H60069l Dějiny umění I

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
1/1/4. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 11:00–12:35 205
Předpoklady
Úspěšně absolvování předmětu H60069z Dějiny umění I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 68 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je pochopení východisek a souvislostí vývoje evropského umění v kontextu vývoje evropské kultury, filozofie a obecných společenských dějin; od gotiky do období rokoka.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat základní slohové a stylové tendence v evropském umění,
• charakterizovat základní vyjadřovací jednotlivých druhů umění v daném slohu a stylu,
• zasadit tyto informace do širších kontextů kulturního a společenského vývoje v Evropě.
Osnova
 • Gotické umění. Vymezení a charakteristika období, hlavní znaky a vzájemná komparace ve výrazových prostředcích v umění výtvarném, slovesném umění a v hudbě; R. Bacon.
 • Renesanční umění. Vymezení, vývojové fáze, charakteristika období a hlavní znaky ve všech druzích umění (hlavní představitelé a jejich díla), filosofické a estetické ideály renesančního umění (antropocentrismus, humanismus, sensualismus); nové techniky výtvarného umění.
 • Manýrismus. Manýrismus jako rutinní styl a imaginace; manýrismus jako přechodný styl mezi renesancí a barokem. Časové a teritoriální vymezení, projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé. Manýra jako stylistický prvek v umění.
 • Barokní umění. Vymezení a charakteristika období, časová a teritoriální stratifikace; baroko jako komplexní sloh (ilusionismus a protireformace); hlavní znaky a komparace výrazových prostředků v rámci různých druhů umění (výtvarné a slovesné umění, hudba, architektura), estetika a filosofie v baroku.
 • Umění rokoka. Charakteristika období, vymezení, hlavní znaky, vzájemné srovnání výrazových prostředků v různých druzích umění (výtvarné umění, literatura, hudba, architektura).
Literatura
  povinná literatura
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
 • LAROUSSE. Umění a lidstvo. info
  doporučená literatura
 • HAUSER, A. Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha 1977-1984. info
  neurčeno
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha 2000. info
 • KOLEKTIV. Encyklopedie antiky. Praha 1973. info
 • Umění světa. Antické umění. Gotické umění. Praha 1970, 1973. info
 • HUYGHE, René. Umění středověku. Praha 1969. info
Výukové metody
Přednáška. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zkouška, formou ústního rozhovoru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je splnění docházky, nebo její nahrazení formou ISP. Obecné informace: -Pro udělení atestu z předmětu Dějiny umění I je vyžadována docházka na kontaktní výuku v rozsahu minimálně 6x za semestr. -V případě nesplnění tohoto požadavku, je student povinen realizovat studium předmětu formou individuálního studijního plánu, který zahrnuje samostudium a odevzdání dvou písemných úkolů. Konkrétní podmínky pro jeho splnění jsou uvedeny níže. -Požadavek na nahrazení absence formou ISP platí v případě nesplnění docházky automaticky, tj není nutno o něho individuálně žádat. -Oficiální žádost o ISP je však doporučena všem studentům, kteří budou po dobu LS na zahraniční stáži, či již nyní ví, že u nich nastanou objektivní a uznatelné důvody neumožňující kontaktní docházku. -Splnění docházky, resp. její náhrady formou ISP je podmínkou pro připuštění ke zkoušce uzavírající předmět v LS. Podmínky pro ISP v rámci předmětu Dějiny umění I: 1) Průběžné samostudium doporučené literatury – viz Metodická opora k jednotlivým okruhům zavěšená v IS JAMU a Sylabus k předmětu. 2) Písemné vypracováni 2 tematických okruhů určených ke SZZk, které budou probrány v LS. Nesmí se jednat o okruh, který již byl předložen v rámci předchozí písemné práce. Požadavky na charakter textu: -Práce musí mít charakter odborného objektivního textu, včetně formálních standardů (zejména dodržení citační normy ČSN ISO 690). -Práce musí být opřena o odbornou literaturu, která musí být řádně citována v poznámkách pod čarou. -Práce musí představovat originální a nový text. -Rozsah každé práce musí být min. 5. str. Práce musí být odevzdány nejpozději do 13. 5. 2022, a to elektronicky na adresu lyko@jamu.cz Způsob získání atestu (Z/Zk) z daného předmětu není řešen ISP, tj. platí standardní podmínky pro všechny studenty.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.