DSCZ302 Kostým

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/4/4. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–11:45 UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DSCL302 Kostým )
Znalosti a dovednosti nabyté v předmětu Kostým v minulých semestrech, schopnost koncepčně řešit zvolené téma v kontextu současného paradigma doby a umění. Znalost historie umění, designu a kostýmní tvorby, materiálových možností, orientace v ekonomické stránce projektu, schopnost kreativity a komunikativnosti. Představivost praktických tělových zákonoitostí při tvorbě kostýmu pro určité herce, ochota zkoumat nové technologie, nové tendence v umění, vědě a filosofii. Dovednost praktického řešení problémů. Ochota formulovat myšlenky v materiálu a prostoru, reflektovat teoreticky svou činnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Téma 3Bc roč. je 1/klasická evropská dram. tvorba, realizace ve velkém divadelním domě, 2/videoklip na volné téma. Kostým je jedním ze základních vizuálních podnětů při percepci dramatického díla divadelního, filmového či volného. Může být i samostatným uměleckým dílem, téma kostýmu – oděvu – persony, vnímání těla, tělesnosti a umělecké zpracování tohoto tématu je v současném umění základním tématem. Žijeme v době genderových výzkumů a nového sociálního paradigmatu, který uvolnění problematiky genderu zosřuje a zviditelňuje. Např. téma Queer zastřešuje výraz pro seskupení sexuálních menšin a také popis vznikajícího teoretického modelu, který se vyvinul z tradičních LG studií, nové genderové identity, neodpovídající obrazu heteronormativní společnosti. Pojem Queer má sociopolitický, ideový i vizuální význam, který se v oboru kostýmní tvorby jasně otiskuje. Předmět zkoumá a analyzuje téma jak obecně tak konkrétně v celé jeho šíři od historických, spirituálních, rituálních, politických, komerčních, uměleckých, estetických, souvislostí přes osobní, současné módní, vědecké, vizuální, technologické inspirace. Ctí médium, kterým se se vyjadřuje v jeho všech možnostech obsahových a technických. Cílem předmětu je dospět k otázkám a odpovědím, které studentky vedou k vytvoření kostýmu (koncepce), dávající možnosti divákovi sledovat paralelní příběh tématu skrze vizuál, přičemž nejde o ilustraci textu. Cílem je aby studentky čerpaly materiál pro tvorbu z jakýchkoli zdrojů tak aby výsledný koncept - tvar odpovídal představě a cíli umělce vyjádřit určité i velmi sporné obrazy. Vyjadřuje postavu dramatu vcelkové i určitých fázích příběhu. Studentka zná historické, esteticko-materiálové, esteticko-politické, psychologické a další souvislosti a s nimi operuje při tvorbě vzniku autorské koncepce a osobního pojetí dramatické postavy v procesu děje. Předmět učí adekvátnímu vyjádření, které požaduje zvolené téma, práci s časovým plánem inscenace, filmového či jiného díla. Učí se téma zpracovat v celé šíři souvislostí, procesuje záznamy písemné a obrazové, tvoří ilustrace, skici situací, scénosled, samotné návrhy kostýmů, střihy, materiálové vzory. Je vedena k práci s kostýmem v prostoru, v jeho choreografických, světelných vlastnostech. V případě scénicko-kostýmní koncepce studentky tvoří celistvý vizuál představení, interpretují text na základě osobních zkušeností i objektivních souvislostí, učí se dialogu s členy tvůrčího týmu a schopnosti pracovat s dílnami na procesu výroby díla. Učí se být tvůrčí, flexibilní a komunikativní. Učí se teoreticky odůvodnit a zasadit do kontextu svoji práci, být kritické, kreativní a písemně práci popsat a obhájit.
Výstupy z učení
Studentka má profesionální odborné znalosti a dovednosti v oboru kostýmní tvorby. Je schopna autorsky vytvořit umělecké dílo, Tématizovat a analyzovat východiska práce/textu, zpracovat a realizovat zadání v kostýmově-scénografické koncepci i jako autorské dílo ve všech jeho složkách. Zkoumá a aplikuje nové tvůrčí umělecké a technologické přístupy v souvislosti s ostatními obory. Pracuje s kontextem současného společenského paradigmatu, rozvíjí ho. Interaguje s ostatními složkami jevištního(1)či volného díla (2) jak na akademické úrovni tak v dialozích s kolegy, odborníky a pedagogem. Profesionálně ovládá základní umělecké a řemeslné výrazové prostředky kostýmní tvorby v historickém i současném kontextu, má tendenci rozvíjet obor dále v souvislosti s vývojem umění a technologií. Je připravena k maximální kreativní komunikaci v uměleckém i technickém týmu, je schopna v návaznosti na základě kostýmních návrhů vést jejich realizaci v dílnách. Je flexibilní při zvládání tvůrčích a výrobních těžkostí. Umí umělecky a technologicky vytvořit a komunikovat projekt od celkového konceptu, designu návrhů v měřítku, barvě, materiálu, přes scénosled, návrhy a tvorbu doplňků a masek, dramatických skic, situací a choreograficko-kostýmní problematiky. Skicuje časoprostorové narativní řady, vývojové změny v pojetí postavy v měřítku a zná jejich realizaci v materiálu a objemu, ovládá základní historické a současné střihy, technologii šití, či jiné potřebné techniky tvorby kostýmu. Rozumí divadelnímu procesu a jeho specifikám. Používá pro svou práci všechny dovednosti a znalosti současných uměleckých i divadelních forem a strategií, orientuje se v nich a kriticky je používá. Pracuje s dvojsmyslem, asociacemi, podprahovým vnímáním, klišé, kýčem, spiritualitou, estetikou, politikou těla a oděvu v jeho současných i historických strategických aspektech. Ovládá možnosti kreativního přesahu kostýmní tvorby do dalších či nově vznikajících oborů. Prezentuje originální umělecký výkon vlastní nebo týmový na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru. Je schopna kritické reflexe, zpětné analýzy své práce. Umí se vyjádřit písemně při obhajobě práce na veřejnosti.
Osnova
 • Výuka vychází z požadavku komplexního výtvarně-scénograficko-kostýmního řešení zadaných témat, jehož je kostým integrální součástí s přesahem do vytvoření celkové podoby díla. ZS: Téma: 1/ klasické evropské drama, literatura, velký divadelní dům. 2/videoklip, digitální zpracování 3 minutového projektu jako autorské dílo, téma volné. 1.týden: zadání témat,literatury, hledání osobních souvislostí 2.týden: úkol 1/Analýza tématu, textu v osobních a společenských vztazích, asociativní řady, typy, analýza jednotlivých rolí 3.týden: 1/skici, koláže, ilustrace, doprovodné texty, inspirace u teoretických a uměleckých přístupů k tématu či paralelních témat, materiály 4.týden: 1/formulace základního koncepčního přístupu, analýza - kritika, jednotlivé kostýmy v časové ore inscenace, vztah, kompozice všech postav v určitých bodech inscenace, časová osa koncepce 5.týden: 1/Komiks-scénosled, základní uzly příběhu, materiály, barva, světlo, kompozice v čase a prostoru 6.týden: 1/zpochybnění přístupu, jeho zpětná analýza, hledání podvratných hodnot v tématu, 7.týden: 1/ Temná noc, pochybnosti x možnosti, paralelní příběhy, nevědomé přístupy, osobní x konceptuální, vize 8.týden: 1/ Zásadní pozitiva, přínos tématu pro osobní růst, syntéza přístupů, materiálové vzorky, siluety, kontrastní stavy, uzlové situace, prověření konceptu. 2/úkol- klip. osobní přístup, asociace, inspirace, definování otázek, analýza souvislostí, forem, umělecké vzory, aplikace, 9. týden: 1/hotový scénosled, finální kostýmy v dram.situacích v prostoru (prac. modely-střihy), světelné stavy, emocionální a konceptuální cíle v souvislostech, barvách, tvarech, materiálech 10.týden: 2/digitální skici a koláže, grafika, kostým - objekt,fokus, detaily, celek, plány, hlavní body scénáře, diskuse, časová koncepce, 1/ celkové řešení. 11.týden:1/návrhy kostýmů, doplňků, masek v časové ose, formát A3, materiály, práce na kostýmu (1:1), 2/ ukázky videí, zvuk, rytmus, střih, uzlové body, 12.týden: 2/klip - zásadní obrazy konzultace, střih, zvuk, celkový přístup, 13.týden: 1/finální konzultace, možnosti instalace, text 2/poslední návrhy na změny, textová esej, možnosti instalace. Studium probíhá formou průběžných konzultací s pedagogem, přizvanými odborníky podle potřeby,konfrontací se studenty režie a dramaturgie.
  Průběžná výuka je zakončena akademickým projektem, který slouží jako profesionální podklad pro realizaci představení v divadle.
  Hodnocena je kvalita průběžné práce a schopnost individuální umělecké práce, kreativita a schopnost dokončit projekt, který je prezentován při klauzurách.
  Posluchač je veden ke vzájemné interakci s ostatními složkami jevištního či volného díla.
  Zadání konkrétního úkolu, jeho analýza a vymezení
  Konzultace jednotlivých inspiračních zdrojů, skic, návrhů, hledání interpretačních postupů Individuální konzultace koncepce a funkčnosti kostýmní výpravy v návaznosti na ostatní složky díla
  Realizace a popřípadě vedení výroby jednotlivých výtvarných kostýmních objektů a masek podle vybraných návrhů.
Literatura
 • L. Kybalová, Encyklopedie módy, 1973. info
 • L. Kybalová, Dějiny odívání, 1996. info
 • Fashion Today, Colin Mc Dowel, Phaidon, London 2000 The fashion book, Phaidon 1998. info
 • Století módy, Ch. Sellingová, Slovárt 2000 The story of World opera, London 1961. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4 * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání a veřejné prezentace zadaného projektu při klauzurách
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020.