DRTZ401 Master s Dissertation - Workshop

Faculty of Theatre
Winter 2019
Extent and Intensity
0/2/4. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (seminar tutor)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (seminar tutor)
prof. Mgr. Jan Gogola (seminar tutor)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
orientace v dané problematice dle tématu magisterské práce
schopnost konstruktivní diskuze a kritického a analytického myšlení
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student z okruhu témat, která jsou předmětem jeho teoretického zájmu, postupně vytváří koncept své magisterské práce. Jeho bádání je vedeno tak, aby teoretický text rezonoval se zaměřením tvůrčího absolvenstkého projektu a vedl k prohloubení znalostí a zkušeností v dané oblasti.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytýčit okruh témat, jimiž se chce teoreticky zabývat. Dokáže vytýčit a ověřit adekvátní zdroje informací pro svůj odborný text.Je schopen analyzovat vybrané materiály a reflektovat je v seminárních textech. Aplikuje získané znalosti při přípravě základních tezí své teoretické práce.
Syllabus (in Czech)
 • Student je směrován ke zvládnutí adekvátní literatury a k vyhledání a získání patřičných materiálů jako základu své teoretické práce. Formou seminárních prací mapuje, analyzuje a reflektuje své bádání ve sféře vytýčené zadáním magisterské práce. Při individuálních konzultacích a kritických diskuzích v rámci semináře prověřuje nosnost svého tématu. Připravuje zdrojové materiály. Samostatně pracuje ve filmových, televizních, rozhlasových archivech. Výsledky své badatelské činnosti pravidelně představuje v rámci semináře.
Literature
 • Block, Bruce: The Visual Story: Seeing the Structure of Film, TV, and New Media. FP 2001. info
 • Bolter, Jay David - Gromala, Diane. Windows and mirrors :interaction design, digital art, and the myth of transparency. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003. xi, 182 s. The new media reader. Edited by Noah Wardrip-Fruin - Nick Montfort. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2003. xv, 823 s. info
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2000. xi, 295 s. ISBN 0-262-52279-9. info
 • Bolter, J.D, Grusin, R.: Remdiation. Understanding New Media, MIT Press,2000. info
 • Bordwell, David : Kristin Thompson: Film History: An Introduction. McGraw-Hill, 2003. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • Časopisy Iluminace, Cinepur, Film a doba. info
 • David Bordwell: Narration in the Fiction Film. info
 • Deleuze, Gilles: Film 1/Obraz - pohyb. Praha 2000. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky, Argo, Praha, 2009. info
 • Ed. Lister, M. a kol.: New Media: A Critical Introduction, Londýn, 2003. info
 • Gauthier, G.: Dokumentární film, jiná kinematografie. AMU, Praha 2004. info
 • Gilles Deleuze: "Film 2/ Obraz - čas", NFA Praha, 2006. info
 • John HILL ad.: The Oxford Guide to Film Studies. Oxford University Press 1998. info
 • Leo Braudy, Marshall Cohen: Film Theory and Criticism. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu práce
 • MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií : umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 pp. ISBN 80-00-01410-6. info
Teaching methods (in Czech)
Forma: Dílna
Seminář

Metody: Kritické myšlení, diskuze, analýza textů, samostatná práce studentů, individuální výuka a konzultace.
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet na základě pravidelných konzultací, plnění zadání a účasti na seminářích
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2019/DRTZ401