H60259l Teaching Methodology

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
BcA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 12:40–14:15 205
Prerequisites (in Czech)
splnění podmínek pro ukončení ZS
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 46 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Seznámit studující s pojetím a významem pedagogiky, její strukturou, se základy výchovně vzdělávacího procesu a základními prvky činnosti učitele. Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.

Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- charakterizovat pedagogiku jako vědní disciplínu a specifika hudební pedagogiky
- porozumět základním pedagogickým kategoriím a používat je v praxi
- orientovat se v současném vzdělávacím systému ČR
- zvolit adekvátní vyučovací metody s ohledem na pedagogický záměr
- komplexně charakterizovat práci pedagoga (práva a povinnosti, kompetence učitele, pedagogická dokumentace, příprava na hodinu)
- orientovat se v současných multimediálních prostředcích a moderních technologiích v HV
Syllabus (in Czech)
 • Školská zařízení a poradenské služby (poradenství ve škole, PPP, SVP, SPC, působnost a činnost zařízení).
 • Sociálně patologické jevy.
 • Speciální pedagogika (definice, disciplíny a stručný popis jejich problematiky, inkluze ve vzdělávání, zásady práce se žáky s SPU a ADHD, nadaní žáci).
 • Současné trendy hudebního vzdělávání (vzdělávací systém v oblasti hudby, hudba ve vzdělávacích plánech, hodinová dotace na ZŠ a gymnáziích, školy s hudebním zaměřením).
 • Učitel (práva a povinnosti, kompetence učitele, učitel na ZUŠ).
 • Pedagogická dokumentace. Pracovně-právní minimum pedagoga.
 • Příprava na hodinu.
 • Styly výchovy a vyučování. Autorita učitele a kázeň. Klima třídy a školy.
 • Hodnocení a klasifikace. Chvála a kritika ve výuce.
 • Hudební výchova na ZŠ.
 • Multimédia ve výuce hudby.
 • Základy pedagogického výzkumu (teoretické a empirické výzkumné metody: popis, přednosti a zápory, základní etapy výzkumu a jeho realizace).
Literature
  recommended literature
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 380 s. ISBN 8073671727.
 • STŘELEC, Stanislav, ed. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-86633-00-4.
 • STŘELEC, Stanislav, ed. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3687-7.
 • HOLAS, Milan. Hudební pedagogika. Praha: Nakladatelství AMU, 2004. Knižnice Metodického centra HAMU. ISBN 80-7331-018-x.
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-87 s. ISBN 80-7178-253-X.
Teaching methods (in Czech)
přednáška, cvičení a diskuze
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Následně Státní závěrečná zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H60259l