DDMZ502 Producentský seminář (manag. divadla a umění)

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/2/6. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Pá 10:15–11:45 104
Předpoklady
EVER ( DDML502 Producentský seminář (manag. divadla a umění) )
Všechny předměty předchozího i souběžného studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prověření schopností a připravenosti studenta pracovat jako producent. Prověření je provedeno na základě v semináři konzultovaného, nicméně samostatně zpracovaného Producentského záměru, čímž je myšlen strategický plán (včetně analytické části) a návazné prováděcí plány dlouhodobé intervence v oblasti uměleckého prostředí. Pro zpracování Producentského záměru seminář poskytuje metodologii, záchytné body ve formě milníků včetně doporučení konzultací dílčích oblastí (právo, marketing, finanční řízení) v ostatních odborných předmětech studijního programu. Výsledný výstup ze semináře – Producentský záměr – slouží jako matérie pro státní závěrečnou zkoušku z Managementu divadla a umění. Tato matérie je podrobena hodnocení komise a jsou směrem k ní formulovány otázky jak konkrétního, tak teoretického charakteru.
Výstupy z učení
Student v písemném Producentském záměru: - prokazuje komplexní znalost v oblasti divadelního provozu a provozu kulturních institucí a managementu,
- hluboce se orientuje v základní primární a sekundární literatuře oboru včetně mezinárodních pramenů,
- umí navrhnout a provést relevantní výzkumy za účelem analýzy dat a využít závěry analýz pro strategické řízení,
- je schopen písemně analyzovat, zpracovat, diskutovat, prezentovat a vyhodnotit intervence, které zhmotní do producentského záměru (úroveň zpracování záměrů odpovídá úrovni komplexní studie proveditelnosti a udržitelnosti),
- efektivně využívá znalost prostředí a mezinárodní slovník oboru,
-v rámci producentského záměru umí vytvářet strategický plán a převádět jej do plánů dlouhodobých, střednědobých, krátkodobých a operativních, přičemž reflektuje specifika prostředí, v němž je realizovaná umělecká činnost, a uplatňuje přitom kreativně odborné znalosti a metody z oblasti managementu, projektového řízení, strategického řízení, ekonomiky a finančního řízení, marketingu, práva, společenských věd a mezinárodní kulturní politiky, - zároveň umí využívat nástroje pro implementaci těchto plánů.
-umí kreativně ovládnout prezentační a kancelářské aplikace, což se odráží na kvalitě zpracovaného producentského záměru a jeho připravené prezentace,
-je schopen identifikovat problémové řetězce, volit a obhájit si vlastní kreativní postupy jejich řešení při maximálním ohledu na vnější a vnitřní prostředí.
Osnova
 • Student pracuje v následujícím časovém harmonogramu v zimním semestru, který se dle aktuálního kalendáře příslušného akademického roku mírně modifikuje:

  Zimní semestr:
  1. - 2. týden výuky: konkretizace zaměření vznikajícího producentského záměru
  3. - 4. týden výuky: určení struktury a časového harmonogramu zpracování, definování problémových oblastí a okruhů (otázek) pro analýzy a konzultace ve vnějším prostředí školy
  5. - 11. týden výuky: zpracování analýz na základě konzultací
  12. týden výuky: předložení zpracované analytické části v semináři
  13. týden výuky: předložení modifikovaného postupu práce včetně harmonogramu
Literatura
  povinná literatura
 • Student využívá znalost literatury všech teoretických předmětů, které dosud absolvoval. Producentský záměr čerpá ze všech znalostí a pramenů, které nabízí jak magisterský stupeň studia, tak bakalářský.
Výukové metody
Pravidelná výuka
Metody výuky:
- mentorování,
- práce s textem,
- diskusní metody,
- práce s obrazem,
- kritické myšlení,
- samostatná práce studentů.
Student pracuje s podrobnou metodologickou oporou, která je dostupná ve studijních materiálech k předmětu.
Metody hodnocení
Zápočet na základě přípravy, odevzdání a prezentace části producentského záměru (analytická část a konkretizovaná vize) dle harmonogramu.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020.