DDML207 Právo III

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
2/0/4. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Lenka Valová (přednášející)
Garance
prof. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 12:00–13:30 104
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Právo I, II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle: Prohloubit znalosti studenta v problematice práv autorů a práv výkonných umělců, jakož i navazujících vztahů z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví tak, aby byl schopen se orientovat v současné právní úpravě autorskoprávní oblasti a byl schopen aplikovat právní předpisy na konkrétní situace v umělecké oblasti komplexní přípravou a zdůvodněním použitých právních nástrojů řešení autorskoprávní problematiky.
Výstupy z učení
Znalosti:
Student prohloubí znalosti autorskoprávní problematiky v oblasti dramatického a hudebního umění jak z pozice autora, výkonného umělce, výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů, ale i uživatele. Orientuje se v oblasti mediálního práva.

Dovednosti:
Student umí vyhledat adekvátní možností užití uvažovaných děl či uměleckých výkonů, zvukových či zvukově obrazových záznamů. Dokáže nalézt a komplexně zpracovat návrhy na odpovídající licenční zajištění těchto uživatelských práv. Při jednáních s agenturami a kolektivními správci je schopen přesně formulovat požadavky a posoudit optimálnost jimi navrhovaných řešení. Ovládá problematiku nutných právních kroků při vydávání periodických a neperiodických publikací, stejně tak se orientuje v oblasti práva televizního a rozhlasového vysílání.

Kompetence:
Je poučeným nositelem autorskoprávních oprávnění a umí sjednat požadované závazkové vztahy pro užití práv jiného.Student tak s porozuměním ovládá technologii autorskoprávních řešení jak tvorby, tak užívání předmětů autorskoprávní ochrany z hlediska uživatele (zejména umělecké instituce). Umí tak samostatně vyhledat adekvátní formu nezbytných závazkových vztahů mezi uživateli a nositeli autorskoprávních oprávnění a připravit příslušné licenční smlouvy. Je tak způsobilý k poučené komunikaci s vedením umělecké instituce a uměleckými agenturami (kolektivními správci) při autorskoprávním zajištění realizace umělecké tvorby.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  Právní formy vzniku autorského díla, uměleckého výkonu a zvukového záznamu
 • Licenční zajištění užívacích práv k předmětům autorskoprávní ochrany
 • Problematika volného užití včetně forem Creative commons
 • Kolektivní správa a kolektivní správci
 • Oprávnění k vydávání periodického tisku a neperiodických publikací
 • Získání licenčního oprávnění k rozhlasovému vysílání
Literatura
  povinná literatura
 • Příslušné právní normy + používání Automatizovaného systému právních informací. info
 • Elektronická verze přednášek, Valová Lenka pro příslušný akademický rok
 • Jiří Srstka Autorské právo v divadle, nakladatelství NAMU 2006. info
 • CHLOUPEK, Vojtěch a A KOL. Smlouvy v divadelní praxi. 1. vyd. Praha: AMU, 2013, 233 s. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-293-0. info
 • Licenční prvky Creative Commons České republiky online www.creativecommons.cz
  doporučená literatura
 • Ivo Telec Přehled práva duševního vlastnictví 1, nakladatelství Doplněk MU 2002. info
 • Ivo Telec Tvůrčí práva duševního vlastnictví, nakladatelství Doplněk MU 1994. info
 • Michal Šalomoun Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, C.H. Beck Praha 2003. info
 • Jiří Čermák Internet a autorské právo 3. vydání, nakladatelství Linde 2003. info
 • JOHNS, Adrian. Pirátství - boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese. 2014. info
 • Milan Kundera Nechovejte se tu jako doma, příteli, Atlantis 2006. info
 • KREJČÍ, Hana. Základní typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na proces řízení. 2009. info
Výukové metody
Deklarované dovednosti student získává samostatným či týmovým řešením zadaného problému včetně možnosti řešit fiktivní projekt.
Musí být schopen reagovat, připravit si řešení a obhájit ho před ostatními, stejně tak jako diskuzně reagovat na řešení jiných.
Pracuje tak samostatně s právním textem jehož základní znalost je prerekvizitou.
Pedagog zadává problém, usměrňuje hledání správných řešení a vyhodnocuje navržené postupy.
Metody hodnocení
Student dostává v průběhu aktivního zapojení do výuky formativní hodnocení, je hodnocen na základě písemného testu.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.