H60259l Teaching Methodology

Faculty of Music
Summer 2019
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 14:20–15:55 205
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60259z Teaching Methodology )
splnění podmínek pro ukončení ZS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 37 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
seznámit studující s pojetím a významem pedagogiky, její strukturou, se základy výchovně vzdělávacího procesu a základními prvky činnosti učitele. Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.

Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- porozumět a zhodnotit svoji pedagogickou komunikaci
- orientovat se v nových přístupech uplatňovaných v pedagogické praxi a možnostech přístupu k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně jedinců mimořádně nadaných)
- pracovat s témtem hodnot v procesu výchovy a vzdělávání
- charakterizovat význam multikulturní, enviromentální, etické a estetické výchovy (s důrazem na hudební výchovu)
- ovládát intervenční prostředky k zajištění kázně
Syllabus (in Czech)
  • Základy pedagogické komunikace a její použití v praxi. Pojetí osobnosti učitele, autorita učitele, expertnost v učitelství. Teorie výchovy jako pedagogická disciplína a předmět jejího zkoumání. Kvalita a efektivita výuky. Klima třídy, klima školy. Pojetí a průběh výchovného procesu z hlediska osobnosti. Vliv rodinného prostředí na výchovu dítěte. Výchovné činnosti učitele. Sebereflexe učitelova výchovného působení. Metody mravní výchovy žáků. Multikulturní výchova, etická výchova, globální výchova. Estetická a umělecká výchova. Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy, rizikové chování.
Literature
    recommended literature
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 380 s. ISBN 8073671727.
  • STŘELEC, Stanislav, ed. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-86633-00-4.
  • STŘELEC, Stanislav, ed. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3687-7.
  • HOLAS, Milan. Hudební pedagogika. Praha: Nakladatelství AMU, 2004. Knižnice Metodického centra HAMU. ISBN 80-7331-018-x.
  • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-87 s. ISBN 80-7178-253-X.
Teaching methods (in Czech)
přednáška a cvičení. Hromadná výuka
(přednáška, práce s textem, obrazem, A/V, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů)
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Hodnocení uděleno na základě splněného písemného testu. Následně Státní závěrečná zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2019/H60259l