DDVL113 Seminář k praxi I

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Zuzana Klvaňová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 8:30–10:00 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na předchozí semestr je hlavním cílem dále rozvinout studenty v oblasti metodiky a didaktiky oborů (Divadlo a výchova, Divadlo a výchova pro neslyšící, Taneční a pohybové divadlo a výchova), a to na základě jejich poznatků z přímé umělecko-pedagogické činnosti v rámci předmětu "Praxe I". Studenti se učí koncipovat a reflektovat v teoretické i praktické rovině výukové jednotky, které realizují v různých institucích pedagogické či umělecké praxe formálního či neformálního vzdělávání (základní školy, střediska volného času, divadla), a to s ohledem na studovanou specializaci. Při koncipování programů studenti vycházejí ze svých znalostí, dovedností a způsobilostí nabytých během dosavadního studia, především z praktické činnosti v rámci předmětu "Praxe I".
Výstupy z učení
Odborné znalosti:
- zná základní terminologii oboru studované specializace;
- má základní znalosti z didaktiky studované specializace oboru (teorie, koncepty, metody a formy);
- orientuje se v základních odborných zdrojích;
- zná principy výstavby výukové jednotky;
- zná základní hodnotící nástroje, které využívá při reflexi výukové jednotky či sebereflexi.

Odborné dovednosti:
- na základě zadání je schopen společně s ostatními členy týmu i samostatně navrhnout a reflektovat výukovou jednotku s ohledem na oblast studované specializace;
- dokáže reflektovat práci druhých i svoji práci a tyto poznatky využít při vytváření programů.

Obecné způsobilosti:
- jako člen týmu dokáže koncipovat a reflektovat výukovou jednotku v rámci studované specializace oboru;
- při koncipování programu využívá metody, koncepty a formy oboru specializace;
- dokáže uplatnit základní terminologii oboru;
- dokáže reflektovat práci sebe i druhých.
Osnova
 • 1) Specifika různých věkových skupin
 • 2) Strukturování a plánování výukových jednotek v rámci předmětu Praxe I
 • 3) Reflexe realizovaných výukových jednotek s metodickými komentáři
 • 4) Závěrečná reflexe a hodnocení praxe
Literatura
 • BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů. Praha: Gamma 1991. 128 s. ISBN neuvedeno. info
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • MACHKOVÁ, E. Drama v anglické škole. Komentované citace anglických osnov dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1991. 101 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha: ARTAMA, 1992. 152 s. ISBN 80-7068-105-5. info
 • MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: NIPOS, 2007. 199 s. ISBN 978-80-7068-207-4. info
 • Machková, E.: Volba literární látky pro DV aneb Hledání dramatičnosti, DAMU, Praha 2000. info
 • Maňák, J.; Švec, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 223 s. ISBN 80-7315-039-5. info
 • Průcha, A.: Moderní pedagogika, Portál 1998. info
 • Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J. Pedagogický slovník. 2. rozšíř. a přeprac. vyd. Portál, Praha 1998. info
 • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • ULRYCHOVÁ I. Drama a příběh. Plánování dramatu. Tvořivá dramatika,2004, roč. 15, č. 1-4. ISSN 1211-8001. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997. 272 s. ISBN 8090195415. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing.a.s., 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1. info
 • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. 219 s. ISBN 80-85866-16-1. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 80-246-0956-8. info
 • MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 150 s. ISBN 80-7068-163-2. info
Výukové metody
Formy výuky: seminář
Metody výuky: diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet udělen na základě příprav jednotlivých výukových jednotek v rámci praxe, aktivity v průběhu hodin, průběžných písemných reflexí praxe a závěrečného hodnocení praxe.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DDVL113