DRTZ405 Současná audiovizuální dramatická tvorba

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 16:15–17:45 408
Předpoklady
Přehled o současné audiovizuální dramatické tvorbě. Analytické a kritické schopnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat přehled o aktuálních trendech v audiovizuální dramatické tvorbě – žánrech, tematických oblastech, osobnostech, mainstreamové i alternativní kinematografii. Studenti zdokonalí své analytické a kritické schopnosti a dramaturgické dovednosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - kriticky analyzovat narativní audiovizuální díla; - orientovat se v současných trendech zahraniční filmové tvorby s důrazem na tematické zaměření a scenáristické zpracování; - prezentovat analýzu filmových děl před skupinou a vést odbornou diskuzi o specifikách a kvalitách vybraných filmových děl.
Osnova
 • Náplň jednotlivých hodin je průběžně aktualizována v reakci na dění v současné audiovizuální dramatické tvorbě.
 • Mezi stálé okruhy patří:
 • • Současná německá audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná polská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná maďarská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná slovenská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná britská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná francouzská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná čínská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná brazilská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná rumunská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná korejská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná skandinávská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná íránská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současné dokudrama;
 • • Současná komedie;
 • • Současné detektivní dramata;
 • • Současné celovečerní animované filmy;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba s tématem šikany, války, kulturních konfliktů, negativních aspektů moderní civilizace apod.;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba nejvýznamnějších scenáristických či režijních osobností - Michael Haneke, Ricky Gervais, Julian Schnabel, Andrej Wajda, Woody Allen, Lars von Trier, Mike Leigh apod.;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba zahraničních televizních stanic - HBO, BBC;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba České televize - solitérní, seriálová, dětská;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba českých a slovenských televizí;
 • • Filmy nominované na Cenu americké filmové akademie (Oscar) v příslušném roce v kategorii Nejlepší film/scénář
 • • Filmy nominované na Cenu české filmové akademie (Český lev) v příslušném roce v kategorii Nejlepší film/scénář.
Literatura
  doporučená literatura
 • Časopisy Iluminace, Cinepur, Film a doba. info
 • Jerzy Płażewski : Dějiny filmu. info
 • Kristin THOMPSONOVÁ ad.: Dějiny filmu. NLN 2007. info
  neurčeno
 • D. Bordwell/K. Thompson: Film Art - An Introduction,. info
 • David A.Cook: A History of Narrative Film. info
 • David Bordwell: Narration in the Fiction Film. info
 • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 978-80-87067-65-9. info
 • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. info
 • MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. ISBN 80-00-01410-6. info
Výukové metody
Seminář. Jednotlivé výukové hodiny se věnují několika (3-5) současným audiovizuálním dílům spojeným geografickým původem, osobností scénáristy nebo režiséra, žánrově nebo oceněním na některém z filmových či televizních festivalů. V rámci domácí přípravy na hodinu všichni studenti tato díla zhlédnou a připraví si analytické poznámky. Na každou hodinu si jeden student připraví podrobnou analýzu příslušných děl a přehled kontextu jejich vzniku a v průběhu hodiny své poznatky prezentuje, obhajuje či konfrontuje s názory ostatních. Samotná hodina je vedena formou diskuze nad zvolenými díly s cílem jejich kritické analýzy, porozumění okolnostem a kontextu jejich vzniku, zaujetí vlastního kritického postoje a případně i aplikace získaných poznatků na vlastní tvorbu. Vybrané sekvence zkoumaných děl jsou ve výuce promítány a následně detailně analyzovány z hlediska dramaturgického, scenáristického či režijního zpracování.
Metody hodnocení
Předmět je hodnocen formou klasifikovaného zápočtu na základě: • účasti ve výuce (30%); • odborné kvality analýz vypracovaných v rámci domácí přípravy a prezentovaných na hodině (30%); • aktivního zapojení do diskuzí ve výuce a odbornosti, kvality či originality prezentovaných názorů (40%).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2021.