DRBZ309 Dějiny režie II

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
1/1/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého – Ateliér režie a dramaturgie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 10:15–11:45 407
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek "Dějiny světového divadla" a "Dějiny českého divadla". Dále také úspěšné zvládnutí obou semestrů přednášek "Dějiny režie I" a zimního semestru přednášek "Dějiny režie II."
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem posledního cyklu tohoto čtyřsemestrálního předmětu je seznámit posluchače s nejvýznamnjšími etapami a určujícími osobnostmi ve vývoji činoherní režie v období "-ismů" a americké avantgardy, získat přehled o jednotlivých typech a metodách režie prostřednictvím podrobného studia tvorby vybraných režisérů, rozebrat s posluchači nejvýznamnější práce a studie jednotlivých režisérů a zároveň získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie. Výklad je podle možnosti doplňován fotografickými materiály, videem a aktivními vstupy jednotlivých studentů. Předmět u studenta předpokládá zvládnutí základní studijní literatury a vypracování zadaných úkolů, které budou doplňovat podle potřeby přednáškový cyklus. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách ruské činoherní režie 19. a 20. století
- identifikovat metodu práce konkrétního režiséra
- určit a popsat způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Osnova
 • Přednáškový seminář v základu oboru, určený pro třetí ročník činoherní režie se v letním semestru koncentruje na vyložení základních režijních postupů a metod stěžejních režisérů tvořících v období "-ismů" a amerických režisérů 20. a 21. století.
 • Osnova:
 • 1. Režie v období futurismu
 • 2. Režie v období dadaismu
 • 3. Režie v období surrealismu
 • 4. J.Cage
 • 5. Living Theatre: J.Beck a J. Malinová
 • 6. The Open Theatre: J.Chaikin
 • 7. The Ontological-Histeric Theatre: R.Foreman
 • 8. R. Wilson 9.The Bread and Puppet Theatre: P.Schumann
Literatura
  povinná literatura
 • SCHERHAUFER, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie II., III. a IV. info
 • kapitola "Aréna" a "Novobarokní divadlo v Salcburgu", in: BRAULICH, str. 123-179. info
 • "Scéna na ulici, základný model epického divadla" a "Krátky popis novej hereckej techniky, ktorá vyvolává odcudzovací efekt", in: BRECHT, B.: O divadelnom umení. Bratislava: Slov.vydav.krás.lit., 1959, s. 137-165. info
 • BRECHT, B.: přečíst jednu z her, nejlépe "Kavkazský křídový kruh". info
 • ENGELOVÁ, L.: Režijní kniha Snu noci svatojánské Brooka. info
 • BROOK, P.: Prázdný prostor. info
 • kapitola "John Cage" (kolektiv autorů), in: Slovenská hudba (revue pre hudobnú kultúru), 1993, č.1, s. 106-145. info
 • ŠIMKOVÁ, S.: Stretnutie umení podĺa Roberta Wilsona, in: Svět a divadlo , 1996, č. 6., s. 154-165. info
 • GOTTLIEB, S.: Off Off Hurrah : Open Theatre v New Yorku, in: Scénografie , 1968, č. 3., s. 59-77. info
 • FOREMAN, R.: Rozhovor s Richardem Foremanem, in: Disk , červen 2003, č. 4., s. 126-128. info
 • SCHECHNER, R.: Sestup a pád (americké) avantgardy, in: Bulletin AMD , březen 1988, č. 3., s. 52-64. info
 • HENDL, J.: Lidové divadlo Augusto Boala. info
 • SCHUMANN, P.: Chléb a loutky, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 3. info
 • OSTROVSKIJ, A.: Craig inscenuje Hamleta v Moskvě, in: Divadelní revue, červen, 2007, č. 2, s. 3-34. info
 • BABLET, D.: Hamlet v Moskvě, in: Scénografie, 1964, č. 3, s. 21-29. info
  neurčeno
 • SEKUNDÁRNÍ LITERATURA:. info
 • 
FUTURISMUS:
. info
 • KIRBY, M.: Futurist Performance. New York: E.P.Dutton& Co., INC., 1971. info
 • PORTNER, P.: Experimentální divadlo. Praha: Orbis, 1965. info
 • 
KONEČNÝ, D.: FUTUR-ismus /6./. Praha: Odeon, 1974.
. info
 • DADAISMUS:. info
 • 
GORDON, M. /ed./: Dada Performance. New York: PAJ Publications, 1987. info
 • 
KUNDERA, L.: Dada. Jazzpetit č. 13. info
 • SURREALISMUS:
. info
 • EFFENBERGER, V.: Výtvarné projevy surrealismu. Praha : Odeon, 1969. (teorie - metody - postupy). info
 • NADEAU, M.: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty. Olomouc: Votobia, 1994. info
 • REINHARDT:
. info
 • HILAR, K. Hugo: Divadelní promenády - Zápisník dojmův a idejí 1906 - 1914. Praha: Borový, 1915. info
 • BRAULICH, H.: Max Reinhardt: divadlo mezi snem a skutečností. Praha: Orbis, 1969. info
 • 
POKORNÝ, J. /ed./: Kniha o kabaretu. Praha: Mladá fronta, 1988. info
 • BRECHT:. info
 • 
BRECHT, B.: O divadelnom umení. Bratislava: Slov.vydav.krás.lit., 1959. info
 • 
BRECHT, B.: Myšlenky. Praha: Čs. spisovatel, 1958. info
 • BRECHT, B.: Divadelní hry I. - V. - vycházelo v SNKLÚ a pozdeji Odeon Praha. info
 • 
HAJDA, A.: Brechtovská divadelní poetika, in: Divadelní studie , č. 2 . Brno: JAMU, 1992. info
 • WEKWERTH, M.: Proměna divadla. Praha: Orbis, 1964. info
 • 
KUNDERA, L.: Brecht. Brno: JAMU, 1998. info
 • 
POKORNÝ, J. /ed./: Kniha o kabaretu. Praha: Mladá fronta, 1988.
. info
 • doslovy Jana Grossmana in:BRECHT, B.: Divadelní hry I. - V. - vycházelo v SNKLÚ a pozdeji Odeon Praha. info
 • PISCATOR:. info
 • 
Piscatorovo divadlo vyznania. Bratislava: Divadelný ústav, 1969. info
 • 
PISCATOR, E.: Politické divadlo. Praha: Svoboda, 1971. info
 • 
ŠTÚROVÁ, N.: Piscatorovo divadlo vyznania. Bratislava: DÚ, 1969.
. info
 • BROOK:. info
 • 
BROOK, P.: There Are No Secrets. info
 • BROOK, P.: Pohyblivý bod. info
 • BROOK, P.: Nitky času
. info
 • BROOK, P.: The Open Door. info
 • BROOK, P.: Evoking Shakespeare. info
 • HEILPERN, J.: Conference of the Birds. info
 • 
WILLIAMS, D.: Peter Brook: A Theatrical Casebook. info
 • CAGE:. info
 • CAGE, J.: Silence. info
 • CAGE, J.: A Year from Monday. info
 • WILSON:. info
 • SHYER, : Robert Wilson and his collaboraters. info
 • BRECHT, S.: The Theatre of Visions: Robert Wilson. London: Methuen Drama, 1994. info
 • http://prelectur.stanford.edu/lecturers/wilson/. info
 • http://www.robertwilson.com. info
 • GAJDOŠ, J.: Hypersurreálne divadlo Roberta Wilsona, in: GAJDOŚ, J.: Postmoderné podoby divadla. info
 • CHAIKIN:. info
 • 
CHAIKIN, J.: The Presence of the Actor. NY, 1991. info
 • 
BLUMENTHAL, E.: Chaikin Joseph. Cambridge University Press, 1984. info
 • FOREMAN:. info
 • http://www.ontological.com. info
 • dále výběr:. info
 • DaAVY, K.: Richard Foreman and the Ontological-Hysteric Theatre. UMI Research Press, 1981. The Director's Voice: Twenty-One Interviews. (Chapter on Foreman). TCG Publishers, 1988. info
 • In Their Own Words: Contemporary American Playwrights. (Chapter on Foreman). TCG Publishers, 1988. info
 • COLE, S.: Directors in Rehearsal: A Hidden World. (Chapter on Foreman). Routledge, 1992. info
 • ROBINSON, M.: The Other American Drama. (Chapter on Foreman). Cambridge University. info
 • Press, 1994. info
 • MACDONALD, E.: Theater at the Margins: Text and the Post-Structured Stage. (Chapter on Foreman). University of Michigan Press, 1993. info
 • KAYE, N.: Postmodernism and Performance. (Chapter on Foreman). Macmillian, 1994. info
 • GAJDOŠ, J.: Divadlo okamihov Richarda Foremana, in: GAJDOŚ, J.: Postmoderné podoby divadla. GAJDOŠ, J.: Richard Foreman a jeho Panika! : (Jak být šťastný), in: Disk , červen 2003, č. 4., s. 123-125. Povinně:
FOREMAN, R.: Rozhovor s Richardem Foremanem, in: Disk , červen 2003, č. 4., s. 126-SCHECHNER, R.: Sestup a pád (americké) avantgardy, in: Bulletin AMD , březen 1988, č. 3., s. 52-64. info
 • BOAL:. info
 • 
HENDL, J.: Lidové divadlo Augusto Boala. info
 • Divadlo forum Augusta Boala / Uchytilová Barbora . -- In: Tvořivá dramatika , září 2003, roč. 14, č. 2. -- s. 1-2. -- Článek o divadle A. Boala. info
 • BREAD AND PUPPETS:. info
 • MALÍKOVÁ, N.: Chléb, loutky a Kolumbus - Bezelstný Schumann podruhé, in: Československý loutkář , 5.9.1991, č. 9., s. 193-195. info
 • BRECHT, S.: Chudé divadlo, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 18-19. info
 • HULEC, V.: Divadlo, které zpomaluje čas : (Bread and Puppet Theatre, Praha, 30.5.-1.6.1991), in: Svět a divadlo , 1991, č. 6., s. 47-51. info
 • SCHUMAN, E.: Hudba a nástroje ve Volání lidu po mase, in: Scénografie , 1972, č. 30., s.9-60. info
 • MALÍKOVÁ, N.: I v Čechách měl pro Schumanna den ráno, poledne a večer, in: Loutkář , 1995, č. 3., s. 65-66. info
 • HULEC, V.: K historii Bread and Puppet, in: Loutkář , 1993, č. 2., s. 25. info
 • BRECHT, S.: Masky, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 28.
. info
 • BRECHT, S.: Náboženské divadlo, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 4-17. info
 • DENNISON, G.: Oheň, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 32-36. info
 • E.G.CRAIG:. info
 • článek "Craig inscenuje Hamleta v Moskvě" (Arkadije Ostrovského). info
 • http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=14443. info
 • WALTON, J.Michael /ed/: Craig on the Theatre. London: Methuen, 1983. info
 • 
CRAIG, E.: Gordon Craig - historia zycia. Warszawa: PIW, 1976. info
 • 
JURKOWSKI, H.: Craig a loutky, in: Loutkář, roč. 2002, č. 2, s. 61-63. info
 • 
MAKONIJ, K.: Craig, creature, critter a nadherec, in: Divadelní revue, červen 2007, č.2, s. 97-103. info
 • JURKOWSKI, H.: Craigova laboratoř - II., in: Loutkář, 2007, č. 2, s. 59-61. info
 • JURKOWSKI, H.: Craigova laboratoř - nadloutka - modelové divadlo - loutkové divadlo, in: Loutkář, 2007, č.1, s. 13-15. info
 • JINDRA, V.: Edward Gordon Craig, in: Scénografie, 1984, č. 50-51, s. 105-107.
. info
Výukové metody
Formy výuky - 1x prednáška, 1x seminář
Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazovým materiálem, A/V záznamem, diskuzní metody, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků - rozhovor v hodině, analýza výsledků činnosti studenta na základě písemné práce, soustavné sledování výkonu studenta, posouzení zvládnutí terminologie.
Vyžaduje se 100% účast studenta na semiináři a neustálá příprava z hodiny na hodinu.
Hodnocení: záznam o přípravě na výuku, ústní zkouška.
Celý čtyřsemestrální přednáškový cyklus je zakončen ústní státní zkouškou z dějin a teorie režie.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.