H51130 Psychology for Managers

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 10:10–11:50 209
Prerequisites (in Czech)
H51129 Psychology for Managers - Fundaments
Úspěšně absolvovaný předmět H51129 Základy manažerské psychologie.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět si klade za cíl prohloubit a rozšířit poznatky z oblasti manažerské psychologie získané v bakalářském cyklu studia. Studenti se naučí efektivně řešit náročné situace v oblasti mezilidské komunikace, vyjednávání i asertivity. Budou seznámeni se strategiemi zvládání konfliktů. Zlepší své schopnosti sebeprezentace, rozhodování a vedení druhých. Seznámí se s možnými potížemi vyplývajícími z každodenní praxe manažera a s tím, jak může psychologie přispět k jejich prevenci či odstranění.
Syllabus (in Czech)
 • Zpětná vazba. Koučink.
  Konflikt. Strategie řešení konfliktu.
  Základy asertivního jednání.
  Rozhodování – psychologie rozhodování, individuální i skupinové metody pro správný výběr.
  Sociální potřeby (model SCARF).
  Vyjednávání, hledání win-win řešení.
  Skupinové metody řešení problémů.
  Vedení, styly vedení. Úloha hodnot při vedení lidí. Význam a budování důvěry.
  Šikana na pracovišti. Psychosomatická onemocnění v životě manažera a prevence jejich vzniku.
Literature
 • Čakrt, M.: Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press, 2004. info
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Vybíral, Zbyněk, Psychologie komunikace, Praha, Portál 2000. info
 • • Whitmore, J. (1995). Koučování: příručka rozvoje vlastních dovedností a zvyšování výkonnosti. Praha: Management press.
 • • Mikuláštík, M. (2007). Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing.
 • • Sliviaková, A. (2010). Příště se do toho pustím dříve! Malá příručka pro prokrastinující. Brno: Knihovnička.cz.
 • • Khelerová, V. (1999). Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing.
 • • Jarošová, E., Komárková, R., Pauknerová, D., Pavlica, K. (2005). Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: Management press.
 • • Ludwig, P. (2013). Konec prokrastinace. Jan Melvil publishing.
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou přednášek a povinných seminářů. V rámci výuky je využívána práce ve skupině, samostatná práce studentů, videofeedback, přednášky, diskuse, nácvik dovedností, hraní rolí, psychologické testy, prezentace prací studentů a další.
Assessment methods (in Czech)
Min. 80% účast ve výuce. Prezentace studentů, plnění úkolů zadaných v rámci výuky. Ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H51130