DPHZX10 Cizí jazyk – Francouzština

Divadelní fakulta
zima 2014
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Glombíčková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úroveň znalostí studenta je zjišťována vstupním testem, na jehož základě se s příslušným pedagogem dohodne na dalším zdokonalování jazykové vybavenosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je schopen v cizím jazyce komunikovat řečí i písmem na vysoké úrovni i v akademickém prostředí. Má bohatou slovní zásobu zejména ve vědecké oblasti, na kterou je zaměřen jeho výzkum. Umí si připravit odborný text (článek či konferenční příspěvek) v cizím jazyce a je schopen jej prezentovat na veřejnosti (konference) a diskutovat o něm.
Osnova
 • Požadavky k udělení zápočtu z předmětu Cizí jazyk pro doktorandy.
 • 1) Synopse.
 • 1-2 normostrany (300-600 slov) synopse (tvůrčího záměru, plánu, stručného obsahu či shrnutí doktorandského projektu), srozumitelně shrnující zvolené téma a poskytující náměty pro výslednou ústní zkoušku. Synopse bude mít následující strukturu: cíl a význam projektu, předmět výzkumu, základní teze/problém, zvolená metoda/metodologie, závěry/zjištění a zhodnocení toho, jakým způsobem projekt přispívá k současnému stavu výzkumu/bádání v kontextu celého oboru. U tvůrčího záměru mohou být tyto body formulovány volněji jako předpoklady a potenciální směry, kterými se může doktorandský projekt odvíjet. Synopse bude odevzdána v cizím i českém jazyce.
 • 2) Glosář odborných termínů.
 • K synopsi přiloží doktorandi 50-70 specifických klíčových slov či slovních spojení v češtině a cizím jazyce, které jsou nebo budou obsaženy v disertaci. Stručná definice v češtině u velmi specializovaných termínů je vítaná (není však nutností). (Očekává se, že doktorandi budou schopni u nejpodstatnějších z těchto odborných termínů vysvětlit, proč jsou považovány za důležité a jakým způsobem souvisí s obsahem práce.)
 • 3) Konferenční příspěvek doktoranda.
 • a) Písemná verze konferenčního příspěvku v cizím jazyce. V případě špatné srozumitelnosti anglického textu si může pedagog cizího jazyka vyžádat i jeho českou verzi. Konferenční příspěvek může být totožný s příspěvkem na Mezinárodní konferenci doktorských studií divadelních škol, příp. i jinou mezinárodní odbornou konferenci. Délka příspěvku by měla odpovídat rozsahu 15 minut ústní prezentace. Součástí příspěvku je i jeho anotace v rozsahu maximálně deseti řádků.
 • b) Ústní prezentace konferenčního příspěvku (s případným vizuálním doprovodem) v délce 15 minut. Ústní prezentace se uskuteční v regulérní výuce cizího jazyka pro studenty bakalářského studijního programu a za jejich zapojení do následné diskuse. Bude-li tento konferenční příspěvek dosahovat dostatečné úrovně, tj. jasného a srozumitelného přednesení v akademickém kontextu, může být ihned uznán jako ústní část zkoušky. Pokud nebude prezentace dosahovat vyhovující úrovně, zopakuje ji doktorand v rámci individuální ústní zkoušky.
 • 4) Závěrečná ústní zkouška.
 • Závěrečná ústní zkouška proběhne na základě odevzdaných písemných materiálů dle bodů 1 – 3. Časový rozsah ústní zkoušky je 20 – 30 minut a jejím obsahem je rozhovor s pedagogem cizího jazyka o tématu práce a zkoumané problematice. (V případě velmi nízké gramatické či stylistické kvality písemných prací může pedagog cizího jazyka požádat o jejich přepracování.) Podle studijního plánu doktorského studia by studenti měli zkoušku vykonat ve 3. ročníku studia.
 • Další informace:
 • Cizím jazykem rozumíme ve většině případů angličtinu, nicméně Kabinet cizích jazyků je otevřený i výběru jiného cizího jazyka nežli je angličtina (němčina, ruština, francouzština) pro účely jazykové zkoušky. Zde záleží na dohodě vedoucího práce s garanty doktorandského studia (popř. s vedoucím ateliéru atd.) Jazykové konzultace - angličtina. Doktorandi se mohou obracet na Mgr. Karla Palu a Adriana Hundhausena za účelem domluvy průběžných konzultací (cca 1x měsíčně nebo dle dohody). Kontakty: pala@jamu.cz hundhausen@jamu.cz
 • Jazykové konzultace – němčina, ruština, francouzština. Na základě domluvy s příslušným pedagogem. NJ/RJ - Doc. Spitzbardt, spitzbardt@jamu.cz; FJ - Mgr. Glombíčková, glombickova@jamu.cz
Výukové metody
Úroveň znalostí studenta je zjišťována vstupním testem, na jehož základě se s příslušným pedagogem dohodne na dalším zdokonalování jazykové vybavenosti, resp. na konkrétních formách výuky.
Metody hodnocení
Na základě splnění výše uvedených úkolů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.