H60259l Teaching Methodology

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 16:00–17:35 205
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60259z Teaching Methodology )
úspěšné ukončení prvých dvou ročníků bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 38 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
seznámit studující s pojetím a významem pedagogiky, její strukturou, se základy výchovně vzdělávacího procesu a základními prvky činnosti učitele. Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.

Syllabus (in Czech)
 • Pojetí a význam pedagogiky, výchovně vzdělávací proces a činnost učitele

  Pojetí výchovy a její základní rysy, předmět a metody pedagogiky, struktura a význam pedagogiky. Vývoj českého školství a pedagogiky. Hlavní směry pedagogiky 20. století. Alternativní školství ve světě a u nás. Výchovné cíle, výchova a příprava jedince pro sociální role. Výchova jako rozvoj základních kvalit osobnosti. Výchovně vzdělávací proces jako systém. některé metodologické otázky. Didaktické zákonitosti, zásady pravidla. Cíl výuky. Obsah výuky. Typy výuky. Fáze výuky. Metody výuky. Organizační formy výuky. Didaktické prostředky. Výsledky výuky. Antropogenní činitelé výuky. Prostředí výuky. vyučování a učení. Pedagogická interakce a komunikace.
  Teorie výchovy jako pedagogická disciplína a předmět jejího zkoumání. Pojetí a průběh výchovného procesu z hlediska osobnosti. Hodnotová orientace v současnosti a výchova. Metody mravní výchovy žáků. Osobnost učitele z hlediska teorie a metodiky výchovy. Pedagogická diagnostika výchovných jevů. Agrese a šikana jako výchovné problémy. Souvislosti vzdělávání a výchovy mravní, estetické, tělesné a ekologické. Výchova v rodině. Vztahy mezi školou a rodinou žáka. Dětská práva - Úmluva o právech dítěte.
Literature
 • JUVA, V. sen a jun. Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1997. info
 • MAŃÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, 1994. info
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. info
 • KOLEKTIV. Texty ke studiu otázek výchovy. PdF MU, Brno : PdF MU, 1993, 1994. info
 • SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno : Paido , 1996. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H60259l