DRAL203 Dějiny režie I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Claudia Francisci (přednášející)
Garance
prof. MgA. Ivo Krobot
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–9:15 406, Út 9:15–10:00 406
Předpoklady
Předpokladem je zvládnutí přednášek "Dějiny světového divadla" a "Dějiny českého divadla", alespoň jejich prvních dvou semestrů.
Přednáškový seminář je určen přednostně studentům činoherní režie, ale doporučen také studentům divadelní dramaturgie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem prvního cyklu tohoto čtyřsemestrálního předmětu je seznámit posluchače s nejvýznamnjšími etapami a určujícími osobnostmi ve vývoji ruské činoherní režie, získat přehled o jednotlivých typech a metodách režie prostřednictvím podrobného studia tvorby vybraných režisérů, rozebrat s posluchači nejvýznamnější práce a studie jednotlivých režisérů a zároveň získat znalost specifické terminologie v oboru dějin a teorie režie. Výklad bude podle možnosti doplňován fotografickými materiály, videem a aktivními vstupy jednotlivých studentů. Předmět u studenta předpokládá zvládnutí základní studijní literatury a vypracování zadaných úkolů, které budou doplňovat podle potřeby přednáškový cyklus. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v základních metodách ruské činoherní režie 19. a 20. století
- identifikovat metodu práce konkrétního režiséra
- určit a popsat způsob přípravy a způsob zkoušení konkrétního režiséra
- používat probíranou terminologii teorie režie
- kriticky zhodnotit přínos konkrétního režiséra pro činoherní režii dneška
- aplikovat některé ověřené způsoby divadelní práce vybraného režiséra ve své praxi
- naplánovat si postup k zvládnutí zadané literatury
- vytvořit koncept odpovědi k ústní zkoušce ze zadaných témat
- identifikovat problémová místa vlastních postupů a předcházet jim
- explikovat o probraných tématech
Osnova
 • Přednáškový seminář v základu oboru, určený pro druhý ročník činoherní režie se v zimním semestru koncentruje na vyložení základních režijních postupů a metod stěžejních ruských režisérů 19. a 20. století.
 • Osnova:
 • 1. K.S.Stanislavský
 • 2. V.E.Mejerchold
 • 3. J.B.Vachtangov
 • 4. A. Tairov
 • 5. M. Čechov
 • 6. S. Ejzenštejn
 • 7. J. Ljubimov
Literatura
  povinná literatura
 • Braun, K.: Druhá divadelní reforma? Divadelní ústav, DAMU, JAMU, MK Praha 1993. info
 • Čechov, M. : O herecké technice. Divadelní ústav 1996. info
 • SCHERHAUFER, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie II., III. a IV. info
  doporučená literatura
 • SCHERHAUFER, Peter. Kalendárium dejín divadelne réžie. In Kalendárium dejín divadelne réžie. Bratislava: Tália-press, 1997. ISBN 80-85718-37-5. info
Výukové metody
Formy výuky - 1x prednáška, 1x seminář
Metody výuky - přednáška, práce s textem, obrazovým materiálem, A/V záznamem, diskuzní metody, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Metody ověřování výsledků - rozhovor v hodině, analýza výsledků činnosti studenta na základě písemné práce, soustavné sledování výkonu studenta, posouzení zvládnutí terminologie.
Vyžaduje se 100% účast studenta na semiináři a neustálá příprava z hodiny na hodinu.
Hodnocení: záznam o přípravě na výuku, ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DRAL203