DDVL204 Divadlo ve výchově

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
0/6/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DDVZ204 Divadlo ve výchově )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač předmětu divadlo ve výchově:
- je seznámen s historii a teorii divadla ve výchově a dalších dílčích forem práce s inscenačním tvarem (Theater in Education, divadlo pro děti, participační divadlo, interaktivní divadlo, výchovně-vzdělávací činnost profesionálních divadel)
- zná specifika divadla pro děti a je schopen reflektovat inscenace divadla pro děti, mládež a dospělé publikum
- orientuje se v dostupné literatuře
- je schopen v týmu připravit a realizovat program divadla ve výchově - dílnu k inscenaci v profesionálním divadle
- je schopen propagovat a podílet se na organizačním zajištění realizační fáze projektu divadla ve výchově
- dokáže reflektovat vlastní práci a práci týmu
- je schopen účelně dokumentovat a prezentovat vlastní práci v oblasti divadla a výchovy
Osnova
 • Tematické okruhy:
  - výklad historie a teorie divadla ve výchově a vzdělávání a dalších forem doplněný ukázkami a video/foto dokumentací
 • - praktická cvičení a hry
 • - konfrontace pohledů na problematiku divadla ve výchově, studium pramenů z literatury
 • - náslechy na různých programech DvV (dílny k inscenaci v profesionálním divadle, interaktivní divadlo, participační divadlo)
 • - tvorba programu DvV - dílny ke konkrétní divadlení inscenaci - ve dvou týmech
 • - propagace programu a zajištění skupiny účastníků a místa realizace
 • - realizace dílen v zadaném rozsahu
 • - skupinová reflexe jednotlivých realizací dílny – náslechy u kolegů
 • - zpracování dokumentace projektu a jeho prezentace
Literatura
 • JACKSON, T. Learning through theatre. 1. vyd. London: Routledge, 1993. ISBN 0-415-08609-4. info
 • LANDY, R. J. Handbook of Educational Drama and Theatre. Westport, CT, Greenwood Press, 1982. ISBN 0-919-22947-3 LOC PN3171.L28. info
 • IZZO, G. The art of play: the new genre of interactive theatre. 1. vyd. Portsmouth: Heinemann, 1997. info
 • KERSHAW, B. The radical in performance: between Brecht and Baudrillard. 1. vyd 1999. London: Routlegde. ISBN 0-415-18667-6. info
 • dokumentace projektů divadla ve výchově Ateliéru DaV. info
 • články v českých i zahraničních periodikách z oblasti DvV. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 6
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, metody vytváření
dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě:
- docházky  (85% účasti v hodinách, 100% účasti ve fázi realizace projektu)
- studia zadané literatury, absolvování náslechů, písemné zpracování recenze
- zpracování přípravy, propagace a realizace zadaného počtu dílen
- dokumentace a prezentace vlastní práce na festivalu Sítko
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.