DDML207 Právo III

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
2/0/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Lenka Valová (přednášející)
Garance
prof. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12:00–13:30 104
Předpoklady
Nutné absolvovat v zimním semestru Právo III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle:
Prohloubit znalosti studenta v problematice právní úpravy základních manažerských nástrojů realizace umělecké tvorby v oblasti pracovněprávní a občanskoprávní.
Student tak bude schopen orientovat se v současné právní úpravě těchto oblastí a aplikovat právní předpisy na konkrétní situace v realizaci umělecké dramatické a hudební tvorby.
Bude schopen jako pořadatel, spolupořadatel, představitel umělecké instituce či zástupce umělců používat a sám tvořit právní podklady jednotlivých manažerských úkonů.
Výstupy z učení
Znalosti:
Student prohloubí znalosti pracovněprávní a občanskoprávní problematiky v oblasti tvorby dramatického a hudebního umění jak z pozice pořadatele, spolupořadatele, zástupce umělecké instituce, agentury či zástupce umělce.

Dovednosti:
Student umí vyhledat adekvátní možností právního řešení při realizaci manažerských aktivit pořadatelských, fundraisingových, marketingových a dalších potřebných kontaktů dramatické a hudební tvorby.
Dokáže nalézt a komplexně zpracovat návrhy na odpovídající právní zajištění těchto aktivit.
Při jednáních s odpovídajícími partnery je schopen přesně formulovat požadavky a posoudit optimálnost jimi navrhovaných řešení. Kompetence:
Je poučeným nositelem právních znalostí a umí sjednat požadované závazkové vztahy pro užití práv jiného.
Student tak s porozuměním ovládá technologii pracovněprávní a občanskoprávních řešení jak tvorby, tak užívání jednotlivých manažerských nástrojů.
Umí tak samostatně vyhledat adekvátní formu nezbytných závazkových vztahů mezi partnery a připravit příslušné právní dokumenty.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  Pracovněprávní problematika - uzavírání pracovního poměru, pracovní smlouvy, jmenování, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, formy ukončení pracovního poměru.
 • Občanskoprávní problematika - smlouvy o dílo včetně díla s nehmotným výsledkem, ochrana osobnostních práv (mimo autorskoprávní problematiku také právo ve fundraisingu, marketingu, grantová problematika, spolupořadatelství, agentážní činnost).
Literatura
  povinná literatura
 • Příslušné právní normy + používání Automatizovaného systému právních informací. info
 • Elektronická verze přednášek, Valová Lenka pro příslušný akademický rok
 • Jiří Srstka Autorské právo v divadle, nakladatelství NAMU 2006. info
 • CHLOUPEK, Vojtěch a A KOL. Smlouvy v divadelní praxi. 1. vyd. Praha: AMU, 2013, 233 s. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-293-0. info
 • Licenční prvky Creative Commons České republiky online www.creativecommons.cz
  doporučená literatura
 • Michal Šalomoun Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, C.H. Beck Praha 2003. info
 • Jiří Čermák Internet a autorské právo 3. vydání, nakladatelství Linde 2003. info
 • JOHNS, Adrian. Pirátství - boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. 2014. info
Výukové metody
Deklarované dovednosti student získává samostatným či týmovým řešením zadaného problému včetně možnosti řešit fiktivní projekt.
Musí být schopen reagovat, připravit si řešení a obhájit ho před ostatními, stejně tak jako diskuzně reagovat na řešení jiných.
Pracuje tak samostatně s právním textem jehož základní znalost je prerekvizitou.
Pedagog zadává problém, usměrňuje hledání správných řešení a vyhodnocuje navržené postupy.
Metody hodnocení
Student dostává v průběhu aktivního zapojení do výuky formativní hodnocení, je hodnocen na základě písemného testu.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.