H60069l Dějiny umění I

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
1/1/4. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně absolvování ZS předmětu Dějiny umění I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je pochopení východisek a souvislostí vývoje evropského umění v kontextu vývoje evropské kultury, filozofie a obecných společenských dějin.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat základní slohové a stylové tendence v evropském umění,
• charakterizovat základní vyjadřovací jednotlivých druhů umění v daném slohu a stylu,
• zasadit tyto informace do širších kontextů kulturního a společenského vývoje v Evropě.
Osnova
 • 9. Manýrismus Základní charakteristika manýrismu a jeho vymezení jako přechodného stylu mezi renesancí a barokem, projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé. Manýra jako stylistický prvek v umění.
 • 10. Barokní umění Vymezení a charakteristika historického období, časová a teritoriální stratifikace; baroko jako komplexní sloh (ilusionismus a protireformace); hlavní znaky a komparace výrazových prostředků v rámci jednotlivých druhů umění (výtvarné umění, architektura), estetika a filosofie v baroku.
 • 11. Stylové tendence ve vývoji hudby období baroka Problematika nástupu barokního slohu v hudbě a jeho koexistence s dozníváním hudby období renesance, stylová diferenciace a vývoj hudby v Itálii v 17. a 18. století, specifika hudebního vývoje ve Francii a německém kulturním prostoru, syntéza dílčích hudebních stylů v období vrcholného baroka.
 • 12. Umění rokoka Charakteristika historického období, vymezení rokokového stylu, hlavní znaky, vzájemné srovnání výrazových prostředků v různých druzích umění (výtvarné umění, literatura, architektura), problematika aplikace pojmu rokoka na vývoj hudby – charakteristika galantního stylu.
 • 13. Umění klasicismu a jeho kontext ve francouzském osvícenství Základní vymezení klasicismu jako uměleckého slohu a jeho projevy v jednotlivých druzích umění; vymezení základních myšlenkových východisek francouzského osvícenství a jejich dopad do vývoje evropského umění dané doby (Voltaire, D. Diderot, J. J. Rousseau).
 • 14. Srovnání konceptu anglické vkusové školy a německé spekulativní estetiky a filozofie v období klasicismu Koncepční podstata myšlenkového odkazu daných kulturních okruhů, specifika, odlišnosti od francouzského přístupu; anglická vkusová škola (A. C. Shaftesbury, F. Hutcheson, E. Young, J. Addison, E. Burke, H. Home, D. Hume); německý kulturní okruh (G. E. Lessing, J. J. Winckelmann, I. Kant, A. G. Baumgarten, J. W. Goethe, F. Schiller).
Literatura
  povinná literatura
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
 • LAROUSSE. Umění a lidstvo. info
  doporučená literatura
 • HAUSER, A. Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha 1977-1984. info
  neurčeno
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha 2000. info
 • KOLEKTIV. Encyklopedie antiky. Praha 1973. info
 • Umění světa. Antické umění. Gotické umění. Praha 1970, 1973. info
 • HUYGHE, René. Umění středověku. Praha 1969. info
Výukové metody
Přednáška. Seminář.
Přednáška, seminární diskuse, rozbor A/V materiálů.
Metody hodnocení
LS (Dějiny umění I): Zkouška. Vyhodnocení ústní rozpravy.
Další požadavky pro získání atestu:
Úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Podmínky pro připuštění k zápočtovému testu/zkoušce:
-Veškeré hodiny neabsolvované kontaktní formou je potřeba nahradit samostudiem spočívajícím ve studiu zadané literatury (příp. poslechu doporučených ukázek).
-Povinné položky pro samostudium odborné literatury jsou v návaznosti na konkrétní výukové hodiny (resp. v nich probrané tematické okruhy) uvedeny v Metodické opoře, která je zavěšena v IS JAMU.
-Pro udělení atestu na konci ZS/LS je potřeba před absolvováním zápočtového testu/ústní zkoušky předložit seznam prostudované literatury uvedené v Metodické opoře, která se vztahuje k příslušným hodinám neabsolvovaným kontaktní formou (elektronicky na adresu lyko@jamu.cz, a to nejpozději jeden týden před absolvování zápočtu/zkoušky).
Seznam musí zahrnovat:
a) jméno a příjmení studenta,
b) obor, název předmětu (Dějiny umění I/Dějiny umění II),
c) přehled hodin neabsolvovaných kontaktní formou (uvedením konkrétního data příslušené hodiny),
d) seznam prostudované literatury, která bude uvedena v plné citaci dle normy ČSN ISO 690.
-Ověření znalostí uvedených v zadané literatuře bude součástí zápočtových testů (Dějiny umění I ZS, Dějiny umění II ZS, LS), resp. součástí rozpravy v rámci ústní zkoušky (Dějiny umění I, LS).
-Přehled probrané látky v konkrétních hodinách bude průběžně evidován v prezenční listině a před začátkem zkouškového období daného semestru též zaslán všem studentům hromadným e-mailem.

Individuální studijní plán:
-O ISP formou oficiální žádosti (na příslušeném formuláři) je potřeba žádat v těch případech, kdy student již na počátku semestru ví, že nebude moci splnit kontaktní docházku alespoň v částečné míře, tj. zejména z důvodu studijní stáže, fixního pracovního úvazku v době konání výuky, dlouhodobých zdravotních důvodů apod.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.