoru s komisí zjišťují odborné předpoklady.

SVĚTELNÝ DESIGN

Uchazeč o studium musí být absolvent nejméně bakalářského stupně studia s výtvarným, výtvarně-technickým nebo mediálním zaměřením a ve stanoveném termínu podat kompletní přihlášku ke studiu (portfolio vlastních tvůrčích prací se zaměřením na médium světlo., úvahu o předpokládané diplomové práci, strukturovaný životopis, kopii maturitního vysvědčení a diplomu, potvrzení o úhradě administrativního poplatku). V prvním kole, které probíhá bez účasti uchazeče, komise hodnotí zaslané podklady. Druhé kolo probíhá s uchazečem a má tři části - písemný test, pohovor nad vlastním portfoliem a diskuse o směřování a záměrech uchazeče během studia.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  SCÉNOGRAFIE

  Cílem magisterského studia je příprava kvalifikovaných umělců v celé šíři možností umělecké tvorby pro vrcholnou uměleckou praxi v uměleckých a kulturních institucích a dalších subjektech působících v sektoru kulturních průmyslů. Cílem je také podporovat absolventy, kteří se budou dále schopni věnovat teorii a reflexi umělecké tvorby v širším kontextu v rámci doktorského studia.

  SVĚTELNÝ DESIGN

  Cílem studia je v reakci na poptávku připravit odborníky v oblasti světelného designu a projekcí, kteří jsou samostatně činnými umělci s hlubokými znalostmi světelných technologií a technik s výrazným přesahem do scénografie, disponující širokou škálou vědomostí, které dokáží tvůrčím způsobem aplikovat zejména v oblasti divadelní tvorby.

  Studijní plán vyvažuje teoretické znalosti a praktické dovednosti, stejně jako mu jde o rovnoměrné zastoupení technických a humanitních předmětů. Určité předměty jsou založeny na spolupráci s jinými ateliéry. Kromě pravidelné výuky pořádá ateliér workshopy, exkurze a semináře s českými i zahraničními odborníky z praxe. Studenti jsou motivováni k účasti na festivalech a konferencích. V rámci semestrálních úkolů spolupracují na projektech, stávají se součástí tvůrčích týmů, získávají cenné zkušenosti a kontakty. Absolventský projekt mají možnost uskutečnit v jednom ze školních divadel. Často se nabízí i možnost spolupráce nad rámec školních projektů.

 • Uplatnění absolventa

  SCÉNOGRAFIE

  Absolventi navazujícího magisterského studia

  jsou umělci, tedy odborníci, kteří uplatňují své schopnosti a získané zkušenosti v praxi napříč kreativními průmysly. Prokazují praktické i teoretické znalosti v oblasti divadelní a filmové scénografie, designu kostýmu a oděvu, světelného designu, projekčních technologií a výstavnictví. Orientují se ve vývoji a současných tendencích v teorii umění, stejně tak v oblasti světelných technologiích a jejich ovládání. Při tvorbě scénografické vize umí pracovat s videem a projekcemi. Zvládají vytvořit, technicky zdokumentovat a prezentovat dramaturgickou a světelnou koncepci divadelní inscenace, filmu, eventu, show a podobně.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Markéta Oslzlá

  Anita Nemkyová

  Marek Cpin

  Linda Dostálková

  Jan Matýsek

  SVĚTELNÝ DESIGN

  Absolvent prokazuje široké (praktické i teoretické) znalosti v oblasti světelného designu a projekčních technologií, orientuje se ve vývoji a současných trendech světelných technologií a jejich ovládacích zařízeních, disponuje hlubokými vědomostmi historie a teorie světového a českého divadla a scénografie, prokazuje porozumění dalším divadelním a uměleckým oborům (režie, dramaturgie, scénografie) a má základy znalostí filmového, televizního a architektonického svícení, které dokáže rozšířit a uplatnit v uvedených oborech.

  Díky tomu je schopen vytvořit, technicky zdokumentovat a prezentovat světelnou koncepci divadelní inscenace, filmu, eventu, show, apod. Samostatně navrhnout a připravit světelnou výstavu, show apod. od dramaturgické koncepce až po realizaci. Dokáže prakticky realizovat návrh světelné koncepce a ovládá technologii divadelního prostoru. Je schopen při tvorbě světelné koncepce pracovat s videem a projekcemi a orientuje se v nejnovějších trendech ve vývoji osvětlovacích systémů a dokáže pracovat s moderními audio/video technologiemi.

  Absolvent je kompetentní samostatně navrhnout světelný design inscenací všech žánrů (opera, taneční divadlo a balet, činohra, muzikál aj.), vytvořit světelnou koncepci v souladu s režijní a scénografickou koncepcí v tvůrčím týmu režisér-výtvarník scény (a kostýmů) – světelný designer. Je také schopný zpracovat světelnou koncepci ve vizualizačním programu do konkrétního typu divadelního prostoru s konkrétní scénografií a konkrétními světelnými zdroji a uvést ji s místním osvětlovacím týmem do praxe.

Základní údaje

Zkratka
Sce_Sd:N
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

12
počet aktivních studentů
8
počet závěrečných prací

Divadelní fakulta
Program zajišťuje