DRBZ309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
zima 2024
Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek DRAZ203, DRAL203 Dějiny režie I a přednášek DTDZY11, DTDLY11 Dějiny světového divadla, a následně dalšího třetího semestru tohoto předmětu.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem třetího cyklu tohto předmětu je pokračovat v postupném seznamování s nejvýznamnějšími divadelními etapami ve vývoji anglické, německé činoherní režie a režie v období -ismů, získat přehled o odpovídajících režijních osobnostech, dále získat přehled o jednotlivých typech a metodách jejich režie, o dalších formách organizace divadelního procesu, potažmo získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie, to vše prostřednictvím podrobného studia tvorby těchto vybraných režisérů.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách anglické a německé činoherní režie 19. a 20. století
- identifikovat metodu práce konkrétního režiséra
- určit a popsat způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Osnova
 • Osnova:
 • 1. E.G.Craig - Anglická linie
 • 2. E.G.Craig - Italská linie a Hamlet v MCHAT
 • 3. P.Brook - Anglická linie a RSC
 • 4. P.Brook - Francouzská linie, CIRT a CICT.
 • 5. 5. Futurismus - F.T.Marinetti italská a ruská futuristická režie
 • 6. Dadaismus - Zurišské dada
 • 7. Dadaismus - Pařížské dada
 • 8. Divadelní podoby surrealismu
 • 9. Max Reinhardt - kabaret a Berlinská fáze
 • 10. Max Reinhardt - Aréna, Vídeň, Salzburg, konce
 • 11. Piscator - začátky, Proletářské divadlo a Divadlo Centrál
 • 12. Piscator - Piscatorovo divadlo a exil
Literatura
  povinná literatura
 • SCHERHAUFER, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie II., III. a IV. info
 • PORTNER, P.: Experimentální divadlo. Praha: Orbis, 1965. info
 • 
KUNDERA, L.: Dada. Jazzpetit č. 13. info
 • NADEAU, M.: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty. Olomouc: Votobia, 1994. info
 • BRAULICH, H.: Max Reinhardt: divadlo mezi snem a skutečností. Praha: Orbis, 1969. info
 • 
PISCATOR, E.: Politické divadlo. Praha: Svoboda, 1971. info
 • BROOK, P.: Prázdný prostor. Praha: Panorama, 1988.
 • Součástí výuky je práce s interaktivní osnovou.
 • CRAIG, E.G.: O divadelním umění. Praha, 2006.
Výukové metody
Metody výuky: přednesený blok se střídá s diskusí, témata jsou vymezená přednášenou osnovou a zodpovídáním otázek studentů, využívá se také práce s textem a obrazem, výuka je skupinová i individuální, studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení, k vlastní evaluaci i evaluaci vyučovaného předmětu, notně se využívá teoretická podpora předmětu, cílí se na samostatné vyhledávání informací, celkovou orientaci v oboru a samostatnou četbu studenta.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: soustavné sledování práce studenta v hodinách na základě cílených otázek a kontroly terminologie v odpovědích, kontrola plnění povinné četby prostřednictvím tvořivého deníku, průběžné hodnocení prostřednictvím zpětné vazby, důraz na sebehodnocení vlastní práce během celého semestru, kontrola práce s IO.
Podmínky plnění předmětu: účast na výuce 100%, aktivita v hodinách, odevzdaná práce - předložení všech úkolů za celý semestr, samostatná evaluace studenta.
Forma hodnocení: společná zkouška na základě odevzdané práce, zkoušení ze 3 témat, možná písemná příprava, hodnoceno pedagogem samostatně.
Procentuální zastoupení hodnocení: výsledné hodnocení je spojením těchto hodnotících složek 60% ústní zkouška + 20% docházka + 20% samostatná práce.
Ukončení předmětu: ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Odevzdávání prací: studenti odevzdávají práce prostřednictvím emailu pegagoga v elektronické podobě.
Studijní materiály: Součástí výuky je povinná práce s interaktivní osnovou. Interaktivní osnova obsahuje veškerou bibliografii a odkazy na všechny studované materiály.

Typ výuky: předmět se vyučuje semestrálně, počet semestrů 4, otevírá se každoročně, celkově je předmět součásti státní zkoušky „Dějiny a teorie režie“ pro specializaci Činoherní režie.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.