H60069l Filozofie umění I

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. 3 z 5. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 13:30–15:05 205
Předpoklady
úspěšně složená přijímací zkouška do magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 51 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je pochopení východisek a souvislostí evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin.

Osnova
  • 1. Vymezení základních pojmů – úvod do systematické problematiky Umění, filozofie, estetika, teorie umění, výrazové prostředky v umění, ars a techné jako základní tvůrčí principy. 2. Extenzívní a intenzívní přechody v umění (koncept J. Volka) Vztah oblastí umění, mimo-umění a neumění, vymezení uměleckého díla, funkční a hodnotové odlišnosti užitého umění, uměleckého řemesla a designu. 3. Antické umění Vymezení a charakteristika období; dobové filosofické a estetické přístupy (kosmologický, antropomorfický a psychologický, mimesis), hlavní osobnosti filosofie a estetiky (pythagorejci; Sokrates, Platón, Aristoteles). Srovnání tří vývojových etap antiky: období archaické, atické a helénistické; dórský, iónský, korintský sloh. 4. Středověké umění Vymezení a charakteristika období, typické znaky, rozporný vztah k antice; nejvýznamnější osobnosti z hlediska filosofie umění, Tertullianus, Chrysostomos, Augustin, Boëthius, T. Akvinský. 5. Románské umění Charakteristika období a vymezení slohu, filosofické a estetické náhledy na dobu, komparace výrazových prostředků ve výtvarném, slovesném umění a hudbě; Guido z Arezza. 6. Gotické umění Vymezení a charakteristika období, hlavní znaky a vzájemná komparace ve výrazových prostředcích v umění výtvarném, slovesném umění a v hudbě; R. Bacon. 7. Renesanční umění Vymezení, vývojové fáze, charakteristika období a hlavní znaky ve všech druzích umění (hlavní představitelé a jejich díla), filosofické a estetické ideály renesančního umění (antropocentrismus, humanismus, sensualismus); nové techniky výtvarného umění. 8. Manýrismus Manýrismus jako rutinní styl a imaginace; manýrismus jako přechodný styl mezi renesancí a barokem. Časové a teritoriální vymezení, projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé. Manýra jako stylistický prvek v umění. 9. Barokní umění Vymezení a charakteristika období, časová a teritoriální stratifikace; baroko jako komplexní sloh (ilusionismus a protireformace); hlavní znaky a komparace výrazových prostředků v rámci různých druhů umění (výtvarné a slovesné umění, hudba, architektura), estetika a filosofie v baroku. 10. Umění rokoka Charakteristika období, vymezení, hlavní znaky, vzájemné srovnání výrazových prostředků v různých druzích umění (výtvarné umění, literatura, hudba, architektura). 11. Umění klasicismu a osvícenství I Vymezení a charakteristika období, obecné projevy v jednotlivých druzích umění; umění, filozofie a estetika francouzské kulturní oblasti (R. Descartes, Voltaire, D. Diderot, J. J. Rousseau). 12. Umění klasicismu a osvícenství II Anglická vkusová škola (A. C. Shaftesbury, F. Hutcheson, E. Young, J. Addison, E. Burke, H. Home, D. Hume) – koncepční podstata, specifika, odlišnosti od francouzského přístupu. 13. Umění klasicismu a osvícenství III Umění, filozofie a estetika německého kulturního okruhu (G. E. Lessing, J. J. Winckelmann, I. Kant, A. G. Baumgarten), základní koncepční přístupy, vymezení vůči dění ve Francii a v Anglii. 14. Umění romantismu Vymezení a charakteristika období včetně preromantismu; umění jako fantazie a hra (J. W. Goethe, F. Schiller); imaginace romantismu jako reakce na racionalismus (historismus a sentimentalismus); nacionalismus; folklorismus; imaginace; rozklad relativní kontinuity ve vývoji umění, projevy v jednotlivých druzích umění. 15. Nástup moderny, impresionismus a secese Rozpad jednotného uměleckého slohu a vznik stylové plurality na počátku 20. století, obecné kulturní, společenské a historické kontexty dané doby, impresionismus a secese – charakteristika. 16. Výtvarné umění první poloviny 20. století Základní koncepční tendence, stěžejní projevy a představitelé – expresionismus, kubismus, abstrakce, surrealismus, nová věcnost, konstruktivismus aj. 17. Stylové tendence v evropské hudbě první poloviny 20. století Vývoj stylů a kompozičních technik s ohledem na teritoriální specifika, hlavní evropská hudební centra (Vídeň, Paříž), návaznost k tradici i její programové odmítání, hledání nových výrazových prostředků. 18. Umění performance a experimentu Happening, experiment, performance a instalace; charakteristika daných přístupů (skupina Fluxus); vztah ars a techné v umění druhé poloviny 20. století (konstruktivismus, konceptuální umění) 19. Postmoderna a její projevy v umění Vztah k moderně a avantgardě, základní rysy, problematika pozitivní definice, neostyly, fúze, charakter postmoderního díla. Projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé a stěžejní teoretické koncepce. 20. Diferenciace a specifika artificiální a nonartificiální hudby Terminologické a funkční vymezení, historický vývoj chápání NAH, problematika kýče a masové kultury; reprodukovatelnost uměleckého díla (T. W. Adorno).
Literatura
  • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
  • HAUSER, A. Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
  • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
  • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha 1977-1984. info
  • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha 2000. info
  • KOLEKTIV. Encyklopedie antiky. Praha 1973. info
  • Umění světa. Antické umění. Gotické umění. Praha 1970, 1973. info
  • LAROUSSE. Umění a lidstvo. info
  • HUYGHE, René. Umění středověku. Praha 1969. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.