H51130 Psychology for Managers

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 10:10–11:50 209
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška a uzavřený zimní semestr.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět si klade za cíl prohloubit a rozšířit poznatky z oblasti manažerské psychologie získané v bakalářském cyklu studia. Studenti se naučí efektivně řešit náročné situace v oblasti mezilidské komunikace, vyjednávání i asertivity. Budou seznámeni se strategiemi zvládání konfliktů. Zlepší své schopnosti sebeprezentace, rozhodování a vedení druhých. Seznámí se s možnými potížemi vyplývajícími z každodenní praxe manažera a s tím, jak může psychologie přispět k jejich prevenci či odstranění.
Syllabus (in Czech)
 • Zpětná vazba. Koučink.
  Konflikt. Strategie řešení konfliktu.
  Základy asertivního jednání.
  Rozhodování – psychologie rozhodování, individuální i skupinové metody pro správný výběr.
  Sociální potřeby (model SCARF).
  Vyjednávání, hledání win-win řešení.
  Skupinové metody řešení problémů.
  Vedení, styly vedení. Úloha hodnot při vedení lidí. Význam a budování důvěry.
  Šikana na pracovišti. Psychosomatická onemocnění v životě manažera a prevence jejich vzniku.
Literature
 • Čakrt, M.: Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press, 2004. info
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Vybíral, Zbyněk, Psychologie komunikace, Praha, Portál 2000. info
 • • Whitmore, J. (1995). Koučování: příručka rozvoje vlastních dovedností a zvyšování výkonnosti. Praha: Management press.
 • • Ludwig, P. (2013). Konec prokrastinace. Jan Melvil publishing.
 • • Mikuláštík, M. (2007). Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing.
 • • Sliviaková, A. (2010). Příště se do toho pustím dříve! Malá příručka pro prokrastinující. Brno: Knihovnička.cz.
 • • Khelerová, V. (1999). Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing.
 • • Jarošová, E., Komárková, R., Pauknerová, D., Pavlica, K. (2005). Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: Management press.
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou přednášek a povinných seminářů. V rámci výuky je využívána práce ve skupině, samostatná práce studentů, videofeedback, přednášky, diskuse, nácvik dovedností, hraní rolí, psychologické testy, prezentace prací studentů a další.
Assessment methods (in Czech)
Min. 80% účast ve výuce. Prezentace studentů, plnění úkolů zadaných v rámci výuky. Ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H51130