DDVL113 Seminář k praxi I

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Zuzana Klvaňová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 8:30–10:00 2, St 10:15–11:45 2
Předpoklady
EVER ( DDVZ113 Seminář k praxi I )
Předmět tvoří základ oboru 1. ročníku bakalářského stupně studia oboru Dramatická výchova. Nutno navštěvovat předmět Společná praxe I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na první semestr je hlavním cílem dále rozvinout studenty v oblasti metodiky a didaktiky oboru, především na základě jejich poznatků z praktické činnosti v rámci předmětu "Společné praxe I". Studenti se učí koncipovat a reflektovat v teoretické i praktické rovině programy dramatické výchovy pro žáky první třídy základní školy.
Při koncipování programů studenti vycházejí ze svých znalostí, dovedností a způsobilostí nabytých během dosavadního studia, především z praktické činnosti v rámci předmětu "Společná praxe I".

Výstupy z učení (deskriptory)
Odborné znalosti:
- zná základní terminologii oboru dramatická výchova, divadlo a výchova;
- má základní znalosti z didaktiky oboru (teorie, koncepty, metody a formy) dramatická výchova, divadlo a výchova;
- orientuje se v základních odborných zdrojích;
- zná principy výstavby výukové jednotky v oboru dramatická výchova, divadlo a výchova;
- zná základní hodnotící nástroje, které využívá při reflexi výukové jednotky či sebereflexi.

Odborné dovednosti:
- na základě zadání je schopen společně s ostatními členy týmu navrhnout a reflektovat výukovou jednotku (hodinu) dramatické výchovy, divadla a výchovy;
- dokáže reflektovat práci druhých i svoji práci a tyto poznatky využít při vytváření programů;

Obecné způsobilosti:
- jako člen týmu dokáže koncipovat a reflektovat výukovou jednotku (hodinu) dramatické výchovy, divadla a výchovy, a to na základě zadaného tématu;
- při koncipování programu využívá metody, koncepty a formy divadla a výchovy;
- dokáže uplatnit základní terminologii oboru;
- dokáže reflektovat práci sebe i druhých.
Osnova
 • 1) Specifika věkové skupiny dětí první třídy základní školy
  2) Společná tvorba programů dramatické výchovy ve skupinách pro danou věkovou skupinu
  3) Reflexe programů
  4) Závěrečná reflexe společné praxe studentů
Literatura
 • BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů. Praha: Gamma 1991. 128 s. ISBN neuvedeno. info
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • MACHKOVÁ, E. Drama v anglické škole. Komentované citace anglických osnov dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1991. 101 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha: ARTAMA, 1992. 152 s. ISBN 80-7068-105-5. info
 • MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: NIPOS, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7068-207-4. info
 • Machková, E.: Volba literární látky pro DV aneb Hledání dramatičnosti, DAMU, Praha 2000. info
 • Maňák, J.; Švec, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 223 s. ISBN 80-7315-039-5. info
 • Průcha, A.: Moderní pedagogika, Portál 1998. info
 • Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J. Pedagogický slovník. 2. rozšíř. a přeprac. vyd. Portál, Praha 1998. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • ULRYCHOVÁ I. Drama a příběh. Plánování dramatu. Tvořivá dramatika,2004, roč. 15, č. 1-4. ISSN 1211-8001. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997. 272 s. ISBN 8090195415. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing.a.s., 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1. info
 • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. 219 s. ISBN 80-85866-16-1. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 80-246-0956-8. info
 • MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 150 s. ISBN 80-7068-163-2. info
Výukové metody
Formy výuky: seminář
Metody výuky: diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet udělen na základě tvorby programů dramatické výchovy pro danou věkovou skupinu, průběžná písemná reflexe praxe, závěrečné hodnocení praxe.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.