H60071z Dějiny umění II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 12:40–14:15 205
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu Dějiny umění I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je pochopení východisek a souvislostí vývoje evropského umění v kontextu vývoje evropské kultury, filozofie a obecných společenských dějin.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat základní slohové a stylové tendence v evropském umění,
• charakterizovat základní vyjadřovací prostředky jednotlivých druhů umění v daném slohu a stylu,
• zasadit tyto informace do širších kontextů kulturního a společenského vývoje v Evropě.
Osnova
 • 11. Stylové tendence ve vývoji hudby období baroka Problematika nástupu barokního slohu v hudbě a jeho koexistence s dozníváním hudby období renesance, stylová diferenciace a vývoj hudby v Itálii v 17. a 18. století, specifika hudebního vývoje ve Francii a německém kulturním prostoru, syntéza dílčích hudebních stylů v období vrcholného baroka.
 • 12. Umění rokoka Charakteristika historického období, vymezení rokokového stylu, hlavní znaky, vzájemné srovnání výrazových prostředků v různých druzích umění (výtvarné umění, literatura, architektura), problematika aplikace pojmu rokoka na vývoj hudby – charakteristika galantního stylu.
 • 13. Umění klasicismu a jeho kontext ve francouzském osvícenství Základní vymezení klasicismu jako uměleckého slohu a jeho projevy v jednotlivých druzích umění; vymezení základních myšlenkových východisek francouzského osvícenství a jejich dopad do vývoje evropského umění dané doby (Voltaire, D. Diderot, J. J. Rousseau).
 • 14. Srovnání konceptu anglické vkusové školy a německé spekulativní estetiky a filozofie v období klasicismu Koncepční podstata myšlenkového odkazu daných kulturních okruhů, specifika, odlišnosti od francouzského přístupu; anglická vkusová škola (A. C. Shaftesbury, F. Hutcheson, E. Young, J. Addison, E. Burke, H. Home, D. Hume); německý kulturní okruh (G. E. Lessing, J. J. Winckelmann, I. Kant, A. G. Baumgarten, J. W. Goethe, F. Schiller).
 • 15. Umění romantismu Vymezení a charakteristika období včetně preromantismu, specifika ovlivňující podobu umění na poli celospolečenského vývoje; fenomén národních škol a folklorismu; projevy romantismu jakožto uměleckého slohu v jednotlivých druzích umění.
Literatura
  povinná literatura
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. Praha : 1969. info
 • PIJOAN,José. Dějiny umění 1. - 8. Praha 1977. 1984. info
  neurčeno
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
 • HAUSER: Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • LIESSMANN, Konrad P. Filozofie moderního umění. Olomouc 2000. info
Výukové metody
Přednáška. Seminář.
Přednáška, seminární diskuse, rozbor A/V materiálů.
Metody hodnocení
ZS: Zápočet. Vyhodnocení písemného testu.
LS (Dějiny umění I): Zkouška. Vyhodnocení ústní rozpravy.
Další požadavky pro získání atestu:
Úspěšné absolvování zápočtového testu/ústní zkoušky.

Podmínky pro připuštění k zápočtovému testu/zkoušce:
Docházka a ISP:
-Veškeré hodiny neabsolvované kontaktní formou je potřeba nahradit samostudiem spočívajícím ve studiu zadané literatury (příp. poslechu doporučených ukázek).
-Povinné položky pro samostudium odborné literatury jsou v návaznosti na konkrétní výukové hodiny (resp. v nich probrané tematické okruhy) uvedeny v Metodické opoře, která je zavěšena v IS JAMU, a to jako „Základní literatura“.
-Pro udělení atestu na konci ZS/LS je potřeba před absolvováním zápočtového testu/ústní zkoušky předložit seznam prostudované literatury uvedené v Metodické opoře, která se vztahuje k příslušným hodinám neabsolvovaným kontaktní formou (elektronicky na adresu lyko@jamu.cz), a to nejpozději jeden týden před absolvování zápočtu/zkoušky).
Seznam musí zahrnovat:
a) jméno a příjmení studenta,
b) studijní obor a název předmětu (Dějiny umění I/Dějiny umění II),
c) přehled hodin neabsolvovaných kontaktní formou (uvedením konkrétního data příslušené hodiny),
d) seznam minimálně dvou položek prostudované literatury z každého okruhu, který nebyl studentem absolvován kontaktní formou výuky (v Metodické opoře označeno jako „Základní literatura“). Literatura musí být uvedena v plné citaci dle normy ČSN ISO 690.
-Ověření znalostí uvedených v zadané literatuře bude součástí zápočtových testů (Dějiny umění I ZS, Dějiny umění II ZS, LS), resp. součástí rozpravy v rámci ústní zkoušky (Dějiny umění I, LS).
-Přehled probrané látky v konkrétních hodinách bude průběžně evidován v prezenční listině a před začátkem zkouškového období daného semestru též zaslán všem studentům hromadným e-mailem.
-ISP: o ISP formou oficiální žádosti (na příslušeném formuláři) je potřeba žádat v těch případech, kdy student již na počátku semestru ví, že nebude moci splnit kontaktní docházku alespoň v částečné míře, tj. zejména z důvodu studijní stáže, fixního pracovního úvazku v době konání výuky, dlouhodobých zdravotních důvodů apod.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60071z