DDML207 Právo pro manažery III

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
2/0/4. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Lenka Valová (přednášející)
Garance
prof. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12:00–13:30 104, kromě Út 12. 4. až So 16. 4.
Předpoklady
EVER ( DDMZ207 Právo pro manažery III )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Právo pro manažery I, II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenta s problematikou práva autorů a práv výkonných umělců, jakož i navazujících vztahů z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví tak, aby byl schopen se orientovat v současné právní úpravě autorskoprávní oblasti a byl schopen aplikovat právní předpisy na konkrétní situace v umělecké oblasti. Student tak s porozuměním ovládá technologii autorskoprávních řešení jak tvorby, tak užívání předmětů autorskoprávní ochrany z hlediska uživatele (zejména umělecké instituce). Umí tak samostatně vyhledat adekvátní formu nezbytných závazkových vztahů mezi uživateli a nositeli autorskolprávních oprávnění a připravit příslušné licencní smlouvy. Je tak způsobilý k poučené komunikaci s vedením umělecké instituce a uměleckými agenturami (kolektivními správci) při autorskoprávním zajištění realizace umělecké tvorby.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  tvůrčí práva duševního vlastnictví - úvod
  autorské právo - subjekty a objekt
  ochrana autorských práv
  licenční smlouva
  práva související s právem autorským
  právo výkonných umělců
  právo výrobců zvukových záznamů, právo výrobců zvukově obrazových záznamů, právo rozhlasového a televizního vysilatele, právo nakladatele
  kolektivní správa autorských práv
  mediální právo - neperiodické a periodické publikace zákon o rozhlasovém a televizním vysílání Deskriptory Znalosti: Student získá základní přehled autorskoprávní problematiky v oblasti dramatického a hudebního umění jak z pozice autora, výkonného umělce,výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů, ale i uživatele.Orientuje se v oblasdti mediálního práva. Dovednosti: Student umí vyhledat adekvátní možností užití uvažovaných děl či uměleckých výkonů, zvukových či zvukově obrazových záznamů. Dokáže nalézt odpovídající licenční zajištění těchto uživatelských práv. Při jednáních s agenturami a kolektivními správci je schopen přesně formulovat požadavky a posoudit optimálnost jimi navrhovaných řešení.Ovládá problematiku vydávání periodických a neperiodických publikací, orientuje se v oblasti práva televizního a rozhlasového vysílání. Kompetence: Je poučeným nositelem autorskoprávních oprávnění a umí sjednat požadované závazkové vztahy pro užití práv jiného.
Literatura
  povinná literatura
 • Příslušné právní normy + používání Automatizovaného systému právních informací. info
 • Elektronická verze přednášek, Valová Lenka pro příslušný akademický rok
 • Jiří Srstka Autorské právo v divadle, nakladatelství NAMU 2006. info
 • KREJČÍ, Hana. Základní typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na proces řízení. 2009. info
 • Licenční prvky Creative Commons České republiky online www.creativecommons.cz
  doporučená literatura
 • Ivo Telec Přehled práva duševního vlastnictví 1, nakladatelství Doplněk MU 2002. info
 • Ivo Telec Tvůrčí práva duševního vlastnictví, nakladatelství Doplněk MU 1994. info
 • Michal Šalomoun Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, C.H. Beck Praha 2003. info
 • Jiří Čermák Internet a autorské právo 3. vydání, nakladatelství Linde 2003. info
 • Milan Kundera Nechovejte se tu jako doma, příteli, Atlantis 2006. info
 • JOHNS, Adrian. Pirátství - boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. 2014. info
  neurčeno
 • Chloupek, Košut, Srstka Smlouvy v divadelní praxi, NAMU 2013
Výukové metody
Přednáška spojená se samostudiem vedoucím k získání schopnosti práce s právnickým textem, heuristické metody pokročilé - analýza problému, vyhledání řešení a jeho vypracování.
Metody hodnocení
Student dostává v průběhu aktivního zapojení do výuky formativní hodnocení průběžné oreintce, sumativně je hodnocen písemným testem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.