DDAZ106 Scénická hudba

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Petr Hromádka (přednášející)
MgA. Hana Kovaříková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každou lichou středu 18:00–18:45 107, každou lichou středu 18:45–19:30 107
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit posluchače se základy hudební nauky, naučit je vnimat klasickou i současnou hudbu včetně způsobu, jak je komponována. Ukázat jim cesty a možnosti práce s hudební komponentem divadelního artefaktu. Prostřednictím diskusí a aktivním poslechem vybraných hudebních děl a skladeb se chceme se studenty zamýšlet nad tím, že hudba je živým organizmem a pevnou součástí našich životů.
Výstupy z učení
Posluchači - zvládnou základy hudební nauky - naučí se hlouběji porozumět různým hudebním žánrům - naučí se reflektovat využití hudební složky při konkrétních inscenacích - procvičí se v zapojování hudby do vlastních projektů.
Osnova
 • ZIMNÍ SEMESTR 1. Úvod do hudební teorie a) Tón a jeho vlastnosti b) Notopis – základní hodnoty a jména not Takt a rytmus a) Jednoduché a složené takty b) Rozdíly mezi rytmem a metrem Základy hudebního názvosloví - tempová, dynamická, atd. 2. Stupnice a tónina – základní rozdíl a) Durové a molové stupnice b) Staré a specifické stupnice c) Kvintový a kvartový kruh Intervaly – základní a odvozené Akordy a) Kvintakordy b) Septakordy Ladění (přirozené a temperované) 3. Hudební nástroje a) Smyčcové b) Drnkací c) Dechové dřevěné d) Dechové žesťové a ostatní Hudební soubory, sbory a orchestry – duo, trio… velký orchestr Základy orchestrace (aranžmá) 4. Základy hudebních forem - hudební motiv, téma, figura, pasáž, věta, perioda, atd. 5. Akustika, zvuk (přirozený a zesílený), psychologie vnímání hudby (emoce, čas, prostor…) + exkurze na vybrané mimobrněnské představení + závěrečný zápočtový seminář (kratší): analýza a reflexe práce s hudbou v aktuálně hraných inscenacích (studenti nejprve popíšou v eseji, na základě jejich prací pak bude vedena debata)
Literatura
  doporučená literatura
 • Dolinský, A.: Hudební nauka I, 6. vydání, Praha, 1963. info
 • Dolinský, A.: Hudební nauka II, 10. vydání, Praha, 1989. info
 • HYNŠT, Miloš. Malé skriptum o melodramu. info
 • Ivo Osolsobě: Muzikál je když (1967), Marsyas, Apollon a Dionýsos (1996). info
 • Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha 1993. info
 • Osolsobě, Ivo : Divadlo,které mluví, zpívá a tančí. Praha, 1974. info
 • Otakar Zich: Estetika dramatického umění. info
 • Pícha, F. : Všeobecná hudební nauka. Praha, SHV 1961. info
 • WAGNER, Richard: Opera a drama. info
Výukové metody
Semináře. Poslechová cvičení. Exkurze na vybraná představení.
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů. Písemně zpracovaná reflexe práce s hudbou ve vybrané inscenaci.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2019, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DDAZ106