DDMZ502 Producentský seminář (management divadla a umění)

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/8. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Lucie Abou (přednášející)
doc. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející), MgA. Jakub Mareš (zástupce)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Pá 10:15–11:45 104
Předpoklady
Všechny předměty předchozího i souběžného studia, zejména pak DDML408 Management - Strategické řízení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prověření schopností a připravenosti studenta pracovat jako producent. Prověření je provedeno na základě v semináři konzultovaného, nicméně samostatně zpracovaného Producentského záměru, čímž je myšlen strategický plán (včetně analytické části) a návazné prováděcí plány dlouhodobé intervence v oblasti uměleckého prostředí. Pro zpracování Producentského záměru seminář poskytuje metodologii, záchytné body ve formě milníků včetně doporučení konzultací dílčích oblastí (právo, marketing, finanční řízení) v ostatních odborných předmětech studijního programu. Výsledný výstup ze semináře – Producentský záměr – slouží jako matérie pro státní závěrečnou zkoušku z Managementu divadla a umění. Tato matérie je podrobena hodnocení komise a jsou směrem k ní formulovány otázky jak konkrétního, tak teoretického charakteru.
Výstupy z učení
Student v písemném Producentském záměru: - prokazuje komplexní znalost v oblasti divadelního provozu a provozu kulturních institucí a managementu,
- hluboce se orientuje v základní primární a sekundární literatuře oboru včetně mezinárodních pramenů,
- umí navrhnout a provést relevantní výzkumy za účelem analýzy dat a využít závěry analýz pro strategické řízení,
- je schopen písemně analyzovat, zpracovat, diskutovat, prezentovat a vyhodnotit intervence, které zhmotní do producentského záměru (úroveň zpracování záměrů odpovídá úrovni komplexní studie proveditelnosti a udržitelnosti),
- efektivně využívá znalost prostředí a mezinárodní slovník oboru,
-v rámci producentského záměru umí vytvářet strategický plán a převádět jej do plánů dlouhodobých, střednědobých, krátkodobých a operativních, přičemž reflektuje specifika prostředí, v němž je realizovaná umělecká činnost, a uplatňuje přitom kreativně odborné znalosti a metody z oblasti managementu, projektového řízení, strategického řízení, ekonomiky a finančního řízení, marketingu, práva, společenských věd a mezinárodní kulturní politiky, - zároveň umí využívat nástroje pro implementaci těchto plánů.
-umí kreativně ovládnout prezentační a kancelářské aplikace, což se odráží na kvalitě zpracovaného producentského záměru a jeho připravené prezentace,
-je schopen identifikovat problémové řetězce, volit a obhájit si vlastní kreativní postupy jejich řešení při maximálním ohledu na vnější a vnitřní prostředí.
Osnova
 • Student pracuje v následujícím časovém harmonogramu v zimním semestru, který se dle aktuálního kalendáře příslušného akademického roku mírně modifikuje:

  Zimní semestr:
  1. - 2. týden výuky: konkretizace zaměření vznikajícího producentského záměru
  3. - 4. týden výuky: určení struktury a časového harmonogramu zpracování, definování problémových oblastí a okruhů (otázek) pro analýzy a konzultace ve vnějším prostředí školy
  5. - 11. týden výuky: zpracování analýz na základě konzultací
  12. týden výuky: předložení zpracované analytické části v semináři
  13. týden výuky: předložení modifikovaného postupu práce včetně harmonogramu

  Harmonogram práce včetně obsahového zaměření je aktualizován ve složce Studijní materiály pod názvem 2021_produ_ZS_planprace_RRMMDD.xlsx
Literatura
  povinná literatura
 • Student využívá znalost literatury všech teoretických předmětů, které dosud absolvoval. Producentský záměr čerpá ze všech znalostí a pramenů, které nabízí jak magisterský stupeň studia, tak bakalářský.
Výukové metody
Pravidelná výuka
Metody výuky:
- mentorování,
- práce s textem,
- diskusní metody,
- práce s obrazem,
- kritické myšlení,
- samostatná práce studentů.
Student pracuje s podrobnou metodologickou oporou, kterou získal v předmětu DDML408 Management - Strategické řízení.
Řešení kontaktní on-line výuky v nouzovém stavu:
pokyny viz níže v informacích učitele.
Metody hodnocení
Zápočet na základě přípravy, odevzdání a prezentace části producentského záměru (analytická část, konkretizovaná vize a rozpracovaný prováděcí plán) dle harmonogramu.
Navazující předměty
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acf9a94db45474a1ea08a1efd65ef2de3%40thread.tacv2/conversations?groupId=1061336c-1be8-454f-9d5e-f8ea081172e8&tenantId=1ddc5806-8e3d-4892-b879-473865749a0e
Po dobu nouzového stavu či po dobu nařízení krajské hygienické stanice pracujeme společně v on-line prostředí formou blended learning.
Znamená to, že se dle harmonogramu (viz studijní materiály) scházíme v čase stanoveném rozvhem ke kontaktní výuce a v některých konkrétních týdnech studenti pracují distančně na svém zadání, přičemž opět v době stanovené rozvrhem je možné provést on-line konzultaci.
K 1. 10. 2020 jsou v týmu Producentský seminář (20/21) zapojení a mají přístup všichni zapsaní studenti a pedagogové předmětu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2021/DDMZ502