DPHZX10 Cizí jazyk – Francouzština

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Glombíčková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úroveň znalostí studenta je zjišťována vstupním testem, na jehož základě se s příslušným pedagogem dohodne na dalším zdokonalování jazykové vybavenosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen v cizím jazyce komunikovat řečí i písmem na vysoké úrovni i v akademickém prostředí. Má bohatou slovní zásobu zejména ve vědecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (článek či konferenční příspěvek) v cizím jazyce a je schopen jej prezentovat na veřejnosti (konference) a diskutovat o něm.
Osnova
 • Požadavky k udělení zápočtu z předmětu Cizí jazyk pro doktorandy.
 • 1) Synopse.
 • 1-2 normostrany (300-600 slov) synopse (tvůrčího záměru, plánu, stručného obsahu či shrnutí doktorandského projektu), srozumitelně shrnující zvolené téma a poskytující náměty pro výslednou ústní zkoušku. Synopse bude mít následující strukturu: cíl a význam projektu, předmět výzkumu, základní teze/problém, zvolená metoda/metodologie, závěry/zjištění a zhodnocení toho, jakým způsobem projekt přispívá k současnému stavu výzkumu/bádání v kontextu celého oboru. U tvůrčího záměru mohou být tyto body formulovány volněji jako předpoklady a potenciální směry, kterými se může doktorandský projekt odvíjet. Synopse bude odevzdána v cizím i českém jazyce.
 • 2) Glosář odborných termínů.
 • K synopsi přiloží doktorandi 50-70 specifických klíčových slov či slovních spojení v češtině a cizím jazyce, které jsou nebo budou obsaženy v disertaci. Stručná definice v češtině u velmi specializovaných termínů je vítaná (není však nutností). (Očekává se, že doktorandi budou schopni u nejpodstatnějších z těchto odborných termínů vysvětlit, proč jsou považovány za důležité a jakým způsobem souvisí s obsahem práce.)
 • 3) Konferenční příspěvek doktoranda.
 • a) Písemná verze konferenčního příspěvku v cizím jazyce. V případě špatné srozumitelnosti anglického textu si může pedagog cizího jazyka vyžádat i jeho českou verzi. Konferenční příspěvek může být totožný s příspěvkem na Mezinárodní konferenci doktorských studií divadelních škol, příp. i jinou mezinárodní odbornou konferenci. Délka příspěvku by měla odpovídat rozsahu 15 minut ústní prezentace. Součástí příspěvku je i jeho anotace v rozsahu maximálně deseti řádků.
 • b) Ústní prezentace konferenčního příspěvku (s případným vizuálním doprovodem) v délce 15 minut. Ústní prezentace se uskuteční v regulérní výuce cizího jazyka pro studenty bakalářského studijního programu a za jejich zapojení do následné diskuse. Bude-li tento konferenční příspěvek dosahovat dostatečné úrovně, tj. jasného a srozumitelného přednesení v akademickém kontextu, může být ihned uznán jako ústní část zkoušky. Pokud nebude prezentace dosahovat vyhovující úrovně, zopakuje ji doktorand v rámci individuální ústní zkoušky.
 • 4) Závěrečná ústní zkouška.
 • Závěrečná ústní zkouška proběhne na základě odevzdaných písemných materiálů dle bodů 1 – 3. Časový rozsah ústní zkoušky je 20 – 30 minut a jejím obsahem je rozhovor s pedagogem cizího jazyka o tématu práce a zkoumané problematice. (V případě velmi nízké gramatické či stylistické kvality písemných prací může pedagog cizího jazyka požádat o jejich přepracování.) Podle studijního plánu doktorského studia by studenti měli zkoušku vykonat ve 3. ročníku studia.
 • Další informace:
 • Cizím jazykem nerozumíme pouze angličtinu, proto je Kabinet cizích jazyků otevřený i výběru jiného cizího jazyka nežli je angličtina (němčina, ruština, francouzština) pro účely jazykové zkoušky. Zde záleží na dohodě vedoucího práce s garanty doktorandského studia (popř. s vedoucím ateliéru atd.)
Výukové metody
Úroveň znalostí studenta je zjišťována vstupním testem, na jehož základě se s příslušným pedagogem dohodne na dalším zdokonalování jazykové vybavenosti, resp. na konkrétních formách výuky.
Metody hodnocení
Na základě splnění výše uvedených úkolů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.