H51129 Základy manažerské psychologie

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Ježková (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Uzavřený druhý ročník studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obeznámit studenty s možnostmi využití psychologických poznatků v oblasti managementu. Studenti si osvojí teoretické i praktické dovednosti z oblasti sebepoznání, komunikace, týmové práce, emoční inteligence, delegování, duševní hygieny či práce s týmem. Předmět rozpracovává v praktické a psychologické rovině některá témata, která studenti teoreticky znají z předmětu Management (např. např. motivace, komunikování) a Projektový management v kultuře (tým, pracovní skupina, týmové role atd.). Zároveň doplňuje na teoretické i praktické rovině témata nová (emoční inteligence, principy fungování lidského mozku z pohledu práce s lidmi, duševní hygiena atd.)
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
dokáže popsat základní funkční struktury lidského mozku;
dokáže popsat základní motivační teorie, včetně nových přístupů motivace 3.0;
dokáže vysvětlit rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací;
dokáže definovat pojem emoční inteligence a jeho prvky;
chápe principy lidského vnímání;
umí rozpoznat jednotlivé motivační typy;
umí aktivně naslouchat a předávat informace;
umí zadat úkol svým spolužákům;
umí si stanovit své priority a v návaznosti na ně řídit svůj čas;
je schopen adekvátně reagovat v emočně vypjatých pracovních situacích;
je schopen prosadit svůj oprávněný požadavek;
je schopen adekvátně pochválit či zkritizovat své spolužáky za jejich výkon;
Osnova
 • Úvod do psychologie. Psychologie jako pravděpodobnostní vědecká disciplína. Úloha psychologie v práci manažera.
 • Sebepoznání, vnímání. Možnosti seberůstu.
 • Jak funguje lidský mozek. Jak toho využít v manažerské praxi.
 • Emoční inteligence a jak pracovat s emocemi v pracovním prostředí.
 • Motivace. Pracovní spokojenost. Nové přístupy k motivaci zaměstnanců. Teorie angažovanosti a její praktická aplikace.
 • Efektivní komunikace nejen v manažerské praxi.
 • Delegování a efektivní zadávání úkolů.
 • Kritika a pochvala. Jak je vhodně poskytovat a přijímat?
 • Time management a sebemotivace. Předcházení chronickému odkládání úkolů.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHOVÁ, Hana, Zuzana JEŽKOVÁ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. 1. vyd. Brno: Akademické centrum studentských aktivit, 2014, 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. info
 • JIŘÍ, Plamínek. Vedení lidí, týmů a firem - Praktický atlas managementu. Praza: Grada Publishing a.s, 2008, 204 s. ISBN 978-80-247-2448-5. info
  doporučená literatura
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Vybíral, Zbyněk, Psychologie komunikace, Praha, Portál 2000. info
 • Beyerstein, B. L. et al. (2010). 50 největších mýtů populární psychologie: Opravník obecně oblíbených omylů o lidském chování. Praha: Euromedia.
 • Atkinsonová, R. L. et al. (2003). Psychologie. Praha: Portál.
 • Mikuláštík, M. (2007). Manažerská psychologie. Praha: Grada.
 • Pauknerová a kol. (2006). Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada.
 • Cumminsová, D. (1995). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál.
 • GOLEMAN, D. Pozornost. 2014. ISBN 978-80-87270-94-3. info
 • LUDWIG, P. Konec prokrastinace. Jan Melvil publishing, 2013. info
 • GOLEMAN, D. Emoční inteligence. 2011. ISBN 978-80-7359-334-6. info
 • PINK, D. Pohon – Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje. 2011. ISBN 978-80-7263-671-6. info
 • ROCK, D. Leadership s klidnou myslí. 2009. ISBN 978-80-7349-206-9. info
 • BĚLOHLÁVEK, František a Pavol KOŠŤAN. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management: vedení, spolepráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1. Praha, 2000, 328 s. ISBN 80-7203-258-5. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a povinných seminářů. V rámci výuky je využívána práce ve skupině, samostatná práce studentů, přednášky, diskuse, nácvik dovedností, hraní rolí, modelové situace, psychologické testy, prezentace prací studentů a další.
Metody hodnocení
Min. 80% účast ve výuce.
Prezentace studentů, plnění úkolů zadaných v rámci výuky.

Zkouška, která se skládá ze dvou částí:
a) písemná zkouška ověřující teoretické znalosti studenta (50% hodnocení)
b) ústní zkouška ověřující praktické dovednosti studenta (50% hodnocení)
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.