DRTZ401 Dílna magisterské práce

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (cvičící)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (cvičící)
prof. Mgr. Jan Gogola (cvičící)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (cvičící)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
orientace v dané problematice dle tématu magisterské práce
schopnost konstruktivní diskuze a kritického a analytického myšlení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student z okruhu témat, která jsou předmětem jeho teoretického zájmu, postupně vytváří koncept své magisterské práce. Jeho bádání je vedeno tak, aby teoretický text rezonoval se zaměřením tvůrčího absolvenstkého projektu a vedl k prohloubení znalostí a zkušeností v dané oblasti.
Výstupy z učení
Student je schopen vytýčit okruh témat, jimiž se chce teoreticky zabývat. Dokáže vytýčit a ověřit adekvátní zdroje informací pro svůj odborný text.Je schopen analyzovat vybrané materiály a reflektovat je v seminárních textech. Aplikuje získané znalosti při přípravě základních tezí své teoretické práce.
Osnova
 • Student je směrován ke zvládnutí adekvátní literatury a k vyhledání a získání patřičných materiálů jako základu své teoretické práce. Formou seminárních prací mapuje, analyzuje a reflektuje své bádání ve sféře vytýčené zadáním magisterské práce. Při individuálních konzultacích a kritických diskuzích v rámci semináře prověřuje nosnost svého tématu. Připravuje zdrojové materiály. Samostatně pracuje ve filmových, televizních, rozhlasových archivech. Výsledky své badatelské činnosti pravidelně představuje v rámci semináře.
Literatura
 • Block, Bruce: The Visual Story: Seeing the Structure of Film, TV, and New Media. FP 2001. info
 • Bolter, Jay David - Gromala, Diane. Windows and mirrors :interaction design, digital art, and the myth of transparency. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003. xi, 182 s. The new media reader. Edited by Noah Wardrip-Fruin - Nick Montfort. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003. xv, 823 s. info
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2000. xi, 295 s. ISBN 0-262-52279-9. info
 • Bolter, J.D, Grusin, R.: Remdiation. Understanding New Media, MIT Press,2000. info
 • Bordwell, David : Kristin Thompson: Film History: An Introduction. McGraw-Hill, 2003. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • Časopisy Iluminace, Cinepur, Film a doba. info
 • David Bordwell: Narration in the Fiction Film. info
 • Deleuze, Gilles: Film 1/Obraz - pohyb. Praha 2000. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky, Argo, Praha, 2009. info
 • Ed. Lister, M. a kol.: New Media: A Critical Introduction, Londýn, 2003. info
 • Gauthier, G.: Dokumentární film, jiná kinematografie. AMU, Praha 2004. info
 • Gilles Deleuze: "Film 2/ Obraz - čas", NFA Praha, 2006. info
 • John HILL ad.: The Oxford Guide to Film Studies. Oxford University Press 1998. info
 • Leo Braudy, Marshall Cohen: Film Theory and Criticism. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu práce
 • MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. ISBN 80-00-01410-6. info
Výukové metody
Forma: Dílna
Seminář

Metody: Kritické myšlení, diskuze, analýza textů, samostatná práce studentů, individuální výuka a konzultace.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet na základě pravidelných konzultací, plnění zadání a účasti na seminářích
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2021, zima 2022.