DRTZ405 Současná audiovizuální dramatická tvorba

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Štěpán Hulík (přednášející)
MgA. Petr Vašků (přednášející)
MgA. Pavel Zarodňanský (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 18:00–19:30 408
Předpoklady
Přehled o současné audiovizuální dramatické tvorbě. Analytické a kritické schopnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit porozumění scenáristické a dramaturgické práci několika vybraných podnětných děl současnosti a promýšlet ji ve vztahu k vlastní tvorbě. V rámci kontextu získají studenti přehled o trendech v audiovizuální dramatické tvorbě – žánrech, tematických oblastech, osobnostech apod. Studenti zdokonalí své analytické a kritické schopnosti a dramaturgické dovednosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - kriticky analyzovat narativní audiovizuální díla; - orientovat se v současných trendech a osobnostech zahraniční filmové tvorby s důrazem na tematické zaměření a scenáristické zpracování; - prezentovat na semináři své postřehy a tvůrčím způsobem je aplikovat ve vlastní tvorbě
Osnova
 • Náplň jednotlivých hodin je průběžně aktualizována v reakci na dění v současné audiovizuální dramatické tvorbě.
 • Mezi stálé okruhy patří:
 • • Současná německá audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná polská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná maďarská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná slovenská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná britská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná francouzská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná brazilská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná rumunská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná korejská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná skandinávská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná íránská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba zahraničních televizních stanic (quality TV) Netflix, HBO, BBC;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba českých a slovenských televizí;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba nejvýznamnějších scenáristických či režijních osobností - Michael Haneke, Ricky Gervais, Julian Schnabel, Lars von Trier, Jim Jarmusch, Steven Soderbergh, Mike Leigh apod.;
Literatura
  doporučená literatura
 • Časopisy Iluminace, Cinepur, Film a doba. info
 • Jerzy Płażewski : Dějiny filmu. info
 • Adrian MARTIN: Mizanscéna a filmový styl. NAMU. 2019
 • Laurent TIRARD: Lekce filmu. Dokořán. 2014.
 • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. info
  neurčeno
 • David A.Cook: A History of Narrative Film. info
 • David Bordwell: Narration in the Fiction Film. info
 • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 978-80-87067-65-9. info
 • Kristin THOMPSONOVÁ ad.: Dějiny filmu. NLN 2007. info
 • David LYNCH - Kristine MCKENNOVÁ: Místo snění. Paseka. 2020
 • David BORDWELL - Kristin THOMPSONOVÁ: Umění filmu (úvod do studia formy a stylu). NAMU. 2011
 • MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. ISBN 80-00-01410-6. info
Výukové metody
Seminář. Jednotlivé výukové hodiny se věnují několika (1-2) současným audiovizuálním dílům spojeným geografickým původem, osobností scénáristy nebo režiséra, tematicky nebo žánrově. Díla nejdříve zakotvíme v dobovém, geografickém a uměleckém kontextu. Dále se pomocí praktické dramaturgie zaměříme na to, v čem jsou tato díla nezvyklá, inspirativní, podstatná. Důraz bude kladen na tematickou dostředivost, proto se spíše zaměříme na klíčové scény, práci se stěžejním tématem, motivy apod. Když to bude možné, budeme pracovat i se scénářem filmu (či jeho vybranou pasáží). Součástí hodiny bude vždy krátší tvůrčí úloha, která bude bezprostředně reagovat na probíraný film/téma.
Metody hodnocení
Předmět je hodnocen formou klasifikovaného zápočtu na základě: • odborné kvality analýz vypracovaných v rámci domácí přípravy a prezentovaných na hodině; • aktivního zapojení do diskuzí ve výuce a odbornosti, kvality či originality prezentovaných názorů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2023.