DDVL304 Bakalářský absolventský projekt

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 10:15–11:45 4
Předpoklady
EVER ( DDVZ304 Bakalářský absolventský projekt )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: všechny předměty základu oboru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍLE:
Předmět je praktickým vyústěním všech znalostí a dovedností získaných v průběhu bakalářského stupně studia.

DESKRIPTORY:
Posluchač předmětu Bakalářský absolventský projekt:
- je schopen individuálně nebo v menším týmu plánovat, připravit a realizovat program divadla ve výchově na základě zadání pedagoga předmětu,
- je schopen vytvořený program divadla ve výchově samostatně propagovat, zajistit účastnické skupiny a místo realizace,
- dokáže reflektovat vlastní práci a práci týmu,
- je schopen účelně dokumentovat a prezentovat vlastní práci v oblasti divadla a výchovy.
Osnova
 • Obsahem a formou je projekt zacílen na oblast divadla ve výchově; náplní projektu je tedy tvůrčí práce s inscenačním tvarem směřující k výchově a vzdělávání, při které je divák (účastník) aktivním spolupracovníkem.

  Studenti mohou volit mezi několika typy bakalářských projektů:
  - vlastní inscenace spojená s dílnou (interaktivní divadlo, participační divadlo, T.I.E.)
  - dílna k inscenaci jiného (polo)profesionálního nebo amatérského divadla
  - formy Divadla Utlačovaných A. Boala
  - další formy divadla ve výchově (např. autoteatro, divadlo v sociální akci, doku-divadlo, hraniční divadelní formy v propojení s výchovou a vzděláváním)

  Za bakalářský absolventský projekt nelze uznat souvislou práci na tvorbě inscenace s neprofesionální skupinou pod vedením autora projektu. Tvůrčím týmem pro tvorbu inscenace v projektu jsou buď samotní autoři projektu (studenti daného předmětu), nebo jiná amatérská nebo (polo)profesionální skupina (nikoli totožná s cílovou skupinou projektu).

  Související literatura bude doporučena pedagogem předmětu či vedoucím projektu v průběhu roku na základě konkrétního zadání projektu.
Výukové metody
Formy výuky: projekt, konzultace
Metody výuky: samostatná práce studentů pod supervizí pedagoga a vedoucího projektu
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky, prezentace projektu, úspěšné přípravy a realizace projektu, odevzdání kompletní dokumentace projektu a zhlédnutí ostatních výstupů z BAP daného ak. roku.
Informace učitele
Podmínky realizace projektu:
- místo realizace: Brno
- autoři projektu: 1 - 3 osoby
- účastníci projektu: děti, mládež či dospělí; minimální počet pro realizaci projektu je 8 účastníků při každé realizaci
- časové podmínky: minimální počet realizací je 2, časová dotace na projekt je minimálně 15 hodin (maximálně 20 hodin) v realizační fázi
- materiál a finance: výše finančního příspěvku bude studentům stanovena na základě předloženého finančního plánu a křestního listu projektu a rozhodnutí kolegia děkana

Všichni posluchači předmětu BAP musí pro úspěšné splnění zápočtu zhlédnout výstupy z bakalářských absolventských projektů všech svých spolužáků daného ak. roku.

Termíny:
- odevzdání křestního listu projektu a anotace: do 30. 11. 2014
- online odevzdání zadání do IS: do 30. 11. 2014
- interní prezentace projektu studentům a pedagogům ADaV: únor 2015
- realizační fáze: ukončena do 30. 4. 2015
- odevzdání schválené dokumentace do IS a na DVD: do 24. 5. 2015
- prezentace na festivalu Sítko: od 29. 5. do 3. 6. 2015
- obhajoba projektu při státní závěrečné zkoušce: od 8. do 12. 6. 2015

Dokumentace projektu:
Dokumentace projektu se odevzdává ve dvou podobách:
1) jako PDF dokument, obsahující veškerou textovou a fotografickou dokumentaci (odevzdávaný elektronicky do IS studenta)
2) jako multimediální DVD v podobě webových stránek studenta, obsahující veškerou textovou, fotografickou a video dokumentaci (odevzdávaný fyzicky do rukou pedagoga předmětu)

Obsah dokumentace projektu:
- obsah
- úvod
- anotace
- popis struktury programu
- popis průběhu programů – srovnání jednotlivých realizací
- zhodnocení vlastní práce a práce týmu
- zhodnocení práce skupin účastníků
- závěr obsahující možná teoretická východiska pro práci se zvolenou formou a postupy
- textové a obrazové přílohy – křestní list projektu, plakát, písemné materiály, dotazníky…
- finanční vyúčtování
- foto příloha
- video záznam
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.