H61545l Public relations

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. David Musil (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
H61545z Public relations
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • • ZIMNÍ SEMESTR 2014 – zaměřen zejména na teorii
 • Public relations a jejich vymezení v rámci marketingu.
 • Seznámení s historií PR a s praktickými příklady z historie praxe u nás i v zahraničí.
 • Hlavní činnosti PR.
 • Persvaze a PR. Její vliv a její negativa.
 • Utváření veřejného mínění.
 • Propaganda všeobecně a PR.
 • Reklama a PR.
 • Etika PR.
 • Profesionalita v PR.
 • PR firemní s hlavní náplní - zaměření na kulturní instituce.
 • PR jednotlivých akcí (projektů) bez podpory určité instituce.
 • Organizace v PR – se zaměřením na vedení této sekce.
 • Průzkum a vyhodnocování činnosti.
 • Plánování PR procesu (strategie, taktika, realizace) – firma, projekt.
 • Právní aspekty PR (např. pomluva, urážka, narušení soukromí, copyright…)
 • Média relations – stručné zopakování z předmětu Média v praxi. (Praktické výstupy v letním semestru.)
 • Guerillový marketing.
 • Fundrasing.
 • Moderní média a jejich role v PR
 • Závěr zimního semestru 2014: zápočet z vědomostního testu.
 • • LETNÍ SEMESTR - praktické a tvůrčí pokračování.
 • Zásady psaní dopisů, projevů, PR zpráv, článků do časopisů, vytváření firemního časopisu, zásady žádostí o záštity a podpory, příprava materiálů pro oslovení partnerů, příprava podkladů pro nadřízené pro jejich reprezentaci instituce, celkové prezentační dovednosti včetně vystupování na veřejnosti, příprava materiálů pro PR (letáky, plakáty, pozvánky atp.), akce jako další možnosti pro PR.
 • Vše s ohledem na správné použití českého jazyka.
 • Chování PR pracovníka:
 • Zásady slušného chování, zásady oblékání na nejvyšší úrovni a zásady rétoriky.
 • PR a krizové situace:
 • Jakákoliv krizová situace včetně neštěstí:
 • kontakty a chování s médii,
 • chování směrem k veřejnosti.
 • Řešení krizových situací v rámci dané instituce či projektu.
 • Závěr letního semestru 2015: konkrétní vypracování zprávy pro kampaň na téma dohodnuté mezi studentem a vyučujícím. Návrh kampaně a její teoretická realizovatelnost.
 • Prezentace nejen tvůrčí práce PR daného studenta, ale také jeho grafické pojetí a celkový dojem včetně bezchybného, stylisticky i mluvnicky, písemného projevu a také vystupování při představování této zprávy.
Teaching methods (in Czech)
V průběhu předmětu student tvoří své mediální kampaně z oblasti, která je mu blízká, aby na konci výuky mohly být uvedeny do praxe a mohl prakticky vidět průběh úspěšných resp. neúspěšných fází své kampaně a poučit se z nich pro příště.

Předmět se vyučuje ve dvojhodinových cyklech jednou za čtrnáct dnů, která obsahuje vždy přednášku a praktikum.
Assessment methods (in Czech)
ZÁPOČET ZIMNÍ SEMESTR:
Základní mediální kampaň: jeden projekt z pohledu tiskové zprávy, doprovodných akcí a podrobného rozvrhu jedné z akcí, včetně základního finančního rozpočtu. Písemné zpracování doplněno o vlastní prezentaci a obhajobou funkčnosti projektu.

ZKOUŠKA LETNÍ SEMESTR:
Komplexní mediální kampaň: vypracování mediální kampaně s využitím všech prostředků zmiňovaných během školního roku, včetně audiovizuálních příloh, možností proveditelnosti a finančních nároků. Písemné zpracování doplněno o vlastní prezentaci a obhajobou funkčnosti projektu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H61545l