DRTZ405 Contemporary A/V Drama

Theatre Faculty
Winter 2019
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 16:15–17:45 408
Prerequisites (in Czech)
Přehled o současné audiovizuální dramatické tvorbě. Analytické a kritické schopnosti.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získat přehled o aktuálních trendech v audiovizuální dramatické tvorbě – žánrech, tematických oblastech, osobnostech, mainstreamové i alternativní kinematografii. Studenti zdokonalí své analytické a kritické schopnosti a dramaturgické dovednosti.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: - kriticky analyzovat narativní audiovizuální díla; - orientovat se v současných trendech zahraniční filmové tvorby s důrazem na tematické zaměření a scenáristické zpracování; - prezentovat analýzu filmových děl před skupinou a vést odbornou diskuzi o specifikách a kvalitách vybraných filmových děl.
Syllabus (in Czech)
 • Náplň jednotlivých hodin je průběžně aktualizována v reakci na dění v současné audiovizuální dramatické tvorbě.
 • Mezi stálé okruhy patří:
 • • Současná německá audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná polská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná maďarská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná slovenská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná britská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná francouzská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná čínská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná brazilská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná rumunská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná korejská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná skandinávská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současná íránská audiovizuální dramatická tvorba;
 • • Současné dokudrama;
 • • Současná komedie;
 • • Současné detektivní dramata;
 • • Současné celovečerní animované filmy;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba s tématem šikany, války, kulturních konfliktů, negativních aspektů moderní civilizace apod.;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba nejvýznamnějších scenáristických či režijních osobností - Michael Haneke, Ricky Gervais, Julian Schnabel, Andrej Wajda, Woody Allen, Lars von Trier, Mike Leigh apod.;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba zahraničních televizních stanic - HBO, BBC;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba České televize - solitérní, seriálová, dětská;
 • • Současná audiovizuální dramatická tvorba českých a slovenských televizí;
 • • Filmy nominované na Cenu americké filmové akademie (Oscar) v příslušném roce v kategorii Nejlepší film/scénář
 • • Filmy nominované na Cenu české filmové akademie (Český lev) v příslušném roce v kategorii Nejlepší film/scénář.
Literature
  recommended literature
 • Časopisy Iluminace, Cinepur, Film a doba. info
 • Jerzy Płażewski : Dějiny filmu. info
 • Kristin THOMPSONOVÁ ad.: Dějiny filmu. NLN 2007. info
  not specified
 • D. Bordwell/K. Thompson: Film Art - An Introduction,. info
 • David A.Cook: A History of Narrative Film. info
 • David Bordwell: Narration in the Fiction Film. info
 • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 978-80-87067-65-9. info
 • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. info
 • MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 pp. ISBN 80-00-01410-6. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář. Jednotlivé výukové hodiny se věnují několika (3-5) současným audiovizuálním dílům spojeným geografickým původem, osobností scénáristy nebo režiséra, žánrově nebo oceněním na některém z filmových či televizních festivalů. V rámci domácí přípravy na hodinu všichni studenti tato díla zhlédnou a připraví si analytické poznámky. Na každou hodinu si jeden student připraví podrobnou analýzu příslušných děl a přehled kontextu jejich vzniku a v průběhu hodiny své poznatky prezentuje, obhajuje či konfrontuje s názory ostatních. Samotná hodina je vedena formou diskuze nad zvolenými díly s cílem jejich kritické analýzy, porozumění okolnostem a kontextu jejich vzniku, zaujetí vlastního kritického postoje a případně i aplikace získaných poznatků na vlastní tvorbu. Vybrané sekvence zkoumaných děl jsou ve výuce promítány a následně detailně analyzovány z hlediska dramaturgického, scenáristického či režijního zpracování.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je hodnocen formou klasifikovaného zápočtu na základě: • účasti ve výuce (30%); • odborné kvality analýz vypracovaných v rámci domácí přípravy a prezentovaných na hodině (30%); • aktivního zapojení do diskuzí ve výuce a odbornosti, kvality či originality prezentovaných názorů (40%).
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DRTZ405