DAAZX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER R - celoroční spolupráce

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
1/1/6. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Dagmar Bednáriková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětů základu oboru v předcházejícím semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Televizní formáty divadelní publicistiky a auduivizuální záznamy divadelních představení, performativního umění na mezinárodním festivalu divadelních škol. Tvůrčí umělecká spolupráce v mezinárodním týmu.
Audiovizuální dokumentace, televizní záznamy divadelních představení z mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter. Realizace internetového zpravodajství, tvorba upoutávek do ČT.
Výstupy z učení
Kognitivní cíle - změna ve znalostech a intelektových dovednostech.
Psychomotorické cíle - změna v psychomotorických dovednostech.
Afektivní cíle - změna v emočním prožívání, interaktivní komunikaci.
Odborné znalosti:
Nabytím komplexních znalostí jsou připraveni k jejich originálnímu využívání a rozvíjení myšlenek, postojů a tvůrčích aktivit.
Jsou připraveni osvojené poznatky originálně užívat, rozvíjet, uplatňovat postupy tvořivého myšlení i emočního zaujetí ve prospěch uměleckého tvaru a prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti.
Ovládají základní problematiku vyplývající z dynamiky vztahů vzájemné, týmové umělecké tvorby.
Dovednosti:
Absolventi jsou schopni samostatné umělecké tvorby, uměleckého výkonu včetně kritické reflexe a sebereflexe, jsou schopni vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem předmětu zájmu.
Dovedou vytvořit původní umělecké dílo nebo výrazným autorským způsobem spolupracovat.
Při řešení praktických problémů předmětu zájmu využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální umělecky i eticky odpovědná řešení. Způsobilosti:
Absolventi jsou schopni se samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí umělecké tvorby. V umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni poznání.
Vyhledávají, vyhodnocují, rozvíjejí a interpretují nové poznatky a postupy, integrují vědomosti z různých oborů do originální autorské tvorby.
Osnova
  • Dramaturgická příprava AV záznamů jednotlivých představení. Dramaturgická příprava zvoleného publicistického formátu. Produkce, umělecká a technologická příprava AV dokumentace festivalu. Tvorba jednotlivých formátů AV záznamů a dokumentů divadelních představení a dramatických aktivit. Technologické zabezpečení zdrojových materiálů, postprodukce, archivace a příprava pro další zpracování. Dramaturgická příprava internetového zpravodajství. Kompletní realizace. Dramaturgická příprava upoutávek pro ČT. Kompletní realizace.
Literatura
  • Sturken, Marita a Cartwright, Lisa: Studia vizuální kultury, nakladatelství Portál, Praha 2009, ISBN 978-80-7367-556-1. info
  • Ročenky Mezinárodního festivalu divadelních škol Encounter/Setkání. info
  • Odborná literatura týkající se filmového jazyka, televizní a internetové publicistiky, zpravodajství. Programová dokumentace, manuály k technologickým řetězcům.
Výukové metody
Heuristická metoda, praktická realizace, projekt, dílna.
Metody hodnocení
Aktivní účast na projektu, kolokvium.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.