DDVL304 Bakalářský absolventský výkon

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/0/12. 6 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 8:30–9:15 4, Čt 9:15–10:00 4, Čt 10:15–11:00 4, Čt 11:00–11:45 4, Čt 16:15–17:00 4, Čt 17:00–17:45 4, Čt 18:00–18:45 4, Čt 18:45–19:30 4
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: všechny předměty základu oboru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Specializace Divadlo a výchova
Cílem předmětu je:
- vést studenty při týmové tvorbě divadelní inscenace určené konkrétní divácké skupině
- vést studenty při výběru vhodné formy práce s publikem (dílna, úvod, diskuse, atd.), která rozšiřuje nebo reflektuje divácký zážitek
- nabídnout formy propagace výsledné inscenace pro zajištění diváckých skupin a prostoru
- seznámit studenty s formáty práce s publikem jako nástrojem reflexe vlastní tvorby (diskuse, dílny, dotazník, atd.)
- seznámit studenty s realizovanými projekty a projektovými dokumentacemi z archivu ateliéru DaV
- představit možnosti dokumentace a prezentace vlastní práce v oblasti divadla a výchovy


Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova - Posluchač předmětu Bakalářský absolventský projekt - je schopen připravit vlastní umělecký nebo pedagogický projekt - je schopen reflektovat svoje postupy při přípravě a realizaci projektu - je schopen zajistit místo realizace projektu, a to buď na půdě DF JAMU, nebo v místě svéhoprofesního působení v České případně Slovenské republice - je schopen připravit dokumentaci projektu - vybavit dokumentaci záznamem projektu buď jako časosběrný dokument, pokud jde o projekt pedagogicky nebo digitálním záznamem, pokud jde o projekt umělecký, nebo jej opatřit fotodokumentací
Výstupy z učení
Specializace Divadlo a výchova
Absolvent předmětu prokáže schopnost vytvořit v menším týmu divadelní inscenaci určenou konkrétní věkové skupině diváků.
Konkrétně student bude schopen:
- zvolit vhodné východisko pro inscenaci a dramaturgicky připravit předlohu pro tvorbu inscenace/vytvořit autorský text
- připravit dramaturgicko-režijní a scénografickou koncepci divadelní inscenace (zvolit vhodný divadelní žánr, herecký styl a výrazové prostředky odpovídající věku cílové skupiny diváků)
- v inscenaci herecky působit
- komunikovat s diváky přiměřeně povaze inscenace a věku diváků
- zajišťovat produkci v rámci procesu tvorby i reprízování
- dokumentovat a reflektovat proces tvorby a reprízování divadelní inscenace
- prezentovat inscenační projekt na festivalu ateliéru Divadlo a výchova Sítko

Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova
Výstupem z předmětu je vlastní pedagogický nebo umělecký projekt, který je prezentován jako veřejná prezentace, nebo jeho výsledky budou formou písemného zpracování, opatřeného digitálním záznamem nebo fotodokumentací. Písemná reflexe a dokumentace projektu bude zpracována jeko kompletní dokumentace buď uměleckého nebo pedagogického projektu studenta
Osnova
  • Specializace Divadlo a výchova
  • Bakalářský absolventský výkon naplňuje torba a reprízování divadelní inscenace pro konkrétní cílovou diváckou skupinu určenou zvolenými specifiky (věk, počet, atd.), která je doplněna vhodnou formu práce s publikem. Inscenační tým je složen ze studentů 3. ročníku studentů bak. studia ateliéru DaV. Podstatnou součástí absolventského projektu je prověřování inscenace v procesu komunikace s divákem v rámci min. šesti repríz konaných v městě Brně.
  • Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: - určení vedoucího projektu - návrh oponenta projektu - cíle projektu - výběr podpůrné literatury nutné k realizaci cílů projektu - výběr skupiny účastníků projektu - výběr místa realizace projektu - výběr tématu nebo pedagogického záměru projektu - výběr hudebního materiálu - dramaturgická postupy v případě uměleckého nebo metodické postupy v případě pedagogického projektu - záznam vlastní realizace projektu (digitální záznam nebo pořízení fotodokumentace projektu) -
Výukové metody
Formy výuky: projekt, konzultace
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě docházky, prezentace projektu, úspěšné přípravy a realizace projektu, odevzdání kompletní dokumentace projektu a zhlédnutí ostatních výstupů z BAP daného ak. roku.
Informace učitele
Specializace Divadlo a výchova
Dokumentace projektu:
Dokumentace projektu se odevzdává ve dvou podobách:
1) jako PDF dokument, obsahující veškerou textovou a fotografickou dokumentaci (odevzdávaný elektronicky do IS studenta)
2) jako multimediální DVD v podobě webových stránek studenta, obsahující veškerou textovou, fotografickou a video dokumentaci (odevzdávaný fyzicky do rukou pedagoga předmětu)

Obsah dokumentace projektu:
- obsah
- úvod
- anotace
- přípravná fáze projektu – inscenační proces
- popis inscenace
- popis průběhu – fáze reprízování
- zhodnocení vlastní práce a práce týmu
- závěr obsahující možná teoretická východiska pro práci se zvolenou formou a postupy
- textové a obrazové přílohy – plakát, písemné materiály, dotazníky…
- foto příloha - audiovizuální záznam (záznam z realizační fáze projektu – skutečné podmínky realizace – odevzdaný před festivalem Sítko)

Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: místo realizace projektu Česká, případně Slovenská republika (dle výkonu praxe studenta a jeho profesního zaměření), mimořádně úspěšný projekt může být vybrán k prezentaci na půdě JAMU - účastníci projektu dle profesního zaměření studenta (děti i dospělí z oboru taneční a pohybová výchova, studenti tance, amatéři i profesionálové z oboru tanečního a pohybového divadlab - termín realizace: během studia druhého a třetího ročníku bakalářského stupně studia TaPDaV - termíny odevzdání- dle aktuálního plánu výuky v akademickém roce JAMU Dokumentace projektu:
Dokumentace projektu se odevzdává ve dvou podobách:
1) jako PDF dokument, obsahující veškerou textovou a fotografickou dokumentaci (odevzdávaný elektronicky do IS studenta)
2) jako digitální záznam a případné zveřejnění tohoto záznamu v IS JAMU, pokud to bude technicky možné Obsah dokumentace projektu:
- obsah
- úvod
- anotace
- popis struktury projektu - popis průběhu projektu nebo práce na jeho tvorbě - zhodnocení vlastní práce a práce spolutvůrců či spoluúčastníků projektu - závěr obsahující možná teoretická východiska pro práci se zvolenou formou a postupy
- textové a obrazové přílohy např. plakát, písemné materiály, dotazníky…
- foto příloha
- video záznam
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DDVL304